Besluit buitengewoon opsporingsambtenaar Rechtbank Amsterdam 2013

[Regeling vervallen per 01-10-2018.]
Geldend van 01-10-2013 t/m 30-09-2018

Besluit van de Staatssecretaris van Veiligheid en Justitie van 10 september 2013, nr. BOACAT2013/046, strekkende tot aanwijzing van buitengewoon opsporingsambtenaren bij de dienst Beveiliging, Bewaking en Vervoer van de rechtbank Amsterdam

De Staatssecretaris van Veiligheid en Justitie,

Gelezen het verzoek van de Rechtbank Amsterdam van 12 juli 2013 en de adviezen van de hoofdofficier van justitie bij het arrondissementsparket Amsterdam en de korpschef als bedoeld in artikel 27 van de Politiewet 2012;

Gelet op:

Besluit:

Artikel 1

[Vervallen per 01-10-2018]

In dit besluit wordt verstaan onder:

 • a. buitengewoon opsporingsambtenaar: de persoon als bedoeld in artikel 2.

 • b. de dienst BB&V: de dienst Beveiliging, Bewaking en Vervoer van de rechtbank Amsterdam.

Artikel 2

[Vervallen per 01-10-2018]

De personen in dienst van de dienst BB&V in functie belast met:

zijn aangewezen als buitengewoon opsporingsambtenaar.

Artikel 3

[Vervallen per 01-10-2018]

 • 2 De opsporingsbevoegdheid, bedoeld in het eerste lid, geldt voor het grondgebied van Nederland, voor zover noodzakelijk voor een goede vervulling van de aan de functie gerelateerde taken.

 • 3 De buitengewoon opsporingsambtenaar vermeldt in zijn processen-verbaal en schriftelijke verslagleggingen het in het eerste lid genoemde domein.

Artikel 4

[Vervallen per 01-10-2018]

Op grond van dit besluit kunnen maximaal 150 personen als buitengewoon opsporingsambtenaar worden beëdigd.

Artikel 5

[Vervallen per 01-10-2018]

Artikel 6

[Vervallen per 01-10-2018]

De buitengewoon opsporingsambtenaar kan de in artikel 7, eerste en derde lid, van de Politiewet 2012 omschreven bevoegdheden uitoefenen met gebruikmaking van handboeien, korte wapenstok, pepperspray en vuurwapen.

Artikel 7

[Vervallen per 01-10-2018]

 • 1 De dienst BB&V in het arrondissement Amsterdam brengt jaarlijks, voor 1 april, verslag uit over:

  • a. het aantal buitengewoon opsporingsambtenaren werkzaam in de in artikel 2 genoemde functie;

  • b. de door die buitengewoon opsporingsambtenaren verrichte activiteiten;

  • c. de stand van zaken met betrekking tot de opleiding van die buitengewoon opsporingsambtenaren, waarbij in ieder geval wordt aangegeven hoeveel personen in het verslagjaar zijn aangemeld voor het door de Staatssecretaris van Veiligheid en Justitie goedgekeurde examen en hoeveel personen in dat jaar voor dat examen zijn geslaagd.

 • 2 Dit verslag wordt toegezonden aan de in artikel 5 bedoelde toezichthouder en direct toezichthouder en aan het Ministerie van Veiligheid en Justitie, Dienst Justis, afdeling V&T, Postbus 20300, 2500 EH Den Haag.

Artikel 9

[Vervallen per 01-10-2018]

De op naam gestelde akten van beëdiging en de overige benoemingsbescheiden, afgegeven mede op basis van het in artikel 8 genoemde besluit, worden geacht mede te zijn afgegeven op basis van dit besluit.

Artikel 10

[Vervallen per 01-10-2018]

Dit besluit treedt in werking met ingang van 1 oktober 2013 en vervalt met ingang van 1 oktober 2018.

Artikel 11

[Vervallen per 01-10-2018]

Dit besluit wordt aangehaald als: Besluit buitengewoon opsporingsambtenaar Rechtbank Amsterdam 2013.

Dit besluit zal met de toelichting in de Staatscourant worden geplaatst.

Den Haag, 10 september 2013

De

Staatssecretaris

van Veiligheid en Justitie,
namens deze:

A.A.A.M. Huldy,

Afdelingsmanager V&T, wnd.

Terug naar begin van de pagina