Aanwijzing tijdelijke verdaging toepassing macrobeheersmodel medisch specialistische zorg 2012

Geldend van 01-11-2013 t/m heden

Aanwijzing van de Minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport van 20 september 2013, 149009 – 109741-MC, houdende tijdelijke verdaging toepassing macrobeheersmodel medisch specialistische zorg 2012

De Minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport,

Gelet op artikel 7 en 59 van de Wet marktordening gezondheidszorg;

Na in de brief van 25 april 2013, schriftelijk mededeling te hebben gedaan aan de Eerste en Tweede Kamer der Staten-Generaal als bedoeld in artikel 8 van de Wet marktordening gezondheidszorg inzake het voornemen de Nederlandse Zorgautoriteit een aanwijzing te geven over de verplaatsing van de afrekening van het jaar 2012 van het macrobeheersmodel bij instellingen voor medisch specialistische zorg (Kamerstukken II 2012/13, 32 620, nr. 83);

Gezien het verslag van het schriftelijk overleg over het voornemen de zorgautoriteit een aanwijzing te geven over de verplaatsing van de afrekening van het jaar 2012 van het macrobeheersmodel bij instellingen voor medisch specialistische zorg (Kamerstukken II 2012/13, 32 620, nr. 90);

Besluit:

Artikel 1

In deze aanwijzing wordt verstaan onder:

Artikel 2

De zorgautoriteit stelt ter uitvoering van deze aanwijzing regels of beleidsregels vast.

Artikel 3

In afwijking van artikel 5, vierde lid, en artikel 6, tweede lid, van de Aanwijzing macrobeheersmodel:

  • a. handhaaft de zorgautoriteit het mbi-omzetplafond voor het jaar 2012 niet dan nadat de minister haar uiterlijk 1 december 2014 schriftelijk heeft bericht dat het bedrag van dat plafond is overschreden;

  • b. stelt de zorgautoriteit voor het jaar 2012 dat de grens voor iedere individuele instelling gelijk is aan de door die instelling gerealiseerde mbi-omzet in het desbetreffende kalenderjaar ambtshalve niet vast dan nadat de minister haar uiterlijk 1 december 2014 schriftelijk heeft bericht dat het mbi-omzetplafond voor het jaar 2012 niet is overschreden.

Van deze aanwijzing wordt mededeling gedaan door plaatsing in de Staatscourant.

De

Minister

van Volksgezondheid, Welzijn en Sport,

E.I. Schippers

Terug naar begin van de pagina