Aanwijzing beschikbaarheidbijdrage ziekenhuisopleidingen

Geldend van 01-11-2013 t/m heden

Aanwijzing van de Minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport van 28 juni 2013, MC-125996-105636, op grond van artikel 7 van de Wet marktordening gezondheidszorg, inzake beschikbaarheidbijdragen voor ziekenhuisopleidingen

De Minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport;

Gelet op artikel 7 van de Wet marktordening gezondheidszorg;

Na op 22 april 2013 schriftelijk mededeling te hebben gedaan aan de Eerste en Tweede Kamer der Staten-Generaal (Kamerstukken II 2012/13, 32 393, nr. 27) als bedoeld in artikel 8 van de Wet marktordening gezondheidszorg;

Besluit:

Artikel 2. opdracht

De Nederlandse Zorgautoriteit, verder te noemen zorgautoriteit, stelt ter uitvoering van deze aanwijzing tijdig vóór 1 januari 2014 regels of beleidsregels vast.

Artikel 3. verstrekken beschikbaarheidbijdrage

 • 1 De zorgautoriteit verleent en stelt een beschikbaarheidbijdrage vast ter compensatie voor het verlenen van een dienst van algemeen belang als bedoeld in Protocol nr. 26 bij het Verdrag betreffende de werking van de Europese Unie voor activiteiten als bedoeld in artikel 1 door een daartoe erkende zorgaanbieder.

 • 2 De zorgautoriteit stelt de beschikbaarheidbijdrage vast op basis van het aantal feitelijke opgeleide personen. Opgeleide personen zijn personen die hun opleiding met een diploma hebben afgerond, alsmede, voor zover het betreft de opleidingen tot operatieassistent, anesthesiemedewerker, radiodiagnostisch laborant, radiotherapeutisch laborant en klinisch perfusionist, personen die in de desbetreffende opleiding zijn ingestroomd.

 • 3 De beschikbaarheidbijdrage wordt per kalenderjaar verstrekt.

Artikel 4. berekenen beschikbaarheidbijdrage

 • 1 De hoogte van de beschikbaarheidbijdrage is afhankelijk van het aantal door de zorgaanbieder opgeleide personen en het vergoedingsbedrag per persoon.

 • 2 De zorgautoriteit berekent de beschikbaarheidbijdrage aan de hand van een door mij schriftelijk of elektronisch aan haar te verstrekken opgave van:

  • a. de vergoedingsbedragen met betrekking tot de onderscheiden opleidingen;

  • b. de ter zake van een opleiding erkende zorgaanbieders,

  • c. de aantallen opgeleide personen in het afgelopen kalenderjaar.

Artikel 5. financieringsbron

De beschikbaarheidbijdrage komt ten laste van het Zorgverzekeringsfonds.

Artikel 6. citeertitel

Deze aanwijzing wordt aangehaald als: Aanwijzing beschikbaarheidbijdrage ziekenhuisopleidingen.

Van deze aanwijzing wordt mededeling gedaan door plaatsing met de toelichting in de Staatscourant.

De

Minister

van Volksgezondheid, Welzijn en Sport,

E.I. Schippers

Terug naar begin van de pagina