Besluit buitengewoon opsporingsambtenaar inspectie SZW 2013

[Regeling vervallen per 01-09-2018.]
Geldend van 19-10-2013 t/m 31-08-2018

Besluit van de Staatssecretaris van Veiligheid en Justitie van 26 augustus 2013, nr. BOACAT2013/057, strekkende tot aanwijzing van buitengewoon opsporingsambtenaren bij de Inspectie Sociale Zaken en Werkgelegenheid, directie Major Hazard Control

De Staatssecretaris van Veiligheid en Justitie,

Gelezen het verzoek van de Inspectie Sociale Zaken en Werkgelegenheid van 22 augustus 2013 en de adviezen van de hoofdofficier van justitie bij het arrondissementsparket Den Haag en de hoofdofficier van justitie bij het Functioneel Parket;

Gelet op:

Besluit:

Artikel 1

[Vervallen per 01-09-2018]

In dit besluit wordt verstaan onder buitengewoon opsporingsambtenaar: de persoon als bedoeld in artikel 2.

Artikel 2

[Vervallen per 01-09-2018]

 • 1 De personen, werkzaam bij de directie Arbeidsmarktfraude van de Inspectie Sociale Zaken en Werkgelegenheid, zijn aangewezen als buitengewoon opsporingsambtenaar.

 • 2 De personen, werkzaam bij de directie Arbeidsomstandigheden en bij de directie Major Hazard Control van de Inspectie Sociale Zaken en Werkgelegenheid, zijn aangewezen als buitengewoon opsporingsambtenaar.

Artikel 3

[Vervallen per 01-09-2018]

 • 3 De opsporingsbevoegdheid, bedoeld in het eerste lid, geldt voor het grondgebied van Nederland, voor zover noodzakelijk voor een goede vervulling van de aan de functie gerelateerde taken.

 • 4 De buitengewoon opsporingsambtenaar vermeldt in zijn processen-verbaal en schriftelijke verslagleggingen het in het eerste lid genoemde domein.

Artikel 4

[Vervallen per 01-09-2018]

Op grond van dit besluit kunnen maximaal 600 personen als buitengewoon opsporingsambtenaar worden beëdigd, waarvan 240 voor het domein V Werk, Inkomen en Zorg en 360 voor het domein II, Milieu, welzijn en infrastructuur.

Artikel 5

[Vervallen per 01-09-2018]

Artikel 6

[Vervallen per 01-09-2018]

 • 1 De Inspecteur-Generaal van de inspectie SZW brengt jaarlijks, voor 1 april, verslag uit over:

  • a. het aantal buitengewoon opsporingsambtenaren werkzaam in de in artikel 2 genoemde functie;

  • b. de door die buitengewoon opsporingsambtenaren verrichte activiteiten;

  • c. de stand van zaken met betrekking tot de opleiding van die buitengewoon opsporingsambtenaren, waarbij in ieder geval wordt aangegeven hoeveel personen in het verslagjaar zijn aangemeld voor het door de Staatssecretaris van Veiligheid en Justitie goedgekeurde examen en hoeveel personen in dat jaar voor dat examen zijn geslaagd.

 • 2 Dit verslag wordt toegezonden aan de in artikel 5 bedoelde toezichthouder en direct toezichthouder en aan het Ministerie van Veiligheid en Justitie, dienst Justis, afdeling V&T, postbus 20300, 2500 EH Den Haag.

Artikel 7

[Vervallen per 01-09-2018]

De op naam gestelde akten van beëdiging en de overige benoemingsbescheiden, afgegeven mede op basis van het in artikel 8 genoemde besluit, worden geacht mede te zijn afgegeven op basis van dit besluit.

Artikel 9

[Vervallen per 01-09-2018]

Dit besluit treedt in werking met ingang van 1 september 2013 en vervalt met ingang van 1 september 2018.

Artikel 10

[Vervallen per 01-09-2018]

Dit besluit wordt aangehaald als: Besluit buitengewoon opsporingsambtenaar inspectie SZW 2013.

Dit besluit zal met de toelichting in de Staatscourant worden geplaatst.

Den Haag, 26 augustus 2013

Hoogachtend,
De

Staatssecretaris

van Veiligheid en Justitie,
namens deze,

A.A.A.M. Huldy

Afdelingsmanager V&T, wnd.

Terug naar begin van de pagina