Instellingsbesluit Commissie inkomstenbelasting en toeslagen

[Regeling vervallen per 28-09-2013.]
Geldend van 22-02-2012 t/m 27-09-2013

Instellingsbesluit Commissie inkomstenbelasting en toeslagen

De Staatssecretaris van Financiën,

Overwegende dat het wenselijk is een Commissie inkomstenbelasting en toeslagen in te stellen;

Gelet op het bepaalde in artikel 2 van de Wet vergoedingen adviescolleges en commissies;

Besluit:

Artikel 1

[Vervallen per 28-09-2013]

Er is een Commissie inkomstenbelasting en toeslagen, hierna te noemen ‘de commissie’.

Artikel 2

[Vervallen per 28-09-2013]

De commissie heeft tot taak verschillende scenario’s voor te bereiden voor een herziening van de inkomstenbelasting en de toeslagen. De commissie baseert zich hierbij op de opdracht zoals verwoord in de brief van Staatssecretaris van Financiën van 9 februari 2012 (Kamerstukken II 2011–12, 32 740, nr. 11).

Artikel 3

[Vervallen per 28-09-2013]

  • 1 Tot lid, tevens voorzitter van de commissie wordt benoemd: drs. C. van Dijkhuizen.

  • 2 Tot leden van de commissie worden benoemd: dr. J.C.K.W. Bartel, prof. dr. C.L.J. Caminada, mw. mr.dr. N.C.G. Gubbels, prof. dr. P. Kavelaars, drs. B.J. Kuipers en mw. drs. C. Smits-Nusteling.

  • 3 Het secretariaat van de commissie wordt gevormd door drs. K.A. Heineken en mw. mr. J.Ch. Leget en drs. S. Veldhuizen. Het secretariaat kan worden aangevuld met een vierde secretaris.

Artikel 4

[Vervallen per 28-09-2013]

Ter uitvoering van haar taak kan de commissie zich rechtstreeks wenden tot derden voor het verkrijgen van inlichtingen en hen zo nodig ter vergadering uitnodigen om hen hun mening nader uiteen te laten zetten.

Artikel 5

[Vervallen per 28-09-2013]

De commissie brengt haar rapportage in beginsel in het eerste kwartaal van 2013 aan de Staatssecretaris van Financiën uit.

Artikel 6

[Vervallen per 28-09-2013]

  • 2 De in het eerste lid bedoelde vergoeding per vergadering bedraagt € 333,11 per bijgewoonde vergadering voor de voorzitter en € 256,34 voor de overige leden van de commissie.

Artikel 7

[Vervallen per 28-09-2013]

Dit besluit treedt in werking met ingang van de dag na de datum van uitgifte van de Staatscourant waarin het wordt geplaatst en werkt terug tot en met 17 februari 2012.

Dit besluit zal in de Staatscourant worden geplaatst.

De

Staatssecretaris

van Financiën,

F.H.H. Weekers.

Terug naar begin van de pagina