Tijdelijke vrijstelling voor het gewasbeschermingsmiddel PMV®-01 ter bescherming van de belichte teelt van tomaat 2013

[Regeling vervallen per 05-01-2014.]
Geldend van 07-09-2013 t/m 04-01-2014

Besluit van de Staatssecretaris van Economische Zaken van 4 september 2013, nr.13148945, houdende tijdelijke vrijstelling op grond van artikel 38 van de Wet gewasbeschermingsmiddelen en biociden ter bestrijding van Pepinomozaïekvirus in de productieteelt van tomaat (Tijdelijke vrijstelling voor het gewasbeschermingsmiddel PMV®-01 ter bescherming van de belichte teelt van tomaat 2013)

De Staatssecretaris van Economische Zaken,

Handelende in overeenstemming met de Staatssecretaris van Infrastructuur en Milieu;

Gelet op artikel 38 van de Wet gewasbeschermingsmiddelen en biociden en artikel 53 van de Verordening (EG) 1107/2009 van het Europese Parlement en de Raad van 21 oktober 2009 betreffende het op de markt brengen van gewasbeschermingsmiddelen en tot intrekking van de Richtlijnen 79/117/EEG en 91/414/EEG van de Raad (PbEU 2009, L 309);

Besluit:

Artikel 1

[Vervallen per 05-01-2014]

Tijdelijke vrijstelling als bedoeld in artikel 38 van de Wet gewasbeschermingsmiddelen en biociden en artikel 53 van Verordening (EG) 1107/2009 wordt verleend voor het gebruik van het gewasbeschermingsmiddel PMV®-01 ter bescherming van de bedekte belichte teelt van tomaat tegen schade door Pepinomozaïekvirus.

Artikel 2

[Vervallen per 05-01-2014]

De vrijstelling is slechts van toepassing indien de gebruiksvoorschriften in de bijlage bij dit besluit worden nageleefd.

Artikel 3

[Vervallen per 05-01-2014]

Dit besluit treedt in werking met ingang van de dag na de dagtekening van de Staatscourant waarin zij wordt geplaatst en vervalt 120 dagen daarna.

Artikel 4

[Vervallen per 05-01-2014]

Dit besluit wordt aangehaald als: Tijdelijke vrijstelling voor het gewasbeschermingsmiddel PMV®-01 ter bescherming van de belichte teelt van tomaat 2013.

Dit besluit zal met de toelichting in de Staatscourant worden geplaatst.

’s-Gravenhage, 4 september 2013

De

Staatssecretaris

van Economische Zaken,
namens deze:

J.P. Hoogeveen MPA

Directeur-Generaal Agro,

Bijlage

[Vervallen per 05-01-2014]

Wettelijk Gebruiksvoorschrift

[Vervallen per 05-01-2014]

Middel: PMV®-01

[Vervallen per 05-01-2014]

Samenstelling product: Werkzame stof en gewaarborgd gehalte: 100% waterige tomatenbladextract dat Pepinomozaïekvirus, CH2 stam, isolaat 1906 bevat (> 5 * 105 viruspartikels per μl).

Formuleringstype: SC (suspensie concentraat).

PMV®-01 bevat één milde variant van Pepinomozaïekvirus. Dit product wordt toegepast voor bescherming van tomatenplanten tegen alle andere varianten van Pepinomozaïekvirus, stam CH2.

Het product is toepasbaar in de bedekte productieteelt van tomaten.

PMV®-01 heeft een beperkte houdbaarheid na productie en dient bewaard te worden bij een temperatuur van 4 ± 2 °C. Product waarvan de houdbaarheid verstreken is, afvoeren of vernietigen volgens geldende nationale regelgeving voor restanten plantaardige viriciden.

De behandeling gebeurt op jonge tomatenplanten, zo snel mogelijk na het planten en uiterlijk voor de eerste tros tot bloei komt. Voor een optimaal effect is het aan te bevelen om onmiddellijk na toepassing een gewasverzorging uit te voeren.

De planten moeten vrij zijn van het Pepinomozaïekvirus op het moment van behandeling.

Toegestaan is uitsluitend het gebruik tegen schade door het Pepinomozaïekvirus door middel van een gewasbespuiting in de bedekte productieteelt van tomaten.

Bij de interpretatie van wat valt onder bovengenoemde teelt is uitgegaan van de Definitielijst toepassingsgebieden gewasbeschermingsmiddelen, versie 2.0, Ctgb juni 2011.

De toepassingsperiode waarin PMV® -01 mag worden gebruikt loopt van de dag na dagtekening van de Staatscourant tot en met 120 dagen daarna.

  • Ter bescherming van de toepasser wordt adembescherming [RPE filters type 3] voorgeschreven om blootstelling aan PMV®-01 zoveel als mogelijk te voorkomen.

  • Ter voorkoming van besmetting van oppervlaktewater wordt geadviseerd recirculatie- en spoelwater van de kas uitsluitend te lozen op het riool.

  • Risico’s voor bestuivers en bladbewonende niet-doelwitarthropoden zijn niet uitgesloten.

Dit middel is uitsluitend bestemd voor professioneel gebruik.

Dit middel wordt uitsluitend door DCM Nederland rechtstreeks geleverd aan de teler.

Veiligheidstermijnen: geen

Toepassingsvoorwaarden

[Vervallen per 05-01-2014]

Bedekte productieteelt van tomaten, ter bescherming tegen Pepinomozaïekvirus, stam CH2.

Dosering: 4-8 L/ha bij een spuitvolume van 160-300 L/ha. Onder normale omstandigheden een standaarddosis van 4 L/ha toepassen, in sommige specifieke gevallen waarbij een snelle kolonisatie kritiek is, kan het verhogen van de dosis tot 8 L/ha nodig zijn.

  • Het product dient goed te worden geschud voor gebruik en goed gehomogeniseerd na verdunning in de spuitapparatuur.

  • De volledige dosis moet rechtstreeks op de tomatenplanten worden verspoten.

  • De toepassing gebeurt bij een druk van 5-6 bar en een afstand van plusminus 30 cm tot de plant.

  • Reinig de filters vaak genoeg en homogeniseer de spuitoplossing regelmatig (elke 2 uur). Beter niet meer spuitoplossing aan maken dan in 2 uur verspoten kan worden.

    • Bij gebruik van een spuitboom voor hagen slechts één dop gebruiken.

Classificatie volgens huidige EU wetgeving:

V35-NL – Micro-organismen kunnen mogelijk sensibiliserende reacties veroorzaken.

S2 – Buiten bereik van kinderen bewaren.

S13 – Verwijderd houden van eet- en drinkwaren.

S20/21 – Niet eten, drinken of roken tijdens gebruik.

S23 – Spuitnevel niet inademen.

S24 – Aanraking met de huid vermijden.

S37 – Draag geschikte handschoenen.

S42 -Tijdens de ontsmetting/bespuiting een geschikte adembescherming dragen.

SP1 – Zorg er voor dat u met het product of zijn verpakking geen water verontreinigt.

Terug naar begin van de pagina