Tijdelijke regeling tegemoetkoming voor niet AWBZ-verzekerde arbeidsongeschikten

[Regeling vervallen per 16-07-2014 met terugwerkende kracht tot en met 01-01-2014.]
Geldend van 05-10-2013 t/m 31-12-2013

Regeling van de Minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid van 30 september 2013, 2013-0000133785, houdende een tijdelijke regeling voor de verstrekking van een tegemoetkoming aan personen die recht hebben op een uitkering op grond van de WAO, WIA, WAZ of de Wajong bij of naar mate van een arbeidsongeschiktheid van 35% of meer of recht hebben op arbeidsondersteuning op grond van de Wajong, en die niet AWBZ verzekerd zijn (Tijdelijke regeling tegemoetkoming voor niet AWBZ-verzekerde arbeidsongeschikten)

Paragraaf 1. Algemene bepalingen

[Vervallen per 16-07-2014]

Artikel 1. Begripsomschrijvingen

[Vervallen per 16-07-2014]

In deze regeling wordt verstaan onder:

Paragraaf 2. Recht op tegemoetkoming

[Vervallen per 16-07-2014]

Artikel 2. Uitvoering van de regeling

[Vervallen per 16-07-2014]

Het UWV is belast met de uitvoering van deze regeling.

Artikel 3. Rechthebbende

[Vervallen per 16-07-2014]

Rechthebbende op grond van deze regeling is degene die:

Artikel 4. Tegemoetkoming

[Vervallen per 16-07-2014]

  • 2 De persoon die met terugwerkende kracht tot en met uiterlijk 1 januari 2009 recht heeft op de tegemoetkoming, bedoeld in het eerste lid, heeft tevens recht op vergoeding van de wettelijke rente, bedoeld in artikel 119 van boek 6 van het Burgerlijk Wetboek.

  • 3 Bij de berekening van de wettelijke rente, bedoeld in het tweede lid, kan voor rechthebbenden waarvan de tegemoetkoming wordt uitbetaald in 2013 als betaaldatum 31 december 2013 worden gehanteerd en kan voor rechthebbenden waarvan de tegemoetkoming wordt uitbetaald in de eerste drie maanden van 2014 als betaaldatum 31 maart 2014 worden gehanteerd.

  • 4 De tegemoetkoming wordt slecht één keer over een jaar uitgekeerd, ook in het geval er over dat jaar meerdere aanspraken zijn op de tegemoetkoming op grond van twee of meer arbeidsongeschiktheidsuitkeringen, genoemd in artikel 3, onder a.

Artikel 5. Toekenning tegemoetkoming

[Vervallen per 16-07-2014]

Het UWV verstrekt de tegemoetkoming ambtshalve.

Artikel 6. Bepalingen van overeenkomstige toepassing

[Vervallen per 16-07-2014]

  • 2 Voor de toepassing van andere wetten dan de kaderwet SZW-subsidies en de Wtcg, en de op die andere wetten berustende bepalingen wordt een tegemoetkoming op grond van deze regeling aangemerkt als een tegemoetkoming als bedoeld in 10 van de Wtcg.

Paragraaf 3. Financiering en verantwoording uitvoering door het UWV

[Vervallen per 16-07-2014]

Artikel 7. Financiering

[Vervallen per 16-07-2014]

De minister verstrekt ten laste van ’s Rijks kas aan het UWV, ten gunste van het Toeslagenfonds, bedoeld in artikel 31 van de Toeslagenwet, een uitkering voor de lasten van de door het UWV betaalde tegemoetkomingen als bedoeld in deze regeling en de daaraan verbonden uitvoeringskosten.

Paragraaf 4. Slotbepalingen

[Vervallen per 16-07-2014]

Artikel 8. Inwerkingtreding

[Vervallen per 16-07-2014]

  • 1 Deze regeling treedt in werking met ingang van de dag na de datum van uitgifte van de Staatscourant waarin zij wordt geplaatst en werkt terug tot en met 1 januari 2009.

  • 2 Deze regeling vervalt op het tijdstip waarop het bij Koninklijke boodschap van 9 september 2013 ingediende voorstel van wet Afschaffing van de algemene tegemoetkoming voor chronisch zieken en gehandicapten, de compensatie voor het verplicht eigen risico, de fiscale aftrek van uitgaven voor specifieke zorgkosten en de tegemoetkoming specifieke zorgkosten en wijziging van de grondslag van de tegemoetkoming voor arbeidsongeschikten (kamerstuk nr. 33 726) tot wet wordt verheven en in werking treedt.

  • 3 In afwijking van het tweede lid blijft deze regeling, zoals die luidde op de dag voor het tijdstip, bedoeld in het tweede lid, van toepassing op de administratieve en financiële afwikkeling van deze regeling.

  • 4 In afwijking van het tweede lid blijft deze regeling, zoals die luidde op de dag voor het tijdstip, bedoeld in het tweede lid, tot één jaar na dit tijdstip van toepassing voor aanvragen van rechthebbenden die niet ambtshalve van het UWV de tegemoetkoming op basis van deze regeling hebben ontvangen.

Artikel 9. Citeertitel

[Vervallen per 16-07-2014]

Deze regeling wordt aangehaald als: Tijdelijke regeling tegemoetkoming voor niet AWBZ-verzekerde arbeidsongeschikten.

Deze regeling zal met de toelichting in de Staatscourant worden geplaatst.

Den Haag, 30 september 2013

De

Minister

van Sociale Zaken en Werkgelegenheid,

L.F. Asscher

Terug naar begin van de pagina