Besluit tot geheimhouding aanbesteding vervanging Closed-circuit television/Videomatrix van Unit 5 van de Extra Beveiligde Inrichting in Vught

Geldend van 28-08-2013 t/m heden

Besluit van de Staatssecretaris van Veiligheid en Justitie van 19 augustus 2013, tot geheimhouding aanbesteding met betrekking tot vervanging van de Closed-circuit television/Videomatrix van Unit 5 van de Extra Beveiligde Inrichting in Vught

De Staatssecretaris van Veiligheid en Justitie,

Overwegende:

dat het bij de Extra Beveiligde Inrichting in Vught noodzakelijk is de Closed-circuit television (CCTV)/Videomatrix van Unit 5 te vervangen opdat de continuïteit van dit veiligheidssysteem kan worden geborgd;

het bepaalde in artikel 6 van de Regeling selectie, plaatsing en overplaatsing gedetineerden;

dat de bijzondere veiligheidsaspecten van deze installatie gelet op het specifieke karakter van de Extra Beveiligde Inrichting in Vught het noodzakelijk maken geheimhouding te betrachten met betrekking tot de functionele en technische specificaties, teneinde het risico van inbreuk door derden op het veiligheidssyteem te minimaliseren;

dat het derhalve uitgesloten is in deze de nationale en Europese aanbestedingsprocedures te volgen;

Gelet op artikel 2.23, eerste lid, onder e, van de Aanbestedingswet 2012

Besluit:

Tot geheimverklaring van de aanbesteding voor de vervanging van de Closed-circuit television/Videomatrix van Unit 5 van de Extra Beveiligde Inrichting in Vught.

Dit besluit treedt in werking met ingang van de dag na de datum van uitgifte van de Staatscourant waarin het wordt geplaatst.

Dit Besluit zal met de toelichting in de Staatscourant worden geplaatst.

Den Haag, 19 augustus 2013

De

Staatssecretaris

van Veiligheid en Justitie,
namens deze:

P. Hennephof,

Hoofddirecteur DJI.

Terug naar begin van de pagina