Besluit buitengewoon opsporingsambtenaar Afdeling Vergunningen en Handhaven van de gemeente Hilversum 2013, domein II

[Regeling vervallen per 19-05-2016.]
Geldend van 24-09-2013 t/m 18-05-2016

Besluit van de Staatssecretaris van Veiligheid en Justitie van 12 september 2013, nr. BOACAT2013/065, strekkende tot aanwijzing van buitengewoon opsporingsambtenaren bij de gemeente Hilversum, domein II

De Staatssecretaris van Veiligheid en Justitie,

Gelezen het verzoek van het Afdelingshoofd Vergunningen en Handhaven van de gemeente Hilversum van 14 juni 2013 en de adviezen van de hoofdofficier van justitie bij het Functioneel Parket en de korpschef als bedoeld in artikel 27 van de Politiewet 2012;

Gelet op:

Besluit:

Artikel 1

[Vervallen per 19-05-2016]

In dit besluit wordt verstaan onder buitengewoon opsporingsambtenaar: de persoon als bedoeld in artikel 2.

Artikel 2

[Vervallen per 19-05-2016]

De personen, werkzaam in de functie van medewerker handhaving II in dienst van de Afdeling Vergunningen en Handhaven van de gemeente Hilversum, zijn aangewezen als buitengewoon opsporingsambtenaar.

Artikel 3

[Vervallen per 19-05-2016]

  • 2 De opsporingsbevoegdheid, bedoeld in het eerste lid, geldt voor het grondgebied van Nederland, voor zover noodzakelijk voor een goede vervulling van de aan de functie gerelateerde taken.

  • 3 De buitengewoon opsporingsambtenaar vermeldt in zijn processen-verbaal en schriftelijke verslagleggingen het in het eerste lid genoemde domein.

Artikel 4

[Vervallen per 19-05-2016]

Op grond van dit besluit kunnen maximaal 7 personen als buitengewoon opsporingsambtenaar worden beëdigd.

Artikel 5

[Vervallen per 19-05-2016]

Artikel 6

[Vervallen per 19-05-2016]

  • 1 Het Afdelingshoofd Vergunningen en Handhaven van de gemeente Hilversum brengt jaarlijks, voor 1 april, verslag uit over:

    • a. het aantal buitengewoon opsporingsambtenaren werkzaam in de in artikel 2 genoemde functie;

    • b. de door die buitengewoon opsporingsambtenaren verrichte activiteiten;

    • c. de stand van zaken met betrekking tot de opleiding van die buitengewoon opsporingsambtenaren, waarbij in ieder geval wordt aangegeven hoeveel personen in het verslagjaar zijn aangemeld voor het door de Staatssecretaris van Veiligheid en Justitie goedgekeurde examen en hoeveel personen in dat jaar voor dat examen zijn geslaagd.

  • 2 Dit verslag wordt toegezonden aan de in artikel 5 bedoelde toezichthouder en direct toezichthouder en aan het Ministerie van Veiligheid en Justitie, dienst Justis, afdeling V&T, postbus 20300, 2500 EH Den Haag.

Artikel 7

[Vervallen per 19-05-2016]

Dit besluit treedt in werking met ingang van de dag na dagtekening van de Staatscourant waarin het wordt geplaatst en vervalt vijf jaar na het tijdstip van inwerkingtreding.

Artikel 8

[Vervallen per 19-05-2016]

Dit besluit wordt aangehaald als: Besluit buitengewoon opsporingsambtenaar Afdeling Vergunningen en Handhaven van de gemeente Hilversum 2013, domein II.

Dit besluit zal met de toelichting in de Staatscourant worden geplaatst.

Den Haag, 12 september 2013

Hoogachtend

De

Staatssecretaris

van Veiligheid en Justitie,
namens deze:

A.A.A.M. Huldy,

Afdelingsmanager V&T, wnd.

Terug naar begin van de pagina