Besluit mandaat en machtiging luchtvaarttheorie-examens CBR 2013

[Regeling vervallen per 12-02-2016.]
Geraadpleegd op 26-11-2022.
Geldend van 23-08-2013 t/m 11-02-2016

Regeling van de Staatssecretaris van Infrastructuur en Milieu, van 20 augustus 2013, nr. IENM/BSK-2013/82563, houdende vaststelling van het mandaat en machtiging luchtvaarttheorie-examens af te nemen door het CBR (Besluit mandaat en machtiging luchtvaarttheorie-examens CBR 2013)

De Staatssecretaris van Infrastructuur en Milieu,

Gelet op de artikelen 10:3, eerste lid en 10:4, eerste lid, van de Algemene wet bestuursrecht;

Gezien de instemming van de gemandateerde blijkens de brief van 5 juli 2013, kenmerk CDS20130198/MHI/IFE, van de algemeen directeur van het Centraal Bureau Rijvaardigheidsbewijzen;

Besluit:

Artikel 1

[Regeling vervallen per 12-02-2016]

In dit besluit wordt verstaan onder:

 • Minister: Minister van Infrastructuur en Milieu;

 • CBR: Centraal Bureau Rijvaardigheidsbewijzen;

Artikel 2

[Regeling vervallen per 12-02-2016]

 • 2 De algemeen directeur genoemd in het eerste lid wordt tevens gemachtigd tot het verrichten van andere handelingen ter uitvoering van de in het eerste lid genoemde artikelen.

Artikel 3

[Regeling vervallen per 12-02-2016]

 • 1 Een besluit als bedoeld in artikel 9 van het Examenreglement voor luchtvarenden 2004, wordt ondertekend met:

  ‘DE STAATSSECRETARIS VAN INFRASTRUCTUUR EN MILIEU,

  namens deze,

  de algemeen directeur van het Centraal Bureau Rijvaardigheidsbewijzen’,

  gevolgd door de handtekening en naam van de betrokken functionaris en door de tekst:

  ‘Indien u het niet eens bent met deze beslissing kunt u hiertegen, op grond van de Algemene wet bestuursrecht, binnen zes weken na de datum waarop deze beslissing is verzonden schriftelijk bezwaar aantekenen. Het bezwaarschrift moet worden ondertekend en moet ten minste bevatten:

  • uw naam en adres;

  • de dagtekening;

  • een omschrijving van het besluit waartegen het bezwaar is gericht;

  • de gronden van het bezwaar.

  Het bezwaarschrift kunt u richten aan:

  Inspectie Leefomgeving en Transport

  Toezicht Beheereenheid

  unit Juridische Zaken

  Postbus 10700

  2501 HS DEN HAAG’.

 • 2 Een resultaatbrief als bedoeld in artikel 11 van het Examenreglement voor luchtvarenden 2004 wordt ondertekend met:

  ‘DE STAATSSECRETARIS VAN INFRASTRUCTUUR EN MILIEU,

  namens deze,

  de algemeen directeur van het Centraal Bureau Rijvaardigheidsbewijzen’,

  gevolgd door de handtekening en naam van de betrokken functionaris en door de tekst:

  ‘Indien u het niet eens bent met deze beslissing kunt u binnen 14 dagen na de datum waarop u deze resultaatbrief heeft ontvangen schriftelijk om herziening vragen. Het verzoek moet worden ondertekend en moet ten minste bevatten:

  • uw naam en adres;

  • de dagtekening;

  • een omschrijving van het examen waarop het verzoek is gericht;

  • de gronden van het verzoek.

  Het verzoek om herziening kunt u richten aan:

  CBR, divisie CCV

  Afdeling Luchtvaartexamens

  Postbus 1023

  2280 CA Rijswijk ZH’.

 • 3 Een beslissing op het herzieningsverzoek als bedoeld in artikel 12, vierde lid, van het Examenreglement voor luchtvarenden 2004 wordt ondertekend met:

  ‘DE STAATSSECRETARIS VAN INFRASTRUCTUUR EN MILIEU,

  namens deze,

  de algemeen directeur van het Centraal Bureau Rijvaardigheidsbewijzen’,

  gevolgd door de handtekening en naam van de betrokken functionaris.

Artikel 5

[Regeling vervallen per 12-02-2016]

Dit besluit treedt in werking met ingang van de eerste dag na de datum van publicatie in de Staatscourant en werkt terug tot en met 1 januari 2013.

Artikel 6

[Regeling vervallen per 12-02-2016]

Dit besluit wordt aangehaald als: Besluit mandaat en machtiging luchtvaarttheorie-examens CBR 2013.

Dit besluit zal met de toelichting in de Staatscourant worden geplaatst.

De

Staatssecretaris

van Infrastructuur en Milieu,

W.J. Mansveld

Naar boven