Wijzigingsregeling Subsidieregeling instandhouding monumenten (aanpassing bepalingen [...] aangewezen organisaties voor monumentenbehoud)

Geraadpleegd op 18-05-2024.
Geldend van 28-09-2013 t/m heden

Regeling van de Minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap van 15 september 2013, nr. WJZ/532353 (10379), houdende wijziging van de Subsidieregeling instandhouding monumenten in verband met aanpassing van de bepalingen voor professionele organisaties voor monumentenbehoud en een overgangsregime voor voormalige aangewezen organisaties voor monumentenbehoud

De Minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap,

Gelet op artikel 3, tweede lid, van het Besluit rijkssubsidiëring instandhouding monumenten 2013;

Besluit:

Artikel II

  • 1 Besluiten tot aanwijzing als professionele organisatie voor monumentenbehoud op grond van artikel 30 van de Subsidieregeling instandhouding monumenten, die zijn genomen voor inwerkingtreding van deze regeling, worden geacht een vermelding als bedoeld in artikel 30, derde lid, van die regeling te hebben.

  • 2 Personen die op de dag voor inwerkingtreding van deze regeling lid waren van de commissie, bedoeld in artikel 36 van de Subsidieregeling instandhouding monumenten zoals dat luidde voor inwerkingtreding van deze regeling, worden geacht te zijn benoemd als lid van een commissie van de Raad als bedoeld in artikel 2c van de Wet op het specifiek cultuurbeleid. De periode van de benoeming eindigt op de dag waarop de benoeming in het benoemingsbesluit op grond van artikel 36, tweede lid, van de Subsidieregeling instandhouding monumenten zoals dat luidde voor inwerkingtreding van deze regeling, zou eindigen.

Artikel III

Deze regeling treedt in werking met ingang van de dag na de datum van uitgifte van de Staatscourant waarin zij wordt geplaatst en artikel I, onderdelen C, D, E en M, werkt terug tot en met 1 januari 2013.

Deze regeling zal met de toelichting in de Staatscourant worden geplaatst.

De

Minister

van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap,

M. Bussemaker

Naar boven