Verordening op de kosten kwaliteitsbeoordelingen

[Regeling vervallen per 01-01-2018.]
Geldend van 18-06-2016 t/m 31-12-2017

Verordening op de kosten kwaliteitsbeoordelingen

De ledenvergadering van de Nederlandse beroepsorganisatie van accountants,

Gelet op de artikelen 5, eerste lid en 19, eerste lid, van de Wet op het accountantsberoep;

Stelt de volgende verordening vast:

Hoofdstuk 1. Definities

[Vervallen per 01-01-2018]

Artikel 1

[Vervallen per 01-01-2018]

Voor de toepassing van deze verordening wordt verstaan onder:

Artikel 2

[Vervallen per 01-01-2018]

 • 1 Voor de toepassing van deze verordening worden de volgende categorieën van accountantspraktijken en accountantsafdelingen onderscheiden:

  Categorie

  Definitie

  I.

  De accountantspraktijk waarbij één accountant werkzaam is of waaraan één accountant is verbonden, met een omzet van ten hoogste € 450.000,– per jaar en welke geen of slechts incidenteel assurance-opdrachten verricht; of

   

  de accountantsafdeling waarbij één accountant werkzaam is of waaraan één accountant is verbonden, en welke geen of slechts incidenteel assurance-opdrachten verricht.

     

  II.

  De accountantspraktijk waarbij één accountant werkzaam is of waaraan één accountant is verbonden, met een omzet van meer dan € 450.000,– per jaar en welke geen of slechts incidenteel assurance-opdrachten verricht.

     

  III.

  De accountantspraktijk of accountantsafdeling waarbij één accountant werkzaam is of waaraan één accountant is verbonden, en welke structureel één of meer assuranceopdrachten verricht.

     

  IV.

  De accountantspraktijk of accountantsafdeling waarbij ten hoogste twee accountants werkzaam zijn of waaraan ten hoogste twee accountants zijn verbonden, en welke geen of slechts incidenteel assurance-opdrachten verricht.

     

  V.

  De accountantspraktijk of accountantsafdeling waarbij ten hoogste twee accountants werkzaam zijn of waaraan ten hoogste twee accountants zijn verbonden, en welke structureel één of meer assuranceopdrachten verricht.

     

  VI.

  De accountantspraktijk of de accountantsafdeling welke assuranceopdrachten, of aan assurance verwante opdrachten verricht, waar ten hoogste negen accountants werkzaam zijn of waaraan ten hoogste negen accountants zijn verbonden.

     

  VII.

  De accountantspraktijk of de accountantsafdeling welke assuranceopdrachten, of aan assurance verwante opdrachten verricht, waar ten minste tien en ten hoogste negenenveertig accountants werkzaam zijn of waaraan ten minste tien en ten hoogste negenenveertig accountants zijn verbonden.

     

  VIII.

  De accountantspraktijk of de accountantsafdeling welke assuranceopdrachten, of aan assurance verwante opdrachten verricht, waar ten minste vijftig en ten hoogste tweehonderd accountants werkzaam zijn of waaraan ten minste vijftig en ten hoogste tweehonderd accountants zijn verbonden.

     

  IX.

  De accountantspraktijk of de accountantsafdeling welke assuranceopdrachten, of aan assurance verwante opdrachten verricht, waar meer dan tweehonderd accountants werkzaam zijn of waaraan meer dan tweehonderd accountants zijn verbonden.

 • 2 Het bestuur stelt voor de toepassing van deze verordening vast, tot welke categorie, bedoeld in het vorige lid, een accountantspraktijk of een accountantsafdeling behoort.

 • 3 Voor de toepassing van het eerste lid geldt als omzet de omzet in het kalenderjaar dat voorafgaat aan het jaar waarin de accountantspraktijk voor een toetsing of een hertoetsing wordt aangewezen.

 • 4 Voor de toepassing van het eerste lid geldt als peildatum voor de vaststelling van het aantal accountants dat werkzaam is bij of verbonden is aan een accountantspraktijk of een accountantsafdeling 31 december van het kalenderjaar dat voorafgaat aan het kalenderjaar waarin de accountantspraktijk of de accountantsafdeling voor een toetsing of een hertoetsing wordt aangewezen.

Hoofdstuk 2. Algemeen

[Vervallen per 01-01-2018]

Artikel 3

[Vervallen per 01-01-2018]

 • 1 Ter vergoeding van de kosten, bedoeld in artikel 30, eerste lid, van de Verordening op de kwaliteitsbeoordelingen, brengt het bestuur jaarlijks een tarief per accountant in rekening aan de accountantspraktijk waarbij de accountant werkzaam is of waaraan de accountant is verbonden, of aan de onderneming, de instelling of de overheid en de daarmee gelijk te stellen dienst waartoe de accountantsafdeling behoort waarbij de accountant werkzaam is of waaraan de accountant is verbonden.

 • 3 Onverminderd het eerste lid, brengt het bestuur ter vergoeding van de kosten, bedoeld in artikel 30, eerste lid, van de Verordening op de kwaliteitsbeoordelingen, voor de uitvoering van een toetsing of een hertoetsing een bedrag in rekening aan de accountantspraktijk welke is getoetst, of de onderneming, de instelling of de overheid en de daarmee gelijk te stellen dienst waartoe de accountantsafdeling behoort welke is getoetst.

 • 4 Ter bepaling van de hoogte van het bedrag, bedoeld in het derde lid, wordt per categorie van getoetste accountantspraktijk of accountantsafdeling een tarief in rekening gebracht.

Hoofdstuk 3. Toerekening kosten voor eenmalige handelingen

[Vervallen per 01-01-2018]

Artikel 4

[Vervallen per 01-01-2018]

 • 2 In afwijking van het eerste lid bedraagt het tarief, bedoeld in artikel 15, achtste lid, van de Verordening op de kwaliteitsbeoordelingen € 550,– per beoordeeld verbeterplan, indien het eindoordeel waaruit de verplichting het verbeterplan in te dienen voortvloeit, zijn grond vindt in het oordeel over de uitvoering van assurance-opdrachten door de accountantspraktijk of de accountantsafdeling en deze accountantspraktijk of accountantsafdeling naar aanleiding van het eindoordeel schriftelijk heeft verklaard geen assurance-opdrachten meer uit te voeren.

Artikel 5

[Vervallen per 01-01-2018]

Het tarief, bedoeld artikel 25, eerste lid, van de Verordening op de kwaliteitsbeoordelingen bedraagt:

 • a. bij een eerste vrijstellingsverzoek € 205,–;

 • b. bij een tweede of volgend vrijstellingsverzoek € 515,–.

Artikel 6

[Vervallen per 01-01-2018]

 • 1 Met de koepelorganisatie maakt het bestuur afspraken over de aan een onderzoek in verband met een aanvraag tot accreditatie te besteden uren.

 • 2 De uren bedoeld in het eerste lid, welke een toetser aan het onderzoek besteedt, worden in rekening gebracht tegen een tarief van € 125,– en de uren welke een toetser optredend als teamleider aan het onderzoek besteedt, worden in rekening gebracht tegen een tarief van € 165,–.

Artikel 7

[Vervallen per 01-01-2018]

Voor de bepaling van het bedrag, bedoeld in artikel 3, vijfde lid, worden de uren welke een toetser besteedt aan een thematisch onderzoek, in rekening gebracht tegen een tarief van € 125,– en de uren welke een toetser optredend als teamleider besteedt aan een thematisch onderzoek in rekening gebracht tegen een tarief van € 165,–.

Artikel 8

[Vervallen per 01-01-2018]

Voor de bepaling van het bedrag, bedoeld in artikel 3, zesde lid, worden de uren welke zijn besteed aan een nader onderzoek, in rekening gebracht tegen een tarief van € 165,–.

Artikel 9

[Vervallen per 01-01-2018]

Voor de bepaling van het bedrag, bedoeld in artikel 3, achtste lid, worden de uren welke zijn besteed aan een onderzoek, in rekening gebracht tegen een tarief van € 165,–

Hoofdstuk 4. Toerekening kosten voor doorlopende kwaliteitsbeoordelingen

[Vervallen per 01-01-2018]

Artikel 11

[Vervallen per 01-01-2018]

Voor de bepaling van het bedrag, bedoeld in artikel 3, zevende lid, worden de uren welke zijn besteed aan een periodiek bezoek, in rekening gebracht tegen een tarief van € 165,–.

Hoofdstuk 5. Toerekening kosten voor toetsingen

[Vervallen per 01-01-2018]

Artikel 12

[Vervallen per 01-01-2018]

 • 1 De tarieven bedoeld in artikel 3, vierde lid, luiden als volgt:

   

  Tarief

  Categorie

  toetsing

  hertoetsing

  I

  € 1.650,–

  € 3.200,–

  II

  € 2.350,–

  € 4.155,–

  III

  € 2.350,–

  € 4.155,–

  IV

  € 2.650,–

  € 4.870,–

  V

  € 3.650,–

  € 6.510,–

  VI

  € 4.750,–

  € 9.020,–

  VII

  € 25.000,–

  € 44.895,–

  VIII

  € 41.500,–

  € 74.825,–

  IX

  € 66.500,–

  € 119.720,–

 • 2 In het geval als onderdeel van een toetsing of een hertoetsing een dossier met betrekking tot een wettelijke controle wordt beoordeeld, worden de tarieven bedoeld in het eerste lid, verhoogd met € 1.320,– per beoordeeld dossier met betrekking tot een wettelijke controle.

 • 3 Het tarief dat op grond van het eerste lid in rekening wordt gebracht voor een toetsing van een accountantspraktijk of een accountantsafdeling welke is ingedeeld in categorie III, kan met eenheden van € 125,– worden verminderd, maar niet verder dan tot € 1.320,–, in het geval de toetsing uitsluitend wordt uitgevoerd door een toetser optredend als teamleider.

Hoofdstuk 6. Vergoeding werkzaamheden toetsers

[Vervallen per 01-01-2018]

Artikel 13

[Vervallen per 01-01-2018]

 • 1 Per toetsing of hertoetsing, wordt aan toetsers de volgende vergoeding toegekend:

   

  Vergoeding

  Categorie

  toetser

  toetser optredend als teamleider

  I

  € 1.650,–

  II

  € 1.000,–

  € 1.320,–

  III

  € 1.000,–

  € 1.320,–

  IV

  € 1.000,–

  € 1.650,–

  V

  € 1.000,–

  € 2.640,–

  VI

  € 1.750,–

  € 2.970,–

 • 2 Voor de uitvoering van een toetsing of een hertoetsing van een accountantspraktijk of een accountantsafdeling welke wordt ingedeeld in categorie VII, VIII of IX of de uitvoering van een thematisch onderzoek, worden de uren welke een toetser daaraan besteedt vergoed tegen een tarief van € 125,– en de uren welke een toetser optredend als teamleider daaraan besteedt vergoed tegen een tarief van € 165,–.

 • 3 In het geval als onderdeel van een toetsing of een hertoetsing een dossier met betrekking tot een wettelijke controle wordt beoordeeld, worden de tarieven bedoeld in het eerste lid, derde kolom, verhoogd met € 1.320,– per beoordeeld dossier met betrekking tot een wettelijke controle.

Artikel 14

[Vervallen per 01-01-2018]

De uren welke een toetser optredend als teamleider besteedt aan een nader onderzoek, bedoeld in artikel 8, tweede lid, van de Verordening op de kwaliteitsbeoordelingen, een onderzoek, bedoeld in artikel 8, derde lid, van de Verordening op de Raad voor Toezicht, of een periodiek bezoek, bedoeld in artikel 8, derde lid, van de Verordening op de kwaliteitsbeoordelingen, worden aan hem vergoed tegen een tarief van € 165,–.

Hoofdstuk 7. Overige bepalingen

[Vervallen per 01-01-2018]

Artikel 15

[Vervallen per 01-01-2018]

 • 1 Toetsers en toetsers optredend als teamleider ontvangen voor de uitvoering van een toetsing een vergoeding van reis- en reistijdkosten.

 • 2 Toetsers en toetsers optredend als teamleider die voor een toetsing, een hertoetsing, thematisch onderzoek of accreditatie worden ingeschakeld, ontvangen een afzonderlijke vergoeding voor de kosten van parkeergelden welke zijn gemaakt in verband met een toetsing, een hertoetsing of een thematisch onderzoek.

 • 3 Toetsers of toetsers optredend als teamleider verzoeken om toepassing van het vorige lid en overleggen daarbij bewijsstukken.

 • 4 De reiskostenvergoeding bedraagt € 0,29 per kilometer.

 • 5 De reistijdkostenvergoeding bedraagt € 0,77 per kilometer boven een totale reisafstand van honderd kilometer.

 • 6 Als reiskosten en reistijdkosten worden ten hoogste vergoed de kosten om langs de kortste weg van zijn woon- of verblijfplaats te komen naar zijn plaats van bestemming en terug.

 • 7 Tol- en veergelden worden geacht te zijn begrepen in de reiskostenvergoeding bedoeld in het vierde lid.

Artikel 16

[Vervallen per 01-01-2018]

De in deze verordening genoemde tarieven gelden exclusief omzetbelasting.

Hoofdstuk 8. Overgangs- en slotbepalingen

[Vervallen per 01-01-2018]

Artikel 19

[Vervallen per 01-01-2018]

Artikel 20

[Vervallen per 01-01-2018]

 • 1 Deze verordening treedt in werking op 1 januari 2014.

 • 2 Deze verordening wordt aangehaald als: Verordening op de kosten kwaliteitsbeoordelingen.

De ledenvergadering van de Nederlandse beroepsorganisatie van accountants,

Goedgekeurd bij besluit van de minister van Financiën d.d. 19 augustus 2013, nr. FM/2013/1294 M.

Terug naar begin van de pagina