Regeling subsidie scholing en plaatsing oudere werklozen

[Regeling vervallen per 01-01-2018.]
Geraadpleegd op 21-03-2023.
Geldend van 20-09-2014 t/m 31-12-2017

Regeling van de Minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid van 26 september 2013, 20130000129478, tot verstrekken van subsidie voor scholing en plaatsing van oudere werklozen (Regeling scholing en plaatsing oudere werklozen)

De Minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid;

Gelet op artikelen 3 en 5 van de Kaderwet SZW-subsidies en 32d, eerste lid, van de Wet structuur uitvoeringsorganisatie werk en inkomen;

Besluit:

§ 1. Algemene bepalingen

[Regeling vervallen per 01-01-2018]

Artikel 1. Begripsbepalingen

[Regeling vervallen per 01-01-2018]

In deze regeling wordt verstaan onder:

 • aangiftetijdvak: het tijdvak van vier weken dan wel één maand waarop de aangifte waarop de ingehouden loonbelasting wordt afgedragen, betrekking heeft danwel, indien de werkgever over een afwijkend tijdvak aangifte doet, het tijdvak waarover loon is betaald van vier weken of één maand of herleid tot vier weken of één maand;

 • arbeidsmarktregio: een arbeidsmarktregio die is opgenomen in bijlage 1 bij deze regeling;

 • dienstbetrekking: dienstbetrekking als bedoeld in hoofdstuk I van de Werkloosheidswet;

 • ervaringscertificaat: een overzicht van de door de persoon in de praktijk geleerde en erkende competenties zoals zijn kennis, vaardigheden en kwaliteiten;

 • intermediair: de rechtspersoon die bemiddelingsactiviteiten verricht tussen werkzoekenden en werkgevers, met als doel de werkzoekende duurzaam te plaatsen in een dienstbetrekking en die als zodanig staat ingeschreven bij de Kamer van Koophandel;

 • kansberoep: beroep waarvan het UWV heeft geoordeeld dat daarvoor een aanmerkelijke hoeveelheid vacatures is in de betreffende arbeidsmarktregio;

 • minister: Minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid;

 • oudere werkloze: de persoon die recht heeft op een uitkering op grond van hoofdstuk II van de Werkloosheidswet en die op de dag van aanvang van de scholing of EVC-procedure, dan wel op de dag van aanvang van de dienstbetrekking de leeftijd van 50 jaar heeft bereikt;

 • EVC-procedure: procedure Erkenning van Verworven Competenties zijnde een geheel van processtappen en gehanteerde instrumenten waarmee de verworven competenties van deelnemers worden beoordeeld, door een erkende aanbieder, ten opzichte van een specifieke landelijke standaard, resulterend in afgifte van een ervaringscertificaat;

 • scholing: het volgen van een opleiding of een training gericht op het verwerven van vaardigheden en competenties die benodigd zijn om een beroep of functie uit te kunnen oefenen dan wel werkzaamheden in de uitoefening van een bedrijf of in de zelfstandige uitoefening van een beroep te kunnen verrichten en die leidt tot een door een branche of sector erkend certificaat of diploma;

 • UWV: Uitvoeringsinstituut werknemersverzekeringen, genoemd in hoofdstuk 5 van de Wet structuur uitvoeringsorganisatie werk en inkomen.

Artikel 2. Subsidie scholing en plaatsing oudere werkloze

[Regeling vervallen per 01-01-2018]

De minister verstrekt op aanvraag subsidie voor op vacature of op zelfstandig ondernemen gerichte scholing en voor plaatsing van een oudere werkloze bij een werkgever, door een intermediair.

§ 2. Subsidie voor scholing oudere werkloze

[Regeling vervallen per 01-01-2018]

Artikel 3. Subsidie aan oudere werkloze voor scholing

[Regeling vervallen per 01-01-2018]

 • 1 Voor subsidie voor scholing, gestart op of na de dag van inwerkingtreding van deze regeling, en die maximaal één jaar duurt, komt in aanmerking de oudere werkloze die:

  • a. een verklaring van de werkgever heeft waarin wordt vermeld dat de werkgever de intentie heeft om de oudere werkloze, uiterlijk op de eerste dag van de kalendermaand volgend op de kalendermaand waarin de scholing is afgerond, voor tenminste drie maanden, en gemiddeld voor de helft van het aantal uren waarop de uitkering, op grond van hoofdstuk II van de Werkloosheidswet, is vastgesteld, doch niet minder dan gemiddeld 12 uren per week, in dienst te nemen; of

  • b. een scholing gaat volgen die opleidt naar een kansberoep.

 • 2 Voor subsidie voor scholing, gestart op of na de dag van inwerkingtreding van deze regeling, kan op aanvraag in aanmerking komen, de oudere werkloze, indien:

  • a. de scholing naar het oordeel van het UWV noodzakelijk is;

  • b. zonder scholing vrijwel geen uitzicht bestaat op het op korte termijn kunnen aanvaarden van een dienstbetrekking; en

  • c. de scholing maximaal één jaar duurt.

 • 3 Voor subsidie voor scholing kan op aanvraag in aanmerking komen de oudere werkloze, die via een EVC-procedure, zijn competenties en ervaring in een ervaringscertificaat laat vastleggen.

Artikel 4. Subsidie aan werkgever voor scholing

[Regeling vervallen per 01-01-2018]

Voor subsidie voor scholing komt in aanmerking de werkgever die de oudere werkloze uiterlijk de eerste dag van de kalendermaand volgend op de kalendermaand waarin de scholing is afgerond, in dienst neemt, met dien verstande dat de dienstbetrekking wordt aangegaan voor:

 • a. tenminste drie maanden; en

 • b. gemiddeld tenminste de helft van het aantal uren waarop de uitkering, op grond van hoofdstuk II van de Werkloosheidswet, is vastgesteld, doch niet voor minder dan gemiddeld 12 uren per week.

Artikel 5. Subsidiebedrag scholing

[Regeling vervallen per 01-01-2018]

De subsidie voor scholing bedraagt 100% van de werkelijke kosten van de scholing, tot een maximum van € 1.000,–, inclusief BTW, per oudere werkloze en wordt desgevraagd ofwel aan de oudere werkloze, dan wel aan de werkgever verstrekt. Indien zowel de oudere werkloze, als de werkgever voor dezelfde scholing subsidie aanvragen, wordt de subsidie verstrekt aan de subsidieaanvrager wiens volledige subsidieaanvraag als eerste is ontvangen.

Artikel 6. Subsidieaanvraag

[Regeling vervallen per 01-01-2018]

De subsidieaanvraag voor scholing wordt, uiterlijk twee weken na aanvang van die scholing, bij het UWV ingediend, met gebruikmaking van een door het UWV beschikbaar gesteld aanvraagformulier. De aanvraag is volledig als het aanvraagformulier volledig is ingevuld en is ondertekend door de aanvrager en alle gevraagde bijlagen zijn bijgevoegd.

Artikel 7. Weigeren subsidie

[Regeling vervallen per 01-01-2018]

 • 1 De subsidie voor scholing wordt geweigerd, indien:

  • a. de volledige aanvraag is ontvangen na de termijn, bedoeld in artikel 6;

  • b. ten behoeve van dezelfde oudere werkloze subsidie voor scholing, op grond van deze regeling, reeds is verleend; of

  • c. de kosten van scholing waarvoor de subsidie wordt aangevraagd reeds uit andere publieke middelen worden gefinancierd.

 • 2 Het eerste lid, onderdeel a, is niet van toepassing op de aanvrager wiens onvolledige aanvraag voor de aanvang van de scholing van de oudere werkloze is ontvangen en die door het UWV op grond van artikel 4:5 van de Algemene wet bestuursrecht in de gelegenheid is gesteld om zijn aanvraag aan te vullen.

Artikel 8. Subsidievaststelling

[Regeling vervallen per 01-01-2018]

Het UWV beslist binnen acht weken na ontvangst van de volledige aanvraag op die aanvraag.

Artikel 9. Subsidiebetaling

[Regeling vervallen per 01-01-2018]

Binnen 30 kalenderdagen na het afgeven van de beschikking, bedoeld in artikel 8, betaalt het UWV de subsidie aan de subsidieaanvrager.

§ 3. Subsidie voor plaatsing oudere werkloze

[Regeling vervallen per 01-01-2018]

Artikel 10. Subsidie voor plaatsing

[Regeling vervallen per 01-01-2018]

Voor subsidie voor plaatsing komt in aanmerking, de intermediair door wiens bemiddeling een oudere werkloze een dienstbetrekking van tenminste drie maanden heeft aanvaard, en de oudere werkloze in deze dienstbetrekking:

 • a. ieder aangiftetijdvak verloonde uren heeft genoten; en

 • b. gemiddeld in de gehele periode over ten minste de helft van het aantal uren waarop zijn uitkering, op grond van hoofdstuk II van de Werkloosheidswet, was gebaseerd, doch over niet minder dan gemiddeld 12 uren per week, verloonde uren heeft genoten, waarbij loon geacht wordt te zijn genoten in het aangiftetijdvak waarover de werkgever of de inhoudingsplichtige van dat loon opgave heeft gedaan.

Artikel 11. Subsidiebedrag plaatsing

[Regeling vervallen per 01-01-2018]

 • 1 De subsidie bedraagt bij een plaatsing in een dienstverband van tenminste drie maanden € 300,–.

 • 2 Indien de plaatsing, bedoeld in het eerste lid, tenminste zes maanden heeft geduurd, wordt het bedrag, genoemd in het eerste lid, aangevuld met € 700,–.

 • 3 Indien de plaatsing, bedoeld in het eerste lid, tenminste twaalf maanden heeft geduurd, wordt het bedrag, genoemd in het tweede lid, aangevuld met € 500,–.

Artikel 12. Subsidieaanvraag

[Regeling vervallen per 01-01-2018]

 • 1 De subsidieaanvrager kan, ten behoeve van dezelfde oudere werkloze, slechts eenmaal voor een subsidie, als bedoeld in artikel 11, onderscheidenlijk eerste, tweede of derde lid, in aanmerking komen.

 • 2 De aanvraag voor de subsidie als bedoeld in artikel 11, eerste lid, wordt binnen 45 kalenderdagen na afloop van de periode van 3 maanden ingediend met gebruikmaking van een door UWV beschikbaar gesteld aanvraagformulier.

 • 3 In aanvulling op de aanvraag bedoeld in het tweede lid, wordt de aanvraag voor subsidie als bedoeld in artikel 11, tweede lid, binnen 45 kalenderdagen na afloop van de periode van 6 maanden ingediend met gebruikmaking van een door UWV beschikbaar gesteld aanvraagformulier.

 • 4 In aanvulling op de aanvraag bedoeld in het derde lid, wordt de aanvraag voor subsidie als bedoeld in artikel 11, derde lid, binnen 45 kalenderdagen na afloop van de periode van 12 maanden ingediend met gebruikmaking van een door UWV beschikbaar gesteld aanvraagformulier.

 • 5 De aanvraag is volledig als het aanvraagformulier volledig is ingevuld en is ondertekend door de aanvrager en alle gevraagde bijlagen zijn bijgevoegd.

Artikel 13. Weigeren subsidie

[Regeling vervallen per 01-01-2018]

 • 1 De subsidie wordt geweigerd, indien:

  • a. de volledige aanvraag niet is ontvangen binnen de termijn, genoemd in artikel 12; of

  • b. de plaatsing waarvoor de subsidie wordt aangevraagd reeds uit andere publieke middelen wordt gefinancierd.

 • 2 Het eerste lid, onderdeel a, is niet van toepassing op de aanvrager wiens onvolledige aanvraag binnen de termijn, genoemd in artikel 12, is ontvangen en die door het UWV op grond van artikel 4:5 van de Algemene wet bestuursrecht in de gelegenheid is gesteld om zijn aanvraag aan te vullen.

Artikel 14. Subsidievaststelling

[Regeling vervallen per 01-01-2018]

Het UWV beslist binnen acht weken na ontvangst van de volledige aanvraag op die aanvraag.

Artikel 15. Subsidiebetaling

[Regeling vervallen per 01-01-2018]

Binnen 30 kalenderdagen na het afgeven van de beschikking, bedoeld in artikel 14, betaalt het UWV de subsidie aan de subsidieaanvrager.

§ 4. Overige bepalingen subsidie voor scholing en plaatsing

[Regeling vervallen per 01-01-2018]

Artikel 16. Aanvragen subsidie

[Regeling vervallen per 01-01-2018]

 • 1 De subsidieaanvraag voor scholing wordt ingediend in de periode vanaf de datum van inwerkingtreding van deze regeling tot en met 30 september 2016.

 • 2 De subsidieaanvraag voor plaatsing kan worden ingediend voor dienstverbanden aangevangen vanaf de datum van inwerkingtreding van deze regeling tot en met 30 september 2016, binnen de gestelde termijnen, bedoeld in artikel 12.

 • 3 Een subsidieaanvraag die is ingediend na afloop van de periode, bedoeld in het eerste en tweede lid, wordt niet in behandeling genomen.

 • 4 De subsidie wordt toegekend aan de subsidieaanvrager.

Artikel 17. Meldingsplicht en medewerkingverplichting

[Regeling vervallen per 01-01-2018]

 • 1 De subsidieaanvrager aan wie subsidie voor scholing is toegekend is verplicht onverwijld een melding te doen aan het UWV zodra aannemelijk is dat de scholing niet of niet geheel zal plaatsvinden, of dat niet aan de overige verplichtingen zal worden voldaan.

 • 2 De subsidieaanvrager aan wie subsidie voor scholing of plaatsing is toegekend is verplicht desgevraagd alle medewerking te verlenen aan een steekproef.

Artikel 18. Subsidieplafond

[Regeling vervallen per 01-01-2018]

Het subsidieplafond voor scholing en plaatsing tezamen bedraagt voor de periode vanaf de datum van inwerkingtreding van deze regeling tot en met 31 oktober 2017, € 42.000.000,–.

Artikel 19. Volgorde behandeling subsidieaanvragen

[Regeling vervallen per 01-01-2018]

 • 1 Voor het bepalen van het bereiken van het subsidieplafond worden de subsidieaanvragen op volgorde van binnenkomst behandeld, waarbij alleen volledige subsidieaanvragen in behandeling worden genomen. Van een volledige subsidieaanvraag is sprake indien wordt voldaan aan de artikelen 6 of 12.

 • 2 Wanneer de subsidieaanvrager op grond van artikel 4:5 van de Algemene wet bestuursrecht de gelegenheid heeft gehad zijn aanvraag aan te vullen, geldt als datum van binnenkomst de datum van ontvangst van de volledige aanvraag.

 • 3 Indien subsidievaststelling op grond van de subsidieaanvragen die op dezelfde datum zijn binnengekomen leidt tot overschrijding van het van toepassing zijnde subsidieplafond, wordt, indien de volgorde van binnenkomst van die aanvragen niet kan worden vastgesteld, in afwijking van het eerste lid, met betrekking tot die aanvragen de volgorde door loting vastgesteld.

Artikel 20. Terugvordering

[Regeling vervallen per 01-01-2018]

De verleende subsidie wordt teruggevorderd indien deze ten onrechte of voor een te hoog bedrag is verstrekt of indien niet aan de verplichtingen, bedoeld in artikel 17, is voldaan.

Artikel 21. Toepasselijkheid Algemene regeling SZW-subsidies

[Regeling vervallen per 01-01-2018]

Op subsidies verleend op grond van deze regeling is de Algemene regeling SZW-subsidies niet van toepassing.

Artikel 22. Mandaat, volmacht en machtiging UWV

[Regeling vervallen per 01-01-2018]

 • 1 De minister verleent aan het UWV het volgende mandaat:

  • a. het UWV is bevoegd om in het kader van de uitvoering van deze regeling namens de minister besluiten te nemen, privaatrechtelijke rechtshandelingen te verrichten en handelingen te verrichten die een privaatrechtelijke rechtshandeling noch een besluit zijn;

  • b. het UWV is bevoegd om in het kader van de uitvoering van deze regeling namens de minister te beslissen op bezwaarschriften, met dien verstande dat degene die betrokken is bij het besluitvormingsproces ten aanzien van het bezwaarschrift niet ook betrokken is geweest bij het besluitvormingsproces in eerste aanleg;

  • c. het UWV is bevoegd om in het kader van de uitvoering van deze regeling namens de minister in rechte op te treden en tegen rechterlijke uitspraken hoger beroep of cassatie in te stellen, dan wel af te zien van hoger beroep of cassatie.

 • 2 Het UWV is bevoegd in het kader van de uitvoering van deze regeling tot het verlenen van ondermandaat of het doorverlenen van zijn andere vertegenwoordigingsbevoegdheden aan bij het UWV werkzame functionarissen.

Artikel 23. Verslag UWV

[Regeling vervallen per 01-01-2018]

Het UWV brengt aan de minister inhoudelijk en financieel verslag uit over de uitvoering van de regeling overeenkomstig artikel 49 van de Wet structuur uitvoeringsorganisatie werk en inkomen.

Artikel 24. Financiering

[Regeling vervallen per 01-01-2018]

 • 1 Het Rijk voorziet in de middelen tot dekking van de uitgaven verbonden aan deze regeling.

 • 2 Het UWV beheert en administreert afzonderlijk de middelen, bedoeld in het eerste lid.

 • 3 In verband met het middelenbeheer wordt de rijksbijdrage, bedoeld in het eerste lid, beschouwd als middelen die deel uitmaken van het Algemeen Werkloosheidsfonds.

Artikel 25. Opgave lasten en betaling

[Regeling vervallen per 01-01-2018]

 • 1 Voor 1 oktober van elk jaar verstrekt het UWV aan de Minister een opgave van het totaalbedrag aan de voor het komende jaar geraamde lasten met betrekking tot deze regeling.

 • 2 In afwijking van het eerste lid, wordt de opgave van het totaalbedrag van de geraamde lasten voor het jaar 2013 ingediend voor 1 oktober 2013.

 • 3 De Minister stort op de rekening-courant, bedoeld in artikel 5.16, onderdeel b, van de Regeling Wfsv, een periodiek voorschot op het bedrag, bedoeld in het eerste lid, van de geraamde subsidielasten met als valutadatum de tweeëntwintigste dag van elke maand.

 • 4 De Minister kan, na overleg met het UWV, van de in het eerste en tweede lid bedoelde bedragen afwijken.

Artikel 26. Afrekening

[Regeling vervallen per 01-01-2018]

 • 2 Na goedkeuring van het besluit tot vaststelling van de jaarrekening, bedoeld in artikel 34, tweede lid, van de Kaderwet zelfstandige bestuursorganen, rekent de Minister de lasten alsmede de ontvangen voorschotten, met betrekking tot deze regeling en het desbetreffende kalenderjaar af, met als valutadatum 1 juni van het hierop volgende kalenderjaar.

Artikel 27. Evaluatie

[Regeling vervallen per 01-01-2018]

Het UWV evalueert de doeltreffendheid van de regeling en brengt daarover uiterlijk 1 juni 2016 verslag uit aan de Minister.

Artikel 28. Inwerkingtreding

[Regeling vervallen per 01-01-2018]

 • 1 Deze regeling treedt in werking met ingang van de dag na de datum van uitgifte van de Staatscourant waarin zij wordt geplaatst en vervalt met ingang van 1 januari 2018.

 • 2 In afwijking van het eerste lid blijft deze regeling, zoals die luidde op 31 december 2017, van toepassing op de afwikkeling van de subsidie op grond van deze regeling.

Artikel 29. Citeertitel

[Regeling vervallen per 01-01-2018]

Deze regeling wordt aangehaald als: Regeling subsidie scholing en plaatsing oudere werklozen.

Deze regeling zal met de toelichting in de Staatscourant worden geplaatst.

Den Haag, 26 september 2013

De

Minister

van Sociale Zaken en Werkgelegenheid,

L.F. Asscher

Bijlage 1. : Arbeidsmarktregio’s

[Regeling vervallen per 01-01-2018]

Het Uitvoeringsinstituut Werknemersverzekeringen en gemeenten hanteren voor de Nederlandse arbeidsmarkt een indeling in 35 arbeidsmarktregio’s. Per regio is er een centrumgemeente, hieronder aangeduid met *.

Achterhoek

[Regeling vervallen per 01-01-2018]

Aalten | Berkelland | Bronckhorst | Doesburg | *Doetinchem | Montferland | Oost Gelre | Oude IJsselstreek | Winterswijk

Drechtsteden

[Regeling vervallen per 01-01-2018]

Alblasserdam | *Dordrecht| Hendrik-Ido-Ambacht | Papendrecht | Sliedrecht | Zwijndrecht

Drenthe

[Regeling vervallen per 01-01-2018]

Borger-Odoorn | Coevorden | De Wolden | *Emmen | Hoogeveen | Midden-Drenthe

Flevoland

[Regeling vervallen per 01-01-2018]

*Almere | Dronten | Lelystad | Noordoostpolder | Urk

Food Valley

[Regeling vervallen per 01-01-2018]

Barneveld | *Ede | Renswoude | Rhenen | Scherpenzeel | Veenendaal | Wageningen

Friesland

[Regeling vervallen per 01-01-2018]

Achtkarspelen | Ameland | Boarnsterhim | Dantumadiel | Dongeradeel | Ferwerderadiel | Franekeradeel | Gaasterlân-Sleat | Harlingen | Heerenveen | Het Bildt | Kollumerland Ca | *Leeuwarden | Leeuwarderadeel | Lemsterland | Littenseradiel | Menameradiel | Ooststellingwerf | Opsterland | Schiermonnikoog | Skarsterlân | Smallingerland | Súdwest-Fryslân | Terschelling | Tytsjerksteradiel | Vlieland | Weststellingwerf

Gooi- en Vechstreek

[Regeling vervallen per 01-01-2018]

Blaricum | Bussum | Eemnes | *Hilversum | Huizen | Laren | Muiden | Naarden | Weesp | Wijdemeren

Gorinchem

[Regeling vervallen per 01-01-2018]

Giessenlanden | *Gorinchem | Hardinxveld-Giessendam | Leerdam | Lingewaal | Molenwaard | Zederik

Groningen

[Regeling vervallen per 01-01-2018]

Aa en Hunze | Appingedam | Assen | Bedum | Bellingwedde | De Marne | Delfzijl | Eemsmond | *Groningen | Grootegast | Haren | Hoogezand-Sappemeer | Leek | Loppersum | Marum | Menterwolde | Noordenveld | Oldambt | Pekela | Slochteren | Stadskanaal | Ten Boer | Tynaarlo | Veendam | Vlagtwedde | Winsum | Zuidhorn

Groot-Amsterdam

[Regeling vervallen per 01-01-2018]

Aalsmeer | Amstelveen | *Amsterdam | De Ronde Venen | Diemen | Landsmeer | Haarlemmermeer | Ouder-Amstel | Uithoorn

Haaglanden

[Regeling vervallen per 01-01-2018]

Delft | Midden-Delfland | Rijswijk | *’s-Gravenhage | Westland

Helmond-De Peel

[Regeling vervallen per 01-01-2018]

Asten | Deurne | Geldrop-Mierlo | Gemert-Bakel | *Helmond | Laarbeek | Someren

Holland Rijnland

[Regeling vervallen per 01-01-2018]

Alphen aan den Rijn | Boskoop | Hillegom | Kaag en Braassem | Katwijk | *Leiden | Leiderdorp | Lisse | Nieuwkoop | Noordwijk | Noordwijkerhout | Oegstgeest | Rijnwoude | Teylingen | Zoeterwoude

Ijsselvechtstreek

[Regeling vervallen per 01-01-2018]

Dalfsen | Hardenberg | Hattem | Heerde | Kampen | Meppel | Oldebroek | Ommen | Raalte | Staphorst | Steenwijkerland | Westerveld | Zwartewaterland | *Zwolle

Midden-Brabant

[Regeling vervallen per 01-01-2018]

Alphen-Chaam (5130–5131) | Baarle-Nassau | Dongen | Gilze en Rijen | Goirle | Heusden | Hilvarenbeek | Loon op Zand | Oisterwijk | *Tilburg | Waalwijk

Midden-Gelderland

[Regeling vervallen per 01-01-2018]

*Arnhem | Duiven | Lingewaard | Overbetuwe | Renkum | Rheden | Rijnwaarden | Rozendaal | Westervoort | Zevenaar

Midden-Holland

[Regeling vervallen per 01-01-2018]

Bergambacht | Bodegraven-Reeuwijk | *Gouda | Nederlek | Ouderkerk | Schoonhoven | Vlist | Waddinxveen | Zuidplas

Midden-Limburg

[Regeling vervallen per 01-01-2018]

Echt-Susteren | Leudal | Maasgouw | Nederweert | Roerdalen | *Roermond | Weert

Midden-Utrecht

[Regeling vervallen per 01-01-2018]

Bunnik | De Bilt | Houten | IJsselstein | Lopik | Montfoort | Nieuwegein | Oudewater | Stichtse Vecht | *Utrecht | Utrechtse Heuvelrug | Vianen | Wijk bij Duurstede | Woerden | Zeist

Noord-Holland Noord

[Regeling vervallen per 01-01-2018]

*Alkmaar | Bergen NH | Castricum | Den Helder | Drechterland | Enkhuizen | Graft-De Rijp | Heerhugowaard | Heiloo | Hollands Kroon | Hoorn | Koggenland | Langedijk | Medemblik | Opmeer | Schagen | Schermer | Stede Broec | Texel

Noord-Limburg

[Regeling vervallen per 01-01-2018]

Beesel | Bergen LB | Gennep | Horst aan de Maas | Peel en Maas | *Venlo | Venray

Noordoost-Brabant

[Regeling vervallen per 01-01-2018]

Boxmeer | Bernheze | Boekel | Boxtel | Cuijk | Grave | Haaren | Mill en Sint Hubert | *’s Hertogenbosch | Landerd | Maasdonk | Oss | Schijndel | Sint Anthonis | Sint-Michielsgestel |Sint-Oedenrode | Uden | Veghel | Vught

Oost-Utrecht

[Regeling vervallen per 01-01-2018]

*Amersfoort | Baarn | Bunschoten | Leusden | Nijkerk | Soest | Woudenberg

Rijnmond

[Regeling vervallen per 01-01-2018]

Albrandswaard | Barendrecht | Bernisse | Binnenmaas | Brielle | Capelle aan den IJssel | Cromstrijen | Goeree-Overflakkee | Hellevoetsluis | Korendijk | Krimpen aan den IJssel | Maassluis | Oud-Beijerland | Ridderkerk | *Rotterdam | Schiedam | Spijkenisse | Strijen | Vlaardingen | Westvoorne

Rivierenland

[Regeling vervallen per 01-01-2018]

Buren | Culemborg | Geldermalsen | Neder-Betuwe | Maasdriel | Neerijnen | *Tiel | West Maas en Waal | Zaltbommel

Stedendriehoek

[Regeling vervallen per 01-01-2018]

*Apeldoorn | Brummen | Deventer | Elburg | Epe | Ermelo | Harderwijk | Lochem | Nunspeet | Olst-Wijhe | Putten | Voorst | Zeewolde | Zutphen

Twente

[Regeling vervallen per 01-01-2018]

Almelo | Borne | Dinkelland | *Enschede | Haaksbergen | Hellendoorn | Hengelo | Hof van Twente | Losser | Oldenzaal | Rijssen-Holten | Tubbergen | Twenterand | Wierden

West-Brabant

[Regeling vervallen per 01-01-2018]

Aalburg | Alphen-Chaam (4855–4861) | Bergen op Zoom | *Breda | Drimmelen | Etten-Leur | Geertruidenberg | Halderberge | Moerdijk | Oosterhout | Roosendaal | Rucphen | Steenbergen | Werkendam | Woensdrecht | Woudrichem | Zundert

Zaanstreek/Waterland

[Regeling vervallen per 01-01-2018]

Beemster | Edam-Volendam | Oostzaan | Purmerend | Waterland | Wormerland | *Zaanstad | Zeevang

Zeeland

[Regeling vervallen per 01-01-2018]

Borsele, Goes, Hulst, Kapelle, *Middelburg, Noord Beveland, Reimerswaal, Schouwen-Duiveland, Sluis, Terneuzen, Tholen, Veere, Vlissingen

Zuid-Holland Centraal

[Regeling vervallen per 01-01-2018]

Lansingerland | Leidschendam-Voorburg | Pijnacker-Nootdorp | Voorschoten | Wassenaar |*Zoetermeer

Zuid-Gelderland

[Regeling vervallen per 01-01-2018]

Beuningen | Druten | Groesbeek | Heumen | Millingen aan de Rijn | Mook en Middelaar | *Nijmegen | Ubbergen | Wijchen

Zuid-Kennemerland

[Regeling vervallen per 01-01-2018]

Beverwijk | Bloemendaal | *Haarlem | Haarlemmerliede Ca | Heemskerk | Heemstede | Uitgeest | Velsen | Zandvoort

Zuid-Limburg

[Regeling vervallen per 01-01-2018]

Beek | Brunssum | Eijsden-Margraten | Gulpen-Wittem | Heerlen | Kerkrade | Landgraaf | *Maastricht | Meerssen | Nuth | Onderbanken | Schinnen | Simpelveld | Sittard-Geleen | Stein | Vaals | Valkenburg aan de Geul | Voerendaal

Zuidoost-Brabant

[Regeling vervallen per 01-01-2018]

Bergeijk | Best | Bladel | Cranendonck | Eersel | *Eindhoven | Heeze-Leende | Nuenen Ca | Oirschot | Reusel-De Mierden | Son en Breugel | Valkenswaard | Veldhoven | Waalre

Naar boven