Mandaatbesluit G4AW

[Regeling vervallen per 13-03-2014.]
Geldend van 10-09-2013 t/m 12-03-2014

Besluit van de Minister voor Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking van 14 augustus 2013, nr. MinBuza 2013.239463, tot verlening van mandaat, volmacht en machtiging aan de directeur van het Netherlands Space Office inzake uitvoering van de Geodata for Agriculture and Water Facility 2013–2014 (Mandaatbesluit G4AW)

De Minister voor Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking,

Gelet op afdeling 10.1.1 van de Algemene wet bestuursrecht;

Besluit:

Artikel 1

[Vervallen per 13-03-2014]

  • 2 De op grond van het eerste lid verleende bevoegdheden strekken zich mede uit tot het nemen van besluiten op bezwaarschriften voor zover het besluit waartegen het bezwaar zich richt niet door de directeur van de Netherlands Space Office in mandaat is genomen, en tot het voeren van beroepsprocedures over de krachtens die bevoegdheden genomen besluiten.

Artikel 2

[Vervallen per 13-03-2014]

De directeur van de Netherlands Space Office kan met betrekking tot zijn bevoegdheden, bedoeld in artikel 1, ondermandaat, volmacht en machtiging verlenen aan één of meer onder hem of onder de directeur-generaal Uitvoering van het ministerie van Economische Zaken, Landbouw en Innovatie ressorterende functionarissen.

Artikel 3

[Vervallen per 13-03-2014]

De bevoegdheden, bedoeld in artikel 1, strekken zich uit tot na afloop van het in de bijlage genoemde tijdvak, voor zover de uitoefening daarvan betrekking heeft op besluiten en handelingen genomen of verricht voor afloop van dat tijdvak.

Artikel 4

[Vervallen per 13-03-2014]

Dit besluit treedt in werking met ingang van de dag na de dagtekening van de Staatscourant waarin het wordt geplaatst en vervalt met ingang van 1 januari 2015 met dien verstande dat de bevoegdheden, bedoeld in artikel 1, zich uitstrekken tot na 1 januari 2015, voor zover de uitoefening daarvan betrekking heeft op besluiten en handelingen genomen of verricht voorafgaand aan 1 januari 2015.

Van dit besluit wordt mededeling gedaan door plaatsing in de Staatscourant.

De

Minister

voor Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking,
namens deze:

de Secretaris-Generaal van het Ministerie van Buitenlandse Zaken,

R.V.M. Jones-Bos

Terug naar begin van de pagina