Besluit buitengewoon opsporingsambtenaar van de afdeling Handhaving van de gemeente Smallingerland 2013

[Regeling vervallen per 29-09-2017.]
Geldend van 28-08-2013 t/m 28-09-2017

Besluit van de Staatssecretaris van Veiligheid en Justitie van 14 augustus 2013, nr. BOACAT2013/048, strekkende tot aanwijzing van buitengewoon opsporingsambtenaren bij de gemeente Smallingerland

De Staatssecretaris van Veiligheid en Justitie,

Gelezen het verzoek van de gemeente Smallingerland van 4 juli 2013 en de adviezen van de hoofdofficier van justitie bij het arrondissementsparket Noord-Nederland en de korpschef als bedoeld in artikel 27 van de Politiewet 2012;

Gelet op:

Besluit:

Artikel 1

[Vervallen per 29-09-2017]

In dit besluit wordt verstaan onder buitengewoon opsporingsambtenaar: de persoon als bedoeld in artikel 2.

Artikel 2

[Vervallen per 29-09-2017]

De personen, werkzaam in de functie van parkeercontroleur/handhaver publiek domein in dienst van de gemeente Smallingerland, zijn aangewezen als buitengewoon opsporingsambtenaar.

Artikel 3

[Vervallen per 29-09-2017]

  • 2 De opsporingsbevoegdheid, bedoeld in het eerste lid, geldt voor het grondgebied van Nederland, voor zover noodzakelijk voor een goede vervulling van de aan de functie gerelateerde taken.

  • 3 De buitengewoon opsporingsambtenaar vermeldt in zijn processen-verbaal en schriftelijke verslagleggingen het in het eerste lid genoemde domein.

Artikel 4

[Vervallen per 29-09-2017]

Op grond van dit besluit kunnen maximaal 12 personen als buitengewoon opsporingsambtenaar worden beëdigd.

Artikel 5

[Vervallen per 29-09-2017]

Artikel 6

[Vervallen per 29-09-2017]

  • 1 De gemeente Smallingerland brengt jaarlijks, voor 1 april, verslag uit over:

    • a. het aantal buitengewoon opsporingsambtenaren werkzaam in de in artikel 2 genoemde functie;

    • b. de door die buitengewoon opsporingsambtenaren verrichte activiteiten;

    • c. de stand van zaken met betrekking tot de opleiding van die buitengewoon opsporingsambtenaren, waarbij in ieder geval wordt aangegeven hoeveel personen in het verslagjaar zijn aangemeld voor het door de Staatssecretaris van Veiligheid en Justitie goedgekeurde examen en hoeveel personen in dat jaar voor dat examen zijn geslaagd.

  • 2 Dit verslag wordt toegezonden aan de in artikel 5 bedoelde toezichthouder en direct toezichthouder en aan het Ministerie van Veiligheid en Justitie, dienst Justis, afdeling V&T, postbus 20300, 2500 EH Den Haag.

Artikel 7

[Vervallen per 29-09-2017]

Dit besluit treedt in werking met ingang van de dag na dagtekening van de Staatscourant waarin het wordt geplaatst en vervalt vijf jaar na het tijdstip van inwerkingtreding.

Artikel 8

[Vervallen per 29-09-2017]

Dit besluit wordt aangehaald als: Besluit buitengewoon opsporingsambtenaar van de afdeling Handhaving van de gemeente Smallingerland 2013.

Dit besluit zal met de toelichting in de Staatscourant worden geplaatst.

Den Haag, 14 augustus 2013

Hoogachtend,
De

Staatssecretaris

van Veiligheid en Justitie,
namens deze:

A.A.A.M. Huldy,

Afdelingsmanager V&T, wnd.

Terug naar begin van de pagina