Tijdelijke vrijstelling ter bescherming van pootaardappelen tegen ringrot 2013 II

[Regeling vervallen per 22-10-2013.]
Geldend van 16-08-2013 t/m 21-10-2013

Besluit van de Staatssecretaris van Economische Zaken, van 13 augustus 2013, nr. 13136436 houdende tijdelijke vrijstelling op grond van artikel 38 van de Wet gewasbeschermingsmiddelen en biociden ter voorkoming van ringrot in pootaardappelen (Tijdelijke vrijstelling ter bescherming van pootaardappelen tegen ringrot 2013 II)

De Staatssecretaris van Economische Zaken,

Handelende in overeenstemming met de staatssecretaris van Infrastructuur en Milieu;

Gelet op artikel 38 van de Wet gewasbeschermingsmiddelen en biociden en artikel 53 van de Verordening (EG) 1107/2009 van het Europese Parlement en de Raad van 21 oktober 2009 betreffende het op de markt brengen van gewasbeschermingsmiddelen en tot intrekking van de Richtlijnen 79/117/EEG en 91/414/EEG van de Raad (PbEU 2009, L 309);

Besluit:

Artikel 1

[Vervallen per 22-10-2013]

Tijdelijke vrijstelling als bedoeld in artikel 38 van de Wet gewasbeschermingsmiddelen en biociden en artikel 53 van Verordening (EG) 1107/2009 wordt verleend voor het gebruik van het gewasbeschermingsmiddel Menno Clean (toelatingsnummer 12784N) ter bescherming van pootaardappelen tegen ringrot (Clavibacter michiganensis subspecies sepedonicus).

Artikel 2

[Vervallen per 22-10-2013]

De vrijstelling is slechts van toepassing indien de gebruiksvoorschriften in de bijlage bij dit besluit worden nageleefd.

Artikel 3

[Vervallen per 22-10-2013]

  • 1 Dit besluit treedt in werking met ingang van de dag na dagtekening van de Staatscourant waarin het wordt geplaatst en werkt terug tot 24 juni 2013.

  • 2 Dit besluit vervalt op 22 oktober 2013.

Artikel 4

[Vervallen per 22-10-2013]

Dit besluit wordt aangehaald als: Tijdelijke vrijstelling ter bescherming van pootaardappelen tegen ringrot 2013 II.

Dit besluit zal met de toelichting in de Staatscourant worden geplaatst.

’s-Gravenhage, 13 augustus 2013

De

Staatssecretaris

van Economische Zaken,
namens deze:

J.P. Hoogeveen

Directeur-Generaal Agro,

Bijlage

[Vervallen per 22-10-2013]

Wettelijk gebruiksvoorschrift

[Vervallen per 22-10-2013]

Deze vrijstelling staat het gebruik toe van het gewasbeschermingsmiddel Menno Clean met toelatingsnummer 12784N ter bescherming van pootaardappelen tegen ringrot (Clavibacter michiganensis subspecies sepedonicus) door materialen waarmee mogelijk besmette aardappelen in contact zijn geweest te ontsmetten. Een vervolgbesmetting wordt daarmee voorkomen.

Toegestaan is uitsluitend het gebruik als:

  • 1. desinfectiemiddel voor lege aardappelkisten,

  • 2. desinfectiemiddel voor lege bewaarplaatsen en betonvloeren,

  • 3. desinfectiemiddel voor apparatuur gebruikt bij rooien, transporteren en verwerken van aardappelen, of als

  • 4. desinfectiemiddel voor handgereedschap dat is of wordt gebruikt in de aardappelteelt.

Het volgende moet in acht worden genomen:

  • Arbeidshygiënisch verantwoord gebruik van persoonlijke beschermingsmiddelen (gezichtsbescherming, handschoenen en overall) door de toepasser.

  • Alleen toepassen op een verharde ondergrond.

Gebruiksaanwijzing

[Vervallen per 22-10-2013]

Algemeen

[Vervallen per 22-10-2013]

  • Menno Clean is een ontsmettingsmiddel ter bestrijding van plantpathogene bacteriën. De werkzaamheid van het middel is afhankelijk van de zuurgraad (pH-waarde) van de oplossing. Slechts bij een pH-waarde lager dan 4,5 is de oplossing werkzaam. De pH-waarde van de klaargemaakte oplossing kan bepaald worden met pH-papier.

  • Te ontsmetten oppervlakken en materialen vooraf grondig reinigen, bijvoorbeeld met een hogedrukspuit, omdat op sterk vervuilde materialen de werking van Menno Clean afneemt. Bij het afspuiten van oppervlakken rijkelijk vloeistof gebruiken, zodat de oppervlakken ten minste 5 minuten nat blijven.

Toepassingen

[Vervallen per 22-10-2013]

Ontsmetting ter bestrijding van plantpathogene bacteriën op aardappelkisten, in lege bewaarplaatsen en betonvloeren, op apparatuur gebruikt bij het rooien, transporteren en verwerken van aardappelen en op handgereedschap.

Toepassen door middel van spuiten of borstelen.

De minimale inwerktijd bedraagt 5 minuten.

Dosering: 2% (200 ml middel in 10 liter water)

Veiligheidszinnen op basis van Richtlijn 1999/45/EG

Symbool:

Xi

Gevaarsaanduiding: Irriterend

R zinnen

R41

Gevaar voor ernstig oogletsel.

 

R67

Dampen kunnen slaperigheid en duizeligheid veroorzaken.

S zinnen

S26

Bij aanraking met de ogen onmiddellijk met overvloedig water afspoelen en deskundig medisch advies inwinnen.

 

S36/37a-NL

Draag geschikte beschermende kleding, handschoenen en laarzen.

 

S39b

Een bescherming voor het gezicht dragen.

 

S46

In geval van inslikken, onmiddellijk een arts raadplegen en verpakking of etiket tonen.

DPD zinnen

DPD01

Volg de gebruiksaanwijzing om gevaar voor mens en milieu te voorkomen.

Terug naar begin van de pagina