Instellingsbesluit Audit Committee Ministerie van Veiligheid en Justitie

[Regeling vervallen per 16-12-2017.]
Geldend van 07-09-2015 t/m 15-12-2017

Besluit van de Minister van Veiligheid en Justitie van 10 september 2013, nr. 425571, houdende instelling van het Audit Committee Ministerie van Veiligheid en Justitie (Instellingsbesluit Audit Committee Ministerie van Veiligheid en Justitie)

De Minister van Veiligheid en Justitie,

Gelet op de Regeling Audit Committees 2012;

Besluit:

Artikel 1

[Vervallen per 16-12-2017]

In dit besluit wordt verstaan onder:

 • a. Audit Committee: Audit Committee Ministerie van Veiligheid en Justitie.

 • b. de Minister: de Minister van Veiligheid en Justitie.

Artikel 2

[Vervallen per 16-12-2017]

 • 1 Er is een Audit Committee Ministerie van Veiligheid en Justitie.

 • 2 Het Audit Committee heeft tot taak het adviseren van het departementale management op de volgende terreinen:

  • a. het borgen van de kwaliteit van de bedrijfsvoering, inclusief de financiële verslaggeving;

  • b. de regie op het auditbeleid;

  • c. het risicomanagementbeleid en de uitkomsten daarvan.

Artikel 3

[Vervallen per 16-12-2017]

Het Audit Committee bestaat uit de volgende leden:

 • a. de secretaris-generaal, tevens voorzitter;

 • b. de plaatsvervangend secretaris-generaal, de directeuren-generaal en de Nationaal Coördinator Terrorismebestrijding en Veiligheid;

 • c. ten minste twee door de Minister benoemde onafhankelijke externe leden;

 • d. de Algemene Rekenkamer is agendalid.

Artikel 5

[Vervallen per 16-12-2017]

Het secretariaat van het Audit Committee is belegd bij de directie Financieel-Economische Zaken.

Artikel 7

[Vervallen per 16-12-2017]

Dit besluit treedt in werking met ingang van de eerste dag na de datum van uitgifte van de Staatscourant waarin het wordt geplaatst en werkt terug tot en met 1 augustus 2013.

Artikel 8

[Vervallen per 16-12-2017]

Dit besluit wordt aangehaald als: Instellingsbesluit Audit Committee Ministerie van Veiligheid en Justitie.

Dit besluit zal met de toelichting in de Staatscourant worden geplaatst.

De

Minister

van Veiligheid en Justitie,

I.W. Opstelten

Terug naar begin van de pagina