Vergoedingenbesluit klachtencommissie vergunninghouders interlandelijke adoptie 2013

Geldend van 15-08-2013 t/m heden

Besluit van de Staatssecretaris van Veiligheid en Justitie van 5 augustus 2013, nr. 413972, houdende toekenning van een vergoeding per vergadering aan de (plaatsvervangende) leden van de klachtencommissie vergunninghouders interlandelijke adoptie (Vergoedingenbesluit klachtencommissie vergunninghouders interlandelijke adoptie 2013)

Artikel 1

In dit besluit wordt verstaan onder de commissie: de klachtencommissie vergunninghouders interlandelijke adoptie.

Artikel 2

  • 1 Aan de (plaatsvervangend) voorzitter van de commissie wordt een vergoeding per vergadering toegekend van 130% van de vergoeding van de overige leden van de commissie.

Artikel 3

Het Besluit van 18 april 2001, kenmerk Nr. 5092643, inzake de toekenning van vacatiegeld aan de (plaatsvervangend) voorzitter en de (plaatsvervangend) leden van de klachtencommissie vergunninghouders interlandelijke adoptie komt met inwerkingtreding van dit besluit te vervallen.

Artikel 4

Dit besluit treedt in werking met ingang van de dag na de datum van uitgifte van de Staatscourant waarin zij wordt geplaatst.

Artikel 5

Dit besluit wordt aangehaald als: Vergoedingenbesluit klachtencommissie vergunninghouders interlandelijke adoptie 2013.

Dit besluit zal met de toelichting in de Staatscourant worden geplaatst.

De

Staatssecretaris

van Veiligheid en Justitie,

F. Teeven

Terug naar begin van de pagina