Verordening tegemoetkoming aankoop vaccin doses ter bestrijding van Salmonella (PPE) 2013

[Regeling materieel uitgewerkt per 23-03-2014.]
[Regeling vervallen per 01-01-2015.]
Geldend van 04-08-2013 t/m 31-12-2014

Verordening van het Productschap Pluimvee en Eieren van 28 februari 2013 houdende een tegemoetkoming voor de aankoop van vaccindoses ten behoeve van de bestrijding van Salmonella in de pluimveesector (Verordening tegemoetkoming aankoop vaccindoses ter bestrijding van Salmonella (PPE) 2013)

Het bestuur van het Productschap Pluimvee en Eieren;

Gelet op artikel 96, tweede lid, sub b. onder 6°, en sub d., van de Regeling preventie, bestrijding en monitoring van besmettelijke dierziekten en zoönosen en TSE's;

Gelet op de artikelen 96, 97 en 98 van de Wet op de bedrijfsorganisatie;

Gezien het Uitvoeringsbesluit van 30 november 2012 tot goedkeuring van de door de lidstaten voor 2013 en volgende jaren ingediende jaarlijkse en meerjarenprogramma's en van de financiële bijdrage van de Unie voor de uitroeiing, bestrijding en bewaking van bepaalde dierziekten en zoönosen (2012/761/EU);

Gezien de Verordening hygiënemaatregelen en bestrijding zoönosen in pluimveebedrijven en kuikenbroederijen (PPE) 2011.

Besluit:

1. Begripsbepalingen

[Vervallen per 01-01-2015]

Artikel 1

[Vervallen per 01-01-2015]

Deze verordening neemt de terminologie als omschreven in artikel 1 van de Verordening hygiënemaatregelen en bestrijding zoönosen in pluimveebedrijven en kuikenbroederijen (PPE) 2011 (hierna: de Verordening) over, en verstaat voorts onder:

a. vermeerderingsdieren

:

fokpluimvee of vermeerderingspluimvee;

b. geregistreerd vaccin

:

vaccin dat op grond van de Diergeneesmiddelenwet is geregistreerd voor gebruik bij vermeerderingsdieren of leghennen ter voorkoming van een besmetting met Salmonella Enteritidis of Salmonella Typhimurium;

c. vaccinatie

:

toediening van een geregistreerd vaccin bij vermeerderingsdieren of leghennen die niet ouder zijn dan 25 weken overeenkomstig de voorwaarden die daaraan bij de registratie van het betreffende vaccin zijn verbonden;

d. vaccindoses

:

hoeveelheden van een geregistreerd vaccin.

2. Algemene voorwaarden voor verlening van de tegemoetkoming

[Vervallen per 01-01-2015]

Artikel 2

[Vervallen per 01-01-2015]

 • 1 De ondernemer die tegen Salmonella Enteritidis of Salmonella Typhimurium gevaccineerde vermeerderingsdieren of gevaccineerde leghennen koopt, kan op de voet van het bepaalde in artikel 3 en artikel 4 een tegemoetkoming krijgen in de kosten voor de aankoop van vaccindoses.

 • 2 De tegemoetkoming wordt aan de ondernemer verstrekt in de vorm van een korting op de kosten die de leverancier van de gevaccineerde vermeerderingsdieren of gevaccineerde leghennen aan de ondernemer in rekening brengt voor de aankoop van vaccindoses.

 • 3 De leverancier van de gevaccineerde vermeerderingsdieren of gevaccineerde leghennen vermeldt het aan de ondernemer in mindering gebrachte bedrag gespecificeerd op de factuur voor de gevaccineerde vermeerderingsdieren of gevaccineerde leghennen.

 • 4 De hoogte van de korting kan niet meer bedragen dan de hoogte van de in artikel 5, eerste lid, vermelde tegemoetkoming.

Artikel 3

[Vervallen per 01-01-2015]

De ondernemer komt slechts in aanmerking voor de tegemoetkoming indien het bedrijf van de ondernemer en de vermeerderingsdieren of de leghennen waarop de tegemoetkoming betrekking heeft, zijn geregistreerd overeenkomstig de Verordening identificatie en registratie van pluimveebedrijven en levend pluimvee (PPE) 2012.

Artikel 4

[Vervallen per 01-01-2015]

De ondernemer komt slechts in aanmerking voor de tegemoetkoming indien de voorzitter heeft vastgesteld dat de gevaccineerde vermeerderingsdieren of gevaccineerde leghennen zijn geplaatst op een overeenkomstig de Verordening identificatie en registratie van pluimveebedrijven en levend pluimvee (PPE) 2012 geregistreerd fokbedrijf, vermeerderingsbedrijf of leghennenbedrijf in de periode vanaf 1 januari 2013 tot en met 31 december 2013.

3. De aanvraag

[Vervallen per 01-01-2015]

Artikel 5

[Vervallen per 01-01-2015]

 • 1 De leverancier van de gevaccineerde vermeerderingsdieren of gevaccineerde leghennen dient voor de tegemoetkoming als bedoeld in artikel 2 een aanvraag in bij het productschap.

 • 2 Voor de aanvraag als bedoeld in het eerste lid wordt gebruik gemaakt van een door het productschap verstrekt formulier dat volledig en naar waarheid door de leverancier van de gevaccineerde vermeerderingsdieren of gevaccineerde leghennen wordt ingevuld, ondertekend en gedagtekend.

 • 3 De leverancier van de gevaccineerde vermeerderingsdieren of gevaccineerde leghennen die de tegemoetkoming aanvraagt voegt bij het in het tweede lid bedoelde formulier:

  • a. de factuur van de aan de ondernemer geleverde gevaccineerde dieren;

  • b. een bewijs waarmee ten genoegen van het productschap wordt aangetoond dat vaccinatie bij de in artikel 2, eerste en tweede lid, bedoelde vermeerderingsdieren of leghennen overeenkomstig de registratievoorwaarden van het betreffende vaccin is uitgevoerd, alsmede het aantal vaccindoses dat is toegediend;

  • c. indien de vaccinatie van de vermeerderingsdieren of leghennen in een andere lidstaat van de Europese Unie dan Nederland is uitgevoerd, ten genoegen van het productschap tevens een schriftelijk bewijs dat in de betreffende lidstaat voor het jaar 2013 geen subsidie voor de aankoop van vaccins ten behoeve van de betreffende gevaccineerde vermeerderingsdieren of gevaccineerde leghennen is of wordt aangevraagd dan wel is of wordt toegekend;

  • d. een bewijs waarmee ten genoegen van het productschap wordt aangetoond dat aan de in de artikelen 3 en 4 genoemde voorwaarden is voldaan.

 • 4 De aanvraag voor de tegemoetkoming dient door het productschap te zijn ontvangen binnen twee maanden na inwerkingtreding van deze verordening dan wel binnen twee maanden nadat de gevaccineerde vermeerderingsdieren of leghennen zijn overgeplaatst in overeenstemming met het bepaalde in artikel 4.

 • 5 In afwijking van het vierde lid dient in het geval de gevaccineerde vermeerderingsdieren of leghennen zijn overgeplaatst in de periode 2 tot en met 31 december 2013, de aanvraag voor de tegemoetkoming uiterlijk 31 januari 2014 door het productschap te zijn ontvangen.

4. Hoogte tegemoetkoming en hoogte plafond

[Vervallen per 01-01-2015]

Artikel 6

[Vervallen per 01-01-2015]

 • 1 De tegemoetkoming bedraagt maximaal € 0,02 per vaccindosis dat is toegediend aan de betreffende leghen of het betreffende vermeerderingsdier met een maximum van € 0,06 per gevaccineerde leghen of gevaccineerd vermeerderingsdier.

 • 2 Het plafond van de tegemoetkoming bedraagt € 2.000.000.

 • 3 De tegemoetkoming wordt op volgorde van aanvraag verstrekt totdat het subsidieplafond als bedoeld in het tweede lid is bereikt.

 • 4 Indien op dezelfde dag meerdere aanvragen voor een tegemoetkoming door het productschap worden ontvangen, en daardoor het subsidieplafond als bedoeld in het tweede lid zal worden overschreden, wordt de tegemoetkoming voor zover mogelijk verstrekt naar rato van het aangevraagde bedrag.

6. Uitvoeringsovereenkomst

[Vervallen per 01-01-2015]

Artikel 8

[Vervallen per 01-01-2015]

Ten behoeve van de uitvoering van deze verordening kan de voorzitter een overeenkomst sluiten met de leverancier van de gevaccineerde vermeerderingsdieren en de gevaccineerde leghennen.

7. Intrekking en wijziging tegemoetkoming

[Vervallen per 01-01-2015]

Artikel 9

[Vervallen per 01-01-2015]

 • 1 De tegemoetkoming wordt door de voorzitter ingetrokken of ten nadele van de ondernemer gewijzigd indien de ondernemer niet voldoet aan het bepaalde in artikel 3 en artikel 4 of indien de ondernemer niet voldoet aan het bepaalde bij of krachtens de Verordening of indien de ondernemer onjuiste of onvolledige informatie met betrekking tot het bepaalde in artikel 3 en artikel 4 heeft verstrekt aan de leverancier van de gevaccineerde vermeerderingsdieren of leghennen, dan wel indien de leverancier van de gevaccineerde vermeerderingsdieren of leghennen onjuiste of onvolledige informatie met betrekking tot het bepaalde in artikel 5 heeft verstrekt aan het productschap.

 • 3 De te betalen rente is de wettelijke rente zoals deze geldt op de laatste dag van de maand waarin de betaling van de tegemoetkoming aan de leverancier van de gevaccineerde vermeerderingsdieren of gevaccineerde leghennen heeft plaatsgevonden.

 • 4 Geen wettelijke rente is verschuldigd indien de oorzaak van het onverschuldigd betalen van de tegemoetkoming bij de voorzitter is gelegen.

8. Slotbepalingen

[Vervallen per 01-01-2015]

Artikel 10

[Vervallen per 01-01-2015]

 • 1 Deze verordening wordt aangehaald als: Verordening tegemoetkoming aankoop vaccin doses ter bestrijding van Salmonella (PPE) 2013.

 • 2 Deze verordening treedt in werking met ingang van de tweede dag na de dag van dagtekening van het Verordeningenblad Bedrijfsorganisatie waarin zij wordt geplaatst.

Zoetermeer, 28 februari 2013

B.J. Krouwel

voorzitter

B.M. Dellaert

secretaris

Terug naar begin van de pagina