Beleidsregel CAK inning eigen bijdrage AWBZ en Wmo

[Regeling vervallen per 23-01-2015.]
Geldend van 09-08-2013 t/m 22-01-2015

Beleidsregel CAK inning eigen bijdrage AWBZ en WMO

Het CAK,

gelet op de artikelen 49 Algemene Wet Bijzondere Ziektekosten (AWBZ) en artikel 16 Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo);

in aanmerking nemende dat het CAK inzicht wenst te geven in zijn innings- of invorderingsbeleid met toepassing van de bevoegdheid tot belangenafweging (artikel 3:4 Algemene wet bestuursrecht);

besluit om de volgende beleidsregel vast te stellen:

I. Inleiding

[Vervallen per 23-01-2015]

De wettelijke taak van het CAK is het vaststellen en innen van de eigen bijdrage (artikel 49 AWBZ en artikel 16 Wmo). Per 1 januari 2013 volgt uit het Bijdragebesluit zorg (Bbz, artt. 3a, 11a en 16c) en uit het Besluit maatschappelijke ondersteuning (Bmo, artt. 4.1b en 4.4a), dat indien het CAK de eigen bijdrage vaststelt of herziet binnen 24 maanden nadat de voor die actie benodigde gegevens zijn ontvangen, er geen begrenzing is aan de periode waarover de (herziene) eigen bijdrage kan worden vastgesteld of herzien.

II. Doelstelling van de beleidsregel

[Vervallen per 23-01-2015]

Het CAK vindt het, in verband met de rechtszekerheid van degene die zorg of ondersteuning ontvangt, onwenselijk dat degene die de eigen bijdrage verschuldigd is, als gevolg van een late aanlevering van gegevens, over een periode langer dan 3 zorgjaren een eigen bijdrage dient te betalen. Daarom wordt er door middel van deze beleidsregel voorzien in een inperking van terugwerkende kracht van de innings- of invorderingtermijn die daarbij door het CAK wordt gehanteerd.

III. Inhoud van de beleidsregel

[Vervallen per 23-01-2015]

Indien u een eigen bijdrage verschuldigd bent en het CAK deze binnen de wettelijke termijn van 24 maanden na ontvangst van uw gegevens vaststelt of herziet, int het CAK de eigen bijdrage over het op het moment van vaststelling of herziening lopende zorgjaar en de twee daaraan voorafgaande zorgjaren.

IV. Aanhaling

[Vervallen per 23-01-2015]

Dit besluit wordt aangehaald als:

Beleidsregel CAK inning eigen bijdrage AWBZ en Wmo.

V. Publicatie en inwerkingtreding

[Vervallen per 23-01-2015]

Dit besluit treedt in werking een dag na publicatie in de Staatscourant en heeft betrekking op de zorgjaren 2013 en volgende zorgjaren.

Den Haag, 17 juli 2013

E. van den Brink,

bestuursvoorzitter van het CAK.

Terug naar begin van de pagina