Regeling koopkrachttegemoetkoming niet-KOB-gerechtigden met een AOW-pensioen

[Regeling vervallen per 01-02-2015.]
Geraadpleegd op 07-12-2022.
Geldend van 01-10-2013 t/m 31-01-2015

Regeling van de Staatssecretaris van Sociale Zaken en Werkgelegenheid van 5 september 2013, 2013-0000117927 tot vaststelling van een regeling voor de verstrekking van een koopkrachttegemoetkoming aan niet-KOB-gerechtigden met een AOW-pensioen (Regeling koopkrachttegemoetkoming niet-KOB-gerechtigden met een AOW-pensioen)

De Staatssecretaris van Sociale Zaken en Werkgelegenheid,

Gelet op artikel 3, eerste lid, juncto artikel 9 van de Kaderwet SZW-subsidies en artikel 34a van de Wet structuur uitvoeringsorganisatie werk en inkomen;

Besluit:

Artikel 1. Begripsomschrijvingen

[Regeling vervallen per 01-02-2015]

In deze regeling wordt verstaan onder:

Artikel 2. Uitvoering van de regeling

[Regeling vervallen per 01-02-2015]

De SVB is belast met de uitvoering van deze regeling.

Artikel 3. Tegemoetkoming

[Regeling vervallen per 01-02-2015]

 • 1 De persoon die:

  • a. recht heeft op ouderdomspensioen;

  • b. woonachtig is op het grondgebied van:

   • 1°. een van de andere lidstaten van de Europese Unie dan Nederland;

   • 2°. een andere staat die partij is bij de Overeenkomst betreffende de Europese Economische Ruimte of Zwitserland;

   • 3°. Aruba, Curaçao, Sint Maarten, of de openbare lichamen Bonaire, Sint Eustatius en Saba, of

   • 4°. een staat waarmee Nederland een verdrag inzake sociale zekerheid heeft afgesloten, en

  • c. geen recht heeft op een tegemoetkoming als bedoeld in artikel 3 van de Wet MKOB;

  heeft recht op een tegemoetkoming ter hoogte van het bedrag, genoemd in artikel 1, eerste lid, van het Uitvoeringsbesluit KOB.

Artikel 4. Ontstaan van het recht op tegemoetkoming

[Regeling vervallen per 01-02-2015]

 • 1 Het recht op de tegemoetkoming ontstaat van rechtswege op de eerste dag van de maand waarin aan de voorwaarden, genoemd in artikel 3, is voldaan.

 • 2 De persoon die met terugwerkende kracht tot en met uiterlijk 1 juni 2011 recht heeft op de tegemoetkoming, bedoeld in het eerste lid, heeft tevens recht op vergoeding van de wettelijke rente, bedoeld in artikel 119 van boek 6 van het Burgerlijk Wetboek.

Artikel 5. Betaalbaarstelling van de tegemoetkoming

[Regeling vervallen per 01-02-2015]

 • 1 Indien de SVB de beschikking heeft over gegevens op basis waarvan aannemelijk is dat de betrokkene recht heeft op de tegemoetkoming, vindt de betaling van de tegemoetkoming plaats zonder dat dit bij beschikking is vastgesteld en geschiedt deze als regel maandelijks.

 • 2 De SVB is bevoegd om de betaling van de tegemoetkoming te schorsen indien zij van oordeel is of vermoedt dat:

  • a. niet langer aannemelijk is dat betrokkene recht heeft op de tegemoetkoming;

  • b. betrokkene zijn verplichting op grond van artikel 6 in samenhang met artikel 11 van de Wet MKOB niet is nagekomen.

Artikel 6. Van overeenkomstige toepassing

[Regeling vervallen per 01-02-2015]

Artikel 7. Financiering en verantwoording uitvoering door de SVB

[Regeling vervallen per 01-02-2015]

 • 1 De Minister verstrekt jaarlijks ten laste van ’s Rijks kas aan de SVB een uitkering voor de lasten van de door de SVB betaalde tegemoetkomingen als bedoeld in deze regeling en de daaraan verbonden uitvoeringskosten.

Artikel 8. Inwerkingtreding

[Regeling vervallen per 01-02-2015]

Deze regeling treedt in werking met ingang van 1 oktober 2013 en werkt terug tot en met 1 juni 2011.

Artikel 9. Citeertitel

[Regeling vervallen per 01-02-2015]

Deze regeling wordt aangehaald als: Regeling koopkrachttegemoetkoming niet-KOB-gerechtigden met een AOW-pensioen.

Deze regeling zal met de toelichting in de Staatscourant worden geplaatst.

Den Haag, 5 september 2013

De

Staatssecretaris

van Sociale Zaken en Werkgelegenheid,

J. Klijnsma

Naar boven