Regeling inhouding bezoldiging politieke gezagdragers BES

Geldend van 01-01-2014 t/m heden

Regeling van de Minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties van 20 september 2013, nr. 2013-0000547251, houdende regels voor inhouding op de bezoldiging van politieke gezagdragers ten behoeve van hun pensioen (Regeling inhouding bezoldiging politieke gezagdragers BES)

De Minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties,

Gelet op artikel 31 van het Pensioenbesluit politieke gezagdragers BES;

Besluit:

Artikel 1

In deze regeling wordt verstaan onder:

Artikel 2

  • 3 Indien de toepassing van het eerste en tweede lid leidt tot een negatief bedrag, vindt geen inhouding als bedoeld in het eerste lid op de bezoldiging plaats.

Artikel 3

  • 1 Artikel 2 is van overeenkomstige toepassing op de uitkering.

  • 2 Voor de toepassing van het eerste lid wordt het bedrag waarvan de uitkering is afgeleid beschouwd als het in artikel 2, tweede lid, bedoelde inkomen.

Artikel 5

Deze regeling wordt aangehaald als: Regeling inhouding bezoldiging politieke gezagdragers BES.

Deze regeling zal met de toelichting in de Staatscourant worden geplaatst.

De

Minister

van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties,

R.H.A. Plasterk

Terug naar begin van de pagina