Beleidsregels verlenen, bevestigen en wijzigen van wapens

Geraadpleegd op 30-11-2023.
Geldend van 01-01-2014 t/m heden

Beleidsregels van de Minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties van 12 september 2013, nr. 2013-0000459488, omtrent het verlenen, bevestigen en wijzigen van wapens overeenkomstig het bepaalde in het besluit van de Soevereine Vorst van 24 december 1814, nr. 32 en in het Koninklijk besluit van 23 april 1919, Staatsblad 181, tot intrekking van de Koninklijke besluiten van 20 februari 1816, no. 69, en 3 januari 1818, no. 91, en tot vaststelling van nieuwe bepalingen nopens het bekomen, wijziging, enz, van wapens voor provinciën, gemeenten en andere publiekrechtelijke lichamen of instellingen, zoals dit is aangevuld bij het Koninklijk besluit van 21 oktober 1977, Staatsblad 605

De Minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties,

Gelet op artikel 4:81, eerste lid, van de Algemene wet bestuursrecht,

Besluit:

Enig artikel

  • 1 Voordrachten voor Koninklijke besluiten houdende de verlening van nieuwe wapens of de bevestiging of wijziging van reeds vastgestelde wapens kunnen uitsluitend betrekking hebben op provincies, gemeenten en andere publiekrechtelijke lichamen of instellingen als genoemd in artikel 1 en 2 van het Koninklijk besluit van 23 april 1919, Staatsblad 181, zoals dit is aangevuld bij het Koninklijk besluit van 21 oktober 1977, Staatsblad 605.

  • 2 De in het eerste lid vermelde beleidsregel is niet van toepassing op aanvragen tot verlening van nieuwe wapens aan of tot bevestiging of wijziging van reeds vastgestelde wapens van privaatrechtelijke instellingen die op het tijdstip van inwerkingtreding van deze beleidsregels reeds waren ingediend.

  • 3 Deze beleidsregels worden gepubliceerd in de Staatscourant en treden in werking met ingang van 1 januari 2014.

De

Minister

van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties,

R.H.A. Plasterk

Naar boven