Regeling openstelling aanvraagtijdvak en vaststelling subsidieplafond 2013 binnen Regeling cofinanciering sectorplannen

[Regeling materieel uitgewerkt per 25-09-2015.]
Geldend van 15-05-2014 t/m heden

Regeling van de Minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid van 16 september 2013, 2013-0000128066, tot openstelling van een aanvraagtijdvak in het kalenderjaar 2013 en vaststelling van een subsidieplafond voor dit aanvraagtijdvak in het kader van de Regeling cofinanciering sectorplannen

De Minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid,

Gelet op artikel 1.4 van de Regeling cofinanciering sectorplannen;

Besluit:

Artikel 1. Opening aanvraagtijdvak

Aanvragen op grond van de Regeling cofinanciering sectorplannen kunnen worden ingediend gedurende de periode van 1 oktober 2013 tot en met 31 december 2013.

Artikel 2. Subsidieplafond

Het subsidieplafond voor het aanvraagtijdvak, bedoeld in artikel 1, bedraagt 260 miljoen EUR.

Artikel 3. Inwerkingtreding

Deze regeling treedt in werking met ingang van de dag na de datum van uitgifte van de Staatscourant waarin zij wordt geplaatst.

Deze regeling zal met de toelichting in de Staatscourant worden geplaatst.

Den Haag, 16 september 2013

De

Minister

van Sociale Zaken en Werkgelegenheid,

L.F. Asscher

Terug naar begin van de pagina