Verordening restitutie contributie Accountants-Administratieconsulenten

Geldend van 01-01-2014 t/m heden

Verordening restitutie contributie Accountants-Administratieconsulenten

De ledenvergadering van de Nederlandse beroepsorganisatie van accountants,

Gelet op de artikelen 5, eerste lid en 19, tweede lid, aanhef en onderdeel m, van de Wet op het accountantsberoep en artikel 2, eerste lid, van de Verordening op het surplusvermogen;

Stelt de volgende verordening vast:

Artikel 1

In deze verordening wordt verstaan onder:

Artikel 2

 • 1 Aan de Accountant-Administratieconsulent die gedurende geheel 2013 ingeschreven is geweest in het accountantsregister, wordt een korting op de contributie verleend welke wordt vastgesteld op grond van de Contributieverordening 2014.

 • 2 De korting bedraagt voor:

  • de Accountant-Administratieconsulent welke op 1 januari 2013 was ingedeeld in de contributiegroep voor openbaar accountants: € 782,–.

  • de Accountant-Administratieconsulent welke op 1 januari 2013 was ingedeeld in de contributiegroep voor intern accountants en overheidsaccountants: € 523,–

  • de Accountant-Administratieconsulent welke op 1 januari 2013 was ingedeeld in de contributiegroep voor accountants in business: € 262,–.

  • de Accountant-Administratieconsulent welke op 1 januari 2013 was ingedeeld in de contributiegroep voor leden zonder arbeidsinkomen: € 101,–.

Artikel 3

 • 1 De korting, bedoeld in artikel 2, komt aan een Accountant-Administratieconsulent ten goede door middel van verrekening met de contributie welke hij als accountant verschuldigd is op grond van de Contributieverordening 2014.

 • 2 Aan de Accountant-Administratieconsulent welke voldoet aan de eis, bedoeld in artikel 2, eerste lid maar aan wie geen mededeling van verschuldigde contributie voor 2014 wordt gedaan, wordt de korting als bedoeld in artikel 2, tweede lid na een daartoe strekkend verzoek uitbetaald.

Artikel 4

 • 1 Deze verordening treedt in werking op 1 januari 2014.

 • 2 Deze verordening wordt aangehaald als: Verordening restitutie contributie Accountants-Administratieconsulenten.

De ledenvergadering van de Nederlandse beroepsorganisatie van accountants,

Goedgekeurd bij besluit van de minister van Financiën d.d. 19 augustus 2013, nr. FM/2013/1294 M.

Terug naar begin van de pagina