Wijzigingswet Remigratiewet (heroverweging Remigratiewet)

Geldend van 01-07-2014 t/m heden

Wet van 10 juli 2013 tot wijziging van de Remigratiewet (heroverweging Remigratiewet)

Wij Willem-Alexander, bij de gratie Gods, Koning der Nederlanden, Prins van Oranje-Nassau, enz. enz. enz.

Allen, die deze zullen zien of horen lezen, saluut! doen te weten:

Alzo Wij in overweging genomen hebben, dat het wenselijk is de Remigratiewet zodanig te wijzigen dat de basisvoorzieningen vervallen, de leeftijdsgrens voor remigratievoorzieningen wordt verhoogd, de duur van uitkeringsgerechtigdheid wordt verlengd, de duur van rechtmatig verblijf in Nederland wordt verlengd, de remigratievoorzieningen worden beperkt tot de eerste generatie migranten, de mogelijkheid tot het aanvragen van remigratievoorzieningen eindigt op 1 januari 2025 en er een sluitend systeem inzake het opleggen van een bestuurlijke boete en het schorsen, intrekken en terugvorderen van remigratievoorzieningen wordt opgenomen in de wet;

Zo is het, dat Wij, de Afdeling advisering van de Raad van State gehoord, en met gemeen overleg der Staten-Generaal, hebben goedgevonden en verstaan, gelijk Wij goedvinden en verstaan bij deze:

Artikel II

De artikelen 3, 4, eerste lid, 6, eerste lid, en 8g, tweede lid, van de Remigratiewet, zoals die luidden op de dag voor het tijdstip van inwerkingtreding van deze wet, blijven van toepassing op personen die voor het tijdstip van inwerkingtreding van deze wet:

Lasten en bevelen dat deze in het Staatsblad zal worden geplaatst en dat alle ministeries, autoriteiten, colleges en ambtenaren die zulks aangaat, aan de nauwkeurige uitvoering de hand zullen houden.

Gegeven te

Wassenaar, 10 juli 2013

Willem-Alexander

De Minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid,

L.F. Asscher

Uitgegeven de twintigste augustus 2013

De Minister van Veiligheid en Justitie,

I.W. Opstelten

Terug naar begin van de pagina