Besluit vaststelling selectielijst Stichting Afvalstoffen & Vaardocumenten Binnenvaart periode vanaf 1993

Geldend van 22-08-2013 t/m heden

Besluit vaststelling selectielijst Stichting Afvalstoffen & Vaardocumenten Binnenvaart periode vanaf 1993

De Minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap,

Gelet op artikel 5, tweede lid, onder b, van de Archiefwet 1995;

Gehoord:

  • de Raad voor Cultuur gehoord (advies van de Raad voor Cultuur van 12 juli 2012, nr. aca-2012.06552/2);

  • de Externe deskundige Prof. dr. K.J.P.F.M. (Charles) Jeurgens, Professor of Archival Sciences (advies van 09-05-2013);

Besluit:

Artikel 1

De bij dit besluit gevoegde ‘Instrument voor de selectie – ter vernietiging dan wel blijvende bewaring – van de administratieve neerslag van Stichting Afvalstoffen & Vaardocumenten Binnenvaart (SAB) vanaf 1993’ en de daarbij behorende toelichting worden vastgesteld.

Artikel 2

Dit besluit treedt in werking met ingang van de tweede dag na de dagtekening van de Staatscourant waarin het wordt geplaatst.

De Minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap is belast met de uitvoering van dit besluit dat in de Staatscourant zal worden geplaatst.

Den Haag, 14 augustus 2013

De

Minister

van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap,
namens deze:

De algemene rijksarchivaris,

M.J. Berendse

Terug naar begin van de pagina