Regeling vaststelling bedragen materiële instandhouding primair onderwijs BES 2014

[Regeling materieel uitgewerkt per 01-01-2016.]
Geldend van 01-01-2014 t/m heden

Regeling van de Minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap van 26 september 2013, nr. PO/B&S/545851, houdende regels voor het vaststellen van de bedragen voor de materiële instandhouding primair onderwijs in Caribisch Nederland voor het jaar 2014 (Regeling vaststelling bedragen materiële instandhouding primair onderwijs BES 2014)

De Minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap,

Gelet op de artikelen 97, vierde lid, en 98, eerste lid, van de Wet primair onderwijs BES;

Besluit:

Artikel 1. Begripsbepalingen

In deze regeling wordt verstaan onder:

Artikel 4. Aanvullende bekostiging: het overgangsbudget

  • 1 Het bevoegd gezag ontvangt voor een school aanvullende bekostiging indien voor het kalenderjaar 2012 een overgangsbudget is vastgesteld.

Artikel 5. Inwerkingtreding

Deze regeling treedt in werking met ingang van 1 januari 2014 in Bonaire, Sint Eustatius en Saba.

Artikel 6. Citeertitel

Deze regeling wordt aangehaald als: Regeling vaststelling bedragen materiële instandhouding primair onderwijs BES 2014.

Deze regeling zal met de toelichting in de Staatscourant worden geplaatst.

De

Staatssecretaris

van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap,

S. Dekker

Terug naar begin van de pagina