Verordening op de afdelingen en de kringen

Geldend van 01-07-2013 t/m heden

Verordening op de afdelingen en de kringen

De ledenvergadering van de Nederlandse beroepsorganisatie van accountants,

Gelet op de artikelen 5, eerste lid, en 19, eerste lid, van de Wet op het accountsberoep;

Stelt de volgende verordening vast:

Artikel 1

 • 1 Het bestuur van de NBA deelt de in Nederland wonende leden in afdelingen in.

 • 2 Op verzoek van een afdeling kan het bestuur van de NBA een kring instellen.

 • 3 Een kring wordt gevormd door een deel van een afdeling.

 • 4 Alle leden zijn lid van de afdeling, respectievelijk de kring, binnen welk gebied hun woonplaats ligt.

 • 5 Op verzoek daartoe van een lid kan het bestuur van de NBA besluiten tot een indeling in een andere afdeling of kring.

Artikel 2

Het doel van de afdelingen en de kringen is:

Artikel 3

 • 1 De afdelingen en kringen benoemen uit hun midden een bestuur dat ten minste bestaat uit drie personen.

 • 2 Het afdelings- en kringbestuur kiest uit zijn midden een voorzitter, een secretaris en een penningmeester.

 • 3 De bestuursleden worden benoemd voor drie jaren. Herbenoeming is tweemaal mogelijk.

 • 4 Jaarlijks treedt een deel van de bestuursleden af volgens een door het afdelings- en kringbestuur vast te stellen rooster. Het rooster wordt zodanig ingericht, dat voor zover mogelijk, telkens hetzelfde aantal bestuursleden aftreedt.

Artikel 4

De afdelings- en kringbesturen kunnen ter realisering van het in artikel 2 genoemde doel vergaderingen uitschrijven en verder alles doen wat zij nuttig en nodig oordelen met inachtneming van de verordeningen en besluiten van de NBA.

Artikel 5

De kosten van de afdelingen en de kringen komen ten laste van de NBA tot een jaarlijks bij de begroting van de NBA te bepalen bedrag.

Artikel 6

Bij de inwerkingtreding van deze verordening worden de afdelings- en kringbesturen gevormd door de bestuursleden die zijn benoemd op grond van de ingetrokken Verordening op de afdelingen en kringen van 14 oktober 1993.

Artikel 8

 • 1 Deze verordening treedt in werking op 1 juli 2013.

 • 2 Deze verordening wordt aangehaald als: Verordening op de afdelingen en de kringen.

Terug naar begin van de pagina