Regeling educatieve minor beroepsonderwijs 2013–2016

[Regeling vervallen per 01-01-2018.]
Geldend van 31-08-2013 t/m 31-12-2017

Regeling van de Minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap van 17 augustus 2013, nr. DL/537302 (10377), houdende regels voor het verstrekken van een tegemoetkoming in de kosten van activiteiten gericht op het tot stand brengen van educatieve minors beroepsonderwijs in de periode 2013–2016 (Regeling educatieve minor beroepsonderwijs 2013–2016)

De Minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, handelende in overeenstemming met de Staatssecretaris van Economische Zaken,

Gelet op de artikel 2, eerste lid, onder a, juncto artikel 4, tweede lid, van de Wet overige OCW-subsidies;

Besluit:

Artikel 1. Begripsbepalingen

[Vervallen per 01-01-2018]

In deze regeling wordt verstaan onder:

Artikel 2. Te subsidiëren activiteiten

[Vervallen per 01-01-2018]

 • 1 De minister kan subsidie verstrekken voor personele kosten van activiteiten van een samenwerkingsverband educatieve minor, die gericht zijn op het tot stand brengen van één of meerdere educatieve minors beroepsonderwijs binnen één of meerdere vakbacheloropleidingen die zijn opgenomen in de bijlage bij deze regeling.

 • 2 Onder de activiteiten wordt in ieder geval verstaan:

  • a. organisatieactiviteiten, gericht op nadere uitwerking van de samenwerking, de organisatie en de taak- en verantwoordelijkheidsverdeling;

  • b. ontwerpactiviteiten, gericht op het vormgeven van een of meerdere educatieve minors beroepsonderwijs of het omvormen van een bestaande minor tot een educatieve minor beroepsonderwijs;

  • c. wervings- en begeleidingsactiviteiten, gericht op het werven van studenten voor de minor en op de begeleiding van deze studenten door een vo-school of bve-instelling bij het praktijkdeel van de educatieve minor;

  • d. implementatie- en borgingsactiviteiten, gericht op de voortzetting van de samenwerking waardoor de minor zowel inhoudelijk als financieel een regulier onderdeel wordt van de opleiding.

Artikel 3. Subsidieperiode

[Vervallen per 01-01-2018]

 • 1 De subsidie wordt verstrekt voor de periode van 1 december 2013 tot en met 31 december 2016.

 • 2 Subsidieverstrekking vindt plaats in twee perioden. De eerste periode vangt aan in december 2013 en eindigt op 31 december 2015. De tweede periode vangt aan in december 2014 en eindigt op 31 december 2016.

Artikel 4. Subsidieaanvraag

[Vervallen per 01-01-2018]

 • 1 Subsidie kan worden aangevraagd door het bevoegd gezag van de hogeschool die een vakbacheloropleiding aanbiedt waarbinnen de educatieve minor beroepsonderwijs wordt vormgegeven en die in die hoedanigheid deel uitmaakt van een samenwerkingsverband educatieve minor.

 • 2 De subsidieaanvraag wordt ingediend met behulp van het aanvraagformulier regeling educatieve minor beroepsonderwijs 2013–2016 dat via de website van de Dienst Uitvoering Onderwijs beschikbaar wordt gesteld.

 • 3 Het in het eerste lid bedoelde bevoegd gezag kan per periode slechts één aanvraag indienen.

 • 4 Bij de aanvraag dient de subsidieaanvrager een samenwerkingsovereenkomst, een plan van aanpak met in ieder geval een tijdpad en een begroting in.

 • 5 In de samenwerkingsovereenkomst zijn de afspraken tussen de deelnemende partijen in het samenwerkingsverband vastgelegd. De samenwerkingsovereenkomst bevat in ieder geval:

  • a. een beschrijving van het doel van de samenwerking;

  • b. de beoogde resultaten, in termen van het aantal studenten dat de minor volgt en succesvol afrondt en het verwachte percentage minorstudenten dat doorstroomt naar lerarenopleidingen;

  • c. afspraken over de inzet en verdeling van middelen;

  • d. een machtiging met betrekking tot het penvoerderschap, waarbij het bevoegd gezag, bedoeld in het eerste lid, door de overige partners van het samenwerkingsverband wordt gemachtigd hen te vertegenwoordigen.

 • 6 In het plan van aanpak worden alle door het samenwerkingsverband te verrichten activiteiten beschreven, waaronder de activiteiten, bedoeld in artikel 2, tweede lid.

 • 7 De begroting bevat een overzicht van de geraamde inkomsten en uitgaven die betrekking hebben op de activiteiten waarvoor subsidie wordt gevraagd.

Artikel 5. Aanvraagtermijn

[Vervallen per 01-01-2018]

 • 1 De aanvraag voor subsidie voor de eerste periode kan worden ingediend van 1 oktober 2013 tot en met 31 oktober 2013.

 • 2 De aanvraag voor subsidie voor de tweede periode kan worden ingediend van 1 september 2014 tot en met 30 september 2014.

Artikel 6. Subsidieplafond

[Vervallen per 01-01-2018]

Voor subsidieverstrekking op grond van deze regeling is per periode € 2.000.000 beschikbaar.

Artikel 7. Subsidiebedrag

[Vervallen per 01-01-2018]

De te verstrekken subsidie bedraagt ten hoogste 100% van de ingediende begroting, met dien verstande dat de subsidie per subsidieontvanger ten hoogste € 150.000 bedraagt.

Artikel 8. Wijze van verdeling beschikbare middelen

[Vervallen per 01-01-2018]

De minister verdeelt het beschikbare bedrag in de volgorde van ontvangst van de aanvragen, met dien verstande dat wanneer de aanvrager krachtens artikel 4:5 van de Algemene wet bestuursrecht de gelegenheid heeft gehad de aanvraag aan te vullen, de dag waarop de aanvraag is aangevuld, met betrekking tot de verdeling, als datum van ontvangst geldt.

Artikel 9. Subsidieverstrekking en betaling

[Vervallen per 01-01-2018]

 • 1 De minister beslist uiterlijk op 31 december 2013 op een aanvraag voor subsidie in de eerste periode.

 • 2 De minister beslist uiterlijk op 31 december 2014 op een aanvraag voor subsidie in de tweede periode.

 • 3 De betaling van het subsidiebedrag vindt plaats in december 2013 indien het subsidie in de eerste periode betreft en in december 2014 indien het subsidie in de tweede periode betreft.

Artikel 10. Subsidieverplichtingen

[Vervallen per 01-01-2018]

Aan de subsidieontvanger worden de volgende verplichtingen opgelegd:

 • 1. De activiteiten dienen uiterlijk te zijn uitgevoerd op 31 december 2015 indien het subsidie in de eerste periode betreft en uiterlijk op 31 december 2016 indien het subsidie in de tweede periode betreft.

 • 2. De subsidieontvanger werkt mee aan door of namens de minister ingestelde onderzoeken, waaronder een monitoronderzoek, die erop gericht zijn de minister inlichtingen te verschaffen ten behoeve van de ontwikkeling van het door of namens de minister te voeren beleid.

 • 3. De melding, bedoeld in artikel 9 van de Regeling OCW-subsidies, geschiedt aan de Dienst Uitvoering Onderwijs.

Artikel 11. Niet-bestede subsidiemiddelen

[Vervallen per 01-01-2018]

Het eventueel niet voor de activiteiten aangewende deel van de subsidie kan, mits de activiteiten zijn uitgevoerd, worden besteed aan andere activiteiten waarvoor bekostiging wordt verstrekt.

Artikel 12. Inwerkingtreding

[Vervallen per 01-01-2018]

Deze regeling treedt in werking met ingang van de dag na de datum van uitgifte van de Staatscourant waarin zij wordt geplaatst en vervalt met ingang van 1 januari 2018.

Artikel 13. Citeertitel

[Vervallen per 01-01-2018]

Deze regeling wordt aangehaald als: Regeling educatieve minor beroepsonderwijs 2013–2016.

Deze regeling zal met de toelichting in de Staatscourant worden geplaatst.

De

Minister

van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap,

M. Bussemaker

Bijlage behorende bij artikel 2, eerste lid, van de regeling educatieve minor beroepsonderwijs 2013–2016

[Vervallen per 01-01-2018]

VAKBACHELOROPLEIDINGEN BÈTA/TECHNIEK

ONDERDEEL, SECTOR

OPLEIDINGSCODE

NAAM OPLEIDING VOLUIT

techniek, natuur

59308

(SUSTAINABLE) MOLECULAR SCIENCE AND TECHNOLOGY

techniek

30015

ADVANCED SENSOR APPLICATIONS

techniek

50002

ADVANCED TECHNOLOGY / TECHNISCHE WETENSCHAPPEN

natuur

56982

06843

ALGEMENE NATUURWETENSCHAPPEN

techniek

04184

ANALYTISCHE PROCES- EN LABORATORIUMINSTRUMENTATIE

techniek

34386

04386

AOT – TECHNIEK

techniek

30008

APPLIED SCIENCE

techniek

34332

04332

AQUATISCHE ECOTECHNOLOGIE

techniek

30018

AUTOMOTIVE

techniek

34262

04262

AUTOTECHNIEK

techniek

39225

AVIATION

natuur

06883

BEDRIJFS- EN INDUSTRIËLE STATISTIEK

natuur

06176

BEDRIJFSGERICHTE INFORMATICA

natuur, economie

06189

04528

BEDRIJFSINFORMATICA

natuur

06275

BEDRIJFSINFORMATIESYSTEMEN

techniek

56066

06066

BEDRIJFSINFORMATIETECHNOLOGIE

natuur

56856

06167

06856

BEDRIJFSWISKUNDE EN INFORMATICA

techniek

34474

04474

BESTURINGSTECHNOLOGIE

natuur

06163

BIO-FARMACEUTISCHE WETENSCHAPPEN

techniek

39215

BIO-INFORMATICA

techniek

34397

04397

BIOLOGIE EN MEDISCH LABORATORIUMONDERZOEK

techniek

04182

BIOLOGISCHE LABORATORIUMTECHNOLOGIE

techniek

56226

06226

BIOMEDISCHE TECHNOLOGIE

techniek

39217

BIOMETRIE

techniek

34331

BIOTECHNOLOGIE

techniek

34263

04263

BOUWKUNDE

techniek

39232

BOUWMANAGEMENT EN VASTGOED

techniek

34261

04261

BOUWTECHNISCHE BEDRIJFSKUNDE

techniek

39280

BUILT ENVIRONMENT

techniek

39233

BUSINESS ENGINEERING

techniek

34396

04396

CHEMIE

techniek

04186

CHEMISCHE LABORATORIUMOPLEIDING

techniek

34275

04275

CHEMISCHE TECHNOLOGIE

techniek

34279

04279

CIVIELE TECHNIEK

techniek

06423

CIVIELE TECHNOLOGIE EN MANAGEMENT

techniek

39234

COMMERCIEEL INGENIEUR

techniek

34092

COMMUNICATION AND MULTIMEDIA DESIGN

natuur

50426

COMPUTER SCIENCE

techniek

34270

04270

COMPUTERTECHNIEK

techniek

04199

CONSTRUCTEUR PIPING

techniek

04198

CONSTRUCTEUR WERKTUIGBOUWKUNDE

techniek

50447

CREATIVE TECHNOLOGY

economie

50006

ECONOMETRICS AND OPERATIONS RESEARCH

economie

06403

ECONOMETRIE

economie

50646

ECONOMETRIE EN BESLISKUNDE

economie

56833

06833

ECONOMETRIE EN OPERATIONELE RESEARCH

economie

50951

ECONOMIE & INFORMATICA

techniek

56953

ELECTRICAL ENGINEERING

techniek

50435

ELEKTRO- EN INFORMATIETECHNIEK

techniek

34313

ELEKTRONICA

techniek

34349

ELEKTRONICA INGENIEUR

techniek

30021

ELEKTRONICA, DATACOMMUNICATIE EN NETWERKEN

techniek

34472

04472

ELEKTRONICATECHNIEK

techniek

34267

04267

ELEKTROTECHNIEK

techniek

04197

ELEKTROTECHNISCH OPZICHTER

techniek

34131

EMBEDDED SYSTEMS ENGINEERING

techniek

34369

ENERGIE- EN PROCESTECHNOLOGIE (AOT)

techniek

30107

ENGINEERING

techniek

39240

ENGINEERING, DESIGN AND INNOVATION

natuur

56989

06989

FARMACEUTISCHE WETENSCHAPPEN

natuur

56157

06157

FARMACIE

natuur

06162

FARMACOCHEMIE

gezondheidszorg

34090

FARMAKUNDE

LANDBOUW EN NATUURLIJKE OMGEVING

30022

FOOD COMMERCE AND TECHNOLOGY

techniek

34112

FORENSISCH ONDERZOEK

techniek

39222

GENETISCHE MODIFICATIE

natuur

06177

GEOCHEMIE

techniek

39219

GEZONDHEIDSZORG TECHNOLOGIE

techniek

34060

04060

GRAFIMEDIATECHNOLOGIE

onderwijs, landbouw en natuurlijke omgeving, natuur, techniek, gezondheid

30020

HBO-ICT

techniek

04349

HOGER ELEKTRONICUS

techniek

34269

04269

HOGERE INFORMATICA

techniek

34245

04245

HOGERE OPLEIDING SOFTWARE ENGINEER

techniek

04246

HOGERE OPLEIDING SYSTEM ENGINEER

techniek

34089

04089

HUMAN TECHNOLOGY

techniek

04190

HYDROGRAFIE

techniek

39243

ICT TELECOMMUNICATIE INGENIEUR

techniek

34058

ICT-TELECOMMUNICATIE

techniek

50441

INDUSTRIAL DESIGN

techniek

56955

06262

INDUSTRIEEL ONTWERPEN

techniek

34389

04389

INDUSTRIEEL PRODUKT ONTWERPEN

techniek

39216

INDUSTRIËLE AUTOMATISERING

techniek, natuur

56978

04256

04479

06181

34479

INFORMATICA

techniek

81003

INFORMATICA (SOFTWARE ENGINEERING)

natuur

50300

INFORMATICA / KENNISTECHNOLOGIE

economie

06822

INFORMATICA EN ECONOMIE

techniek

34289

04289

INFORMATICA EN INFORMATIEKUNDE

economie

04596

INFORMATICA TECHNOLOGIE

techniek

34671

04671

INFORMATIE EN COMMUNICATIE TECHNOLOGIE

natuur

56869

INFORMATIE, MULTIMEDIA EN MANAGEMENT

techniek, natuur

56842

INFORMATIEKUNDE

techniek

04156

INFORMATIESYSTEMEN BI-IS

techniek

06268

INFORMATIETECHNIEK

techniek

30010

INFORMATION SECURITY MANAGEMENT

techniek

06276

INSTALLATIETECHNIEK

techniek

59301

INSTALLATIETECHNOLOGIE

economie

30029

INTERNATIONAL BUSINESS

economie

34144

INTERNATIONAL BUSINESS MANAGEMENT

economie

50648

INTERNATIONAL ECONOMICS AND BUSINESS

techniek

39500

INTERNATIONAL MAINTENANCE MANAGEMENT (JOINT DEGREE)

techniek

34488

IT-SERVICE MANAGEMENT

gezondheidszorg

50033

KLINISCHE TECHNOLOGIE

techniek

34477

04477

LABORANT KLINISCHE NEUROFYSIOLOGIE

techniek

04553

LABORATORIUMINFORMATICA EN AUTOMATISERING

techniek, natuur

56286

06286

LIFE SCIENCE AND TECHNOLOGY

techniek

30100

LOGISTIEK EN SUPPLY CHAIN MANAGEMENT

OOK WEL: VERKEER & LOGISTIEK

techniek

34390

04390

LOGISTIEK EN TECHNISCHE VERVOERSKUNDE

techniek

34670

04670

LOGISTIEKE INFORMATICA

techniek

56956

06260

LUCHTVAART- EN RUIMTEVAARTTECHNIEK

techniek

34278

04278

LUCHTVAARTTECHNOLOGIE

techniek, economie

34423

MANAGEMENT INFORMATICA

techniek

34384

04384

MARITIEM OFFICIER

techniek

56957

06274

MARITIEME TECHNIEK

techniek

34288

04288

MATERIAALKUNDE

techniek

30026

MECHATRONICA

techniek

34060

MEDIATECHNOLOGIE

techniek

04552

MEDISCHE LABORATORIUMOPLEIDING

techniek

04473

MILIEU EN CULTUURTECHNIEK

techniek

34391

MILIEUGERICHTE MATERIAALTECHNOLOGIE

techniek

34284

MILIEUKUNDE

techniek

34335

MILIEUTECHNOLOGIE

techniek

50423

MILITAIRE SYSTEMEN & TECHNOLOGIE

techniek

34371

MOBILITEIT / VERKEERSKUNDE

onderwijs, landbouw en natuurlijke omgeving, natuur, techniek, gezondheid

59304

MOLECULAIRE LEVENSWETENSCHAPPEN

techniek

55003

NANOBIOLOGIE (JOINT DEGREE)

natuur

56984

06984

NATUUR- EN STERRENKUNDE

onderwijs

08155

06155

NATUURKUNDE

natuur

50206

NATUURKUNDE

techniek

39250

NETWERK INFRASTRUCTUUR DESIGN

techniek

34190

OCEAN TECHNOLOGY / HYDROGRAFIE

techniek

04286

OPLEIDING TOT VERKEERSVLIEGER

techniek

34379

PETROLEUM- EN GASTECHNOLOGIE

techniek

30104

PUBLIC ICT MANAGEMENT

gezondheidszorg

34673

04673

RADIOLOGISCH LABORANT

techniek

34276

04276

SCHEEPSBOUWKUNDE

techniek

30032

SCHEEPSBOUWKUNDE / MARITIEME TECHNIEK

natuur, onderwijs

56857

06156

08156

SCHEIKUNDE

techniek

56960

06257

SCHEIKUNDIGE TECHNOLOGIE

techniek

50340

SCHEIKUNDIGE TECHNOLOGIE EN BIOPROCESTECHNOLOGIE

natuur

56948

SCIENCE

techniek

34061

SOFTWARE ENGINEERING AND INTERNETMARKETING

natuur

06642

STATISTIEK

natuur

50205

06154

STERRENKUNDE

techniek

34246

SYSTEM ENGINEER

techniek

56265

06265

TECHNIEK EN MAATSCHAPPIJ

techniek

34476

04476

TECHNISCH CHEMICUS

natuur

06185

TECHNISCH GERICHTE INFORMATICA

techniek

06959

TECHNISCHE AARDWETENSCHAPPEN

techniek

34421

04421

TECHNISCHE BEDRIJFSKUNDE

economie

06277

TECHNISCHE BEDRIJFSWETENSCHAPPEN

techniek

56995

06235

TECHNISCHE BESTUURSKUNDE

techniek

04254

TECHNISCHE COMMERCIELE CONFECTIEKUNDE

techniek

04255

TECHNISCHE COMMERCIELE TEXTIELKUNDE

natuur

06548

TECHNISCHE FARMACIE

natuur

06867

TECHNISCHE GERICHTE INFORMATICA

techniek, natuur

34475

04475

06195

06281

TECHNISCHE INFORMATICA

techniek

56265

TECHNISCHE INNOVATIEWETENSCHAPPEN

techniek

06958

TECHNISCHE MATERIAALWETENSCHAPPEN

techniek

06153

TECHNISCHE MECHANICA

techniek

34268

04268

TECHNISCHE NATUURKUNDE

techniek

06271

TECHNISCHE SCHEIKUNDE

techniek

56965

06152

TECHNISCHE WISKUNDE

techniek

04058

TELECOMMUNICATIE

techniek

56949

06949

TELEMATICA

techniek

50440

TOEGEPASTE WISKUNDE

techniek

04371

VERKEERSKUNDE

techniek

04672

VERVOERSKUNDIGE INFORMATICA

techniek

34672

VERVOERSKUNDIGE INFORMATICA

LANDBOUW EN NATUURLIJKE OMGEVING

34855

VOEDINGSMIDELENTECHNOLOGIE

techniek

04085

VRIJE STUDIERICHTING HBO TECHNIEK

techniek

34085

VRIJE STUDIERICHTING TECHNIEK

techniek

34280

04280

WERKTUIGBOUWKUNDE

techniek

06269

WERKTUIGKUNDIGE MEDISCHE TECHNOLOGIE

techniek, natuur, onderwijs

56980

05168

06151

08151

WISKUNDE

techniek

35168

WISKUNDE / BEDRIJFSWISKUNDE

natuur

06164

WISKUNDE EN INFORMATICA

Terug naar begin van de pagina