Besluit buitengewoon opsporingsambtenaar Omgevingsdienst Zuidoost-Brabant 2013

[Regeling vervallen per 13-09-2018.]
Geldend van 13-09-2013 t/m 12-09-2018

Besluit van de Staatssecretaris van Veiligheid en Justitie van 6 september 2013, nr. BOACAT2013/058, strekkende tot aanwijzing van buitengewoon opsporingsambtenaren bij de Omgevingsdienst Zuidoost-Brabant

De Staatssecretaris van Veiligheid en Justitie,

Gelezen het verzoek van de Omgevingsdienst Zuidoost-Brabant van 3 juli 2013 en de adviezen van het Functioneel Parket en de korpschef als bedoeld in artikel 27 van de Politiewet 2012;

Gelet op:

Besluit:

Artikel 1

[Vervallen per 13-09-2018]

In dit besluit wordt verstaan onder buitengewoon opsporingsambtenaar: de persoon als bedoeld in artikel 2.

Artikel 2

[Vervallen per 13-09-2018]

De personen, werkzaam in de functie van regiohandhaver buitengebied in dienst van Omgevingsdienst Zuidoost-Brabant, zijn aangewezen als buitengewoon opsporingsambtenaar.

Artikel 3

[Vervallen per 13-09-2018]

  • 2 De opsporingsbevoegdheid, bedoeld in het eerste lid, geldt voor het grondgebied van Nederland, voor zover noodzakelijk voor een goede vervulling van de aan de functie gerelateerde taken.

  • 3 De buitengewoon opsporingsambtenaar vermeldt in zijn processen-verbaal en schriftelijke verslagleggingen het in het eerste lid genoemde domein.

Artikel 4

[Vervallen per 13-09-2018]

Op grond van dit besluit kunnen maximaal 7 personen als buitengewoon opsporingsambtenaar worden beëdigd.

Artikel 5

[Vervallen per 13-09-2018]

Artikel 6

[Vervallen per 13-09-2018]

De buitengewoon opsporingsambtenaar kan de in artikel 7, eerste en derde lid, van de Politiewet 2012 omschreven bevoegdheden uitoefenen met gebruikmaking van handboeien, korte wapenstok, pepperspray en vuurwapen.

Artikel 7

[Vervallen per 13-09-2018]

  • 1 De Omgevingsdienst Zuidoost-Brabant brengt jaarlijks, voor 1 april, verslag uit over:

    • a. het aantal buitengewoon opsporingsambtenaren werkzaam in de in artikel 2 genoemde functie;

    • b. de door die buitengewoon opsporingsambtenaren verrichte activiteiten;

    • c. de stand van zaken met betrekking tot de opleiding van die buitengewoon opsporingsambtenaren, waarbij in ieder geval wordt aangegeven hoeveel personen in het verslagjaar zijn aangemeld voor het door de Staatssecretaris van Veiligheid en Justitie goedgekeurde examen en hoeveel personen in dat jaar voor dat examen zijn geslaagd.

  • 2 Dit verslag wordt toegezonden aan de in artikel 5 bedoelde toezichthouder en direct toezichthouder en aan het Ministerie van Veiligheid en Justitie, Dienst Justis, afdeling V&T, Postbus 20300, 2500 EH Den Haag.

Artikel 8

[Vervallen per 13-09-2018]

Dit besluit treedt in werking met ingang van de dag na dagtekening van de Staatscourant waarin het wordt geplaatst en vervalt vijf jaar na het tijdstip van inwerkingtreding.

Artikel 9

[Vervallen per 13-09-2018]

Dit besluit wordt aangehaald als: Besluit buitengewoon opsporingsambtenaar Omgevingsdienst Zuidoost-Brabant 2013.

Dit besluit zal in de Staatscourant worden geplaatst.

Den Haag, 6 september 2013

Hoogachtend,
De

Staatssecretaris

van Veiligheid en Justitie
namens deze:

A.A.A.M. Huldy,

Afdelingsmanager V&T, wnd.

Terug naar begin van de pagina