Verordening subsidieverlening terugdringing Salmonella (PPE) 2013

[Regeling materieel uitgewerkt per 23-03-2014.]
[Regeling vervallen per 01-01-2015.]
Geldend van 04-08-2013 t/m 31-12-2014

Verordening van het Productschap Pluimvee en Eieren van 28 februari 2013 houdende een subsidieregeling gericht op het terugdringen van Salmonella in de pluimveesector (Verordening subsidieverlening terugdringing Salmonella (PPE) 2013)

Het bestuur van het Productschap Pluimvee en Eieren;

Gelet op artikel 96, tweede lid, sub b. onder 5°, en sub d., van de Regeling preventie, bestrijding en monitoring van besmettelijke dierziekten en zoönosen en TSE's;

Gelet op de artikelen 96, 97 en 98 van de Wet op de bedrijfsorganisatie;

Gezien het Uitvoeringsbesluit van 30 november 2012 tot goedkeuring van de door de lidstaten voor 2013 en volgende jaren ingediende jaarlijkse en meerjarenprogramma's en van de financiële bijdrage van de Unie voor de uitroeiing, bestrijding en bewaking van bepaalde dierziekten en zoönosen (2012/761/EU);

Gezien de Verordening hygiënemaatregelen en bestrijding zoönosen in pluimveebedrijven en kuikenbroederijen (PPE) 2011.

Besluit:

1. Begripsbepalingen

[Vervallen per 01-01-2015]

Artikel 1

[Vervallen per 01-01-2015]

Deze verordening neemt de terminologie als omschreven in artikel 1 van de Verordening hygiënemaatregelen en bestrijding zoönosen in pluimveebedrijven en kuikenbroederijen (PPE) 2011 (hierna: de Verordening) over, en verstaat voorts onder:

a. vermeerderingsdieren

:

fokpluimvee of vermeerderingspluimvee;

b. Landbouwregeling

:

regeling, bedoeld in artikel 27 van de Wet op de omzetbelasting 1968;

c. geregistreerd vaccin

:

vaccin dat op grond van de Diergeneesmiddelenwet is geregistreerd voor gebruik bij leghennen of opfokleghennen;

d. vaccinatie

:

toediening van een geregistreerd vaccin bij leghennen of opfokleghennen overeenkomstig de voorwaarden die daaraan bij de registratie van het betreffende vaccin zijn verbonden;

e. stalkoppels eendagskuikens

:

stalkoppels bestaande uit pluimvee dat nog geen 72 uur oud is.

2. Algemene voorwaarde voor verlening van subsidie

[Vervallen per 01-01-2015]

Artikel 2

[Vervallen per 01-01-2015]

Het bedrijf van de ondernemer die subsidie aanvraagt en de vermeerderingsdieren, de leghennen dan wel de opfokleghennen waarop de aanvraag betrekking heeft, zijn geregistreerd overeenkomstig de Verordening identificatie en registratie van pluimveebedrijven en levend pluimvee (PPE) 2012.

3. Verlening van subsidie voor ruiming van een besmet stalkoppel en vernietiging of verwerking van broedeieren

[Vervallen per 01-01-2015]

Artikel 3

[Vervallen per 01-01-2015]

 • 1 De voorzitter verleent op aanvraag van de ondernemer een subsidie aan de ondernemer die overeenkomstig het bepaalde bij of krachtens artikel 5, derde lid, respectievelijk artikel 8, tweede lid, van de Verordening een met Salmonella Enteritidis, Salmonella Typhimurium, Salmonella Hadar, Salmonella Infantis, Salmonella Virchow of Salmonella Java besmet stalkoppel vermeerderingsdieren laat ruimen, en de broedeieren van een met Salmonella Enteritidis, Salmonella Typhimurium, Salmonella Hadar, Salmonella Infantis, Salmonella Virchow of Salmonella Java besmet stalkoppel vermeerderingsdieren laat verwerken of vernietigen.

 • 2 De subsidie bedraagt:

  • a. voor vermeerderingspluimvee van een legras voor een geruimd dier niet ouder dan 70 weken, het met de leeftijd, uitgedrukt in dagen, van het dier corresponderende bedrag, genoemd in bijlage I;

  • b. voor vermeerderingspluimvee van een vleesras voor een geruimd dier niet ouder dan 65 weken, het met de leeftijd, uitgedrukt in dagen, van het dier corresponderende bedrag, genoemd in bijlage II;

  • c. voor fokpluimvee van een legras per geruimd dier niet ouder dan 65 weken, het met de leeftijd, uitgedrukt in dagen, van het dier corresponderende bedrag, genoemd in bijlage III;

  • d. voor fokpluimvee van een vleesras per geruimd dier niet ouder dan 60 weken, het met de leeftijd, uitgedrukt in dagen, van het dier corresponderende bedrag, genoemd in bijlage IV;

  • e. per verwerkt of vernietigd broedei van vermeerderingspluimvee: het bedrag dat overeenkomt met de op het moment van vaststelling van de besmetting geldende marktwaarde van het broedei;

  • f. per verwerkt of vernietigd broedei van fokpluimvee: € 1,05.

 • 3 In afwijking van het bepaalde in het eerste lid wordt geen subsidie verleend indien het betreft vermeerderingsdieren dan wel broedeieren waaruit vermeerderingsdieren voortkomen, die zijn geïmporteerd uit een land dat niet lid is van de Europese Unie en waarbij het in artikel 4, eerste lid, van de Verordening bedoelde onderzoek van stalkoppels eendagskuikens bij de aankomst op het bedrijf, de aanwezigheid van Salmonella Hadar, Salmonella Infantis, Salmonella Virchow of Salmonella Java heeft aangetoond.

Artikel 4

[Vervallen per 01-01-2015]

 • 1 De voorzitter verleent op aanvraag van de ondernemer een subsidie aan de ondernemer die een stalkoppel leghennen of opfokleghennen laat ruimen, waarbij overeenkomstig het bepaalde bij of krachtens artikel 11, tweede lid, van de Verordening een besmetting met Salmonella Enteritidis of Salmonella Typhimurium is vastgesteld.

 • 2 De subsidie bedraagt:

  • a. voor opfokleghennen het met de leeftijd, uitgedrukt in dagen, en het huisvestingssysteem van het dier corresponderende bedrag genoemd in Bijlage V, VI en VII, met een maximum van € 4,40 per geruimd dier;

  • b. voor leghennen niet ouder dan 43 weken het met de leeftijd, uitgedrukt in dagen, en het huisvestingssysteem van het dier corresponderende bedrag genoemd in Bijlage V, VI en VII, met een maximum van € 4,40 per geruimd dier.

Artikel 5

[Vervallen per 01-01-2015]

 • 1 De subsidie bedoeld in artikel 3 en artikel 4 wordt slechts verleend ter dekking van de kosten voor ruiming van een besmet stalkoppel en vernietiging of verwerking van broedeieren daarvan, die zijn ontstaan als gevolg van een besmetting die in de periode vanaf 1 januari 2013 tot en met 31 december 2013 is vastgesteld overeenkomstig het bepaalde bij of krachtens de Verordening, indien aan de volgende voorwaarden is voldaan:

  • a. het besmette stal koppel vermeerderingsdieren wordt geruimd dan wel de broedeieren daarvan worden verwerkt of vernietigd op grond van artikel 5, derde lid, respectievelijk artikel 8, tweede lid, van de Verordening;

  • b. het besmette stal koppel leghennen of opfokleghennen wordt geruimd op grond van artikel 11, derde lid, van de Verordening;

  • c. de ruiming van de vermeerderingsdieren, leghennen of opfokleghennen dan wel de verwerking of de vernietiging van de broedeieren heeft plaatsgevonden overeenkomstig de voorwaarden die de voorzitter in de last genoemd in artikel 5, derde lid, respectievelijk artikel 8, tweede lid, respectievelijk artikel 11, derde lid, van de Verordening heeft opgenomen;

  • d. de ondernemer ten gunste van het productschap afstand doet van de slachtopbrengst van de vermeerderingsdieren, leghennen of opfokleghennen of de opbrengst van de broedeieren;

  • e. de voorzitter de ondernemer schriftelijk heeft gemeld dat het stalkoppel vermeerderingsdieren, leghennen of opfokleghennen of de broedeieren besmet zijn met Salmonella;

  • f. de aanvraag voor subsidie door het productschap is ontvangen binnen een maand nadat de voorzitter de onder e. bedoelde melding heeft gedaan dan wel binnen een maand na inwerkingtreding van deze Verordening;

  • g. de leeftijd van het besmette stalkoppelleghennen niet hoger is dan 43 weken;

  • h. het besmette stalkoppelleghennen is gevaccineerd tegen Salmonella Enteritidis;

  • i. de ondernemer binnen vijf werkdagen na dagtekening van de melding als bedoeld onder e. de voorzitter schriftelijk heeft verzocht om een besmet stalkoppelleghennen of opfokleghennen te laten ruimen;

  • j. de ondernemer heeft voldaan aan het bepaalde bij of krachtens artikel 4 en artikel 5, respectievelijk artikel 7 en artikel 8, respectievelijk artikel 10 en artikel 11 van de Verordening;

  • k. de ondernemer verleent medewerking aan de controle bedoeld in artikel 8 en artikel 9.

 • 3 Voor ondernemers die gebruik maken van de Landbouwregeling worden de bedragen bedoeld in artikel 3, tweede lid, en artikel 4, tweede lid, verminderd met 5,1 procent. Voor ondernemers die geen gebruik maken van de Landbouwregeling worden de bedragen bedoeld in artikel 3, tweede lid, en artikel 4, tweede lid, onverkort toegekend.

4. De aanvraag

[Vervallen per 01-01-2015]

Artikel 6

[Vervallen per 01-01-2015]

 • 1 Voor de aanvraag van de subsidie bedoeld in artikel 3 en artikel 4 maakt de ondernemer gebruik van een door het productschap verstrekt formulier dat volledig en naar waarheid, wordt ingevuld, ondertekend en gedagtekend.

 • 2 Indien de ondernemer een ander machtigt om namens hem een aanvraag in te dienen, maakt deze ander gebruik van een daartoe door het productschap verstrekt machtigingsformulier.

 • 3 Indien de ondernemer een aanvraag voor de subsidie bedoeld in artikel 4 indient, dan dient de ondernemer bij deze aanvraag bewijs te overleggen waarmee ten genoegen van het productschap wordt aangetoond welke vaccinaties aan de leghennen of opfokleghennen zijn toegediend.

5. Subsidieplafond

[Vervallen per 01-01-2015]

Artikel 7

[Vervallen per 01-01-2015]

 • 1 Het plafond van de subsidie voor de ruiming van een besmet stalkoppel opfokleghennen of vermeerderingsdieren en de vernietiging of verwerking van de broedeieren van deze vermeerderingsdieren bedraagt € 700.000.

 • 2 Het plafond van de subsidie voor de ruiming van een besmet stalkoppel leghennen bedraagt € 100.000.

 • 3 De subsidie wordt op volgorde van aanvraag verleend totdat het subsidieplafond bedoeld in het eerste lid dan wel tweede lid, is bereikt.

 • 4 Indien op dezelfde dag meerdere subsidieaanvragen door het productschap worden ontvangen, en daardoor het in het eerste lid dan wel tweede lid bedoelde subsidieplafond zal worden overschreden, wordt de subsidie voor zover mogelijk, aan de betrokken ondernemer verleend naar rato van het aangevraagde bedrag.

6. Controle

[Vervallen per 01-01-2015]

Artikel 8

[Vervallen per 01-01-2015]

 • 1 De controle op de in deze verordening gestelde voorwaarden wordt namens het productschap uitgeoefend door personen in dienst van een door de voorzitter aangewezen controle-instantie.

 • 2 De controle bedoeld in het eerste lid wordt uitgevoerd bij de ondernemer en dient

  • ter vaststelling van het aantal subsidiabele vermeerderingsdieren, leghennen, opfokleghennen of broedeieren;

  • ter vaststelling dat aan de de in deze verordening gestelde voorwaarden voor verlening van subsidie is voldaan.

 • 3 Van de controle bedoeld in het eerste lid wordt een rapport van bevindingen opgemaakt, dat aan de voorzitter ter hand wordt gesteld.

Artikel 9

[Vervallen per 01-01-2015]

 • 1 De ondernemer is verplicht de met de uitvoering van deze verordening belaste personen alsmede de in artikel 8 bedoelde personen alle medewerking te verlenen die zij nodig achten voor de vervulling van hun taken.

 • 2 De ondernemer is verplicht alle gegevens te verstrekken waaruit blijkt dat aan het bepaalde in artikel 5 is voldaan.

7. De vaststelling

[Vervallen per 01-01-2015]

Artikel 10

[Vervallen per 01-01-2015]

 • 1 De voorzitter stelt het aantal subsidiabele vermeerderingsdieren, leghennen, opfokleghennen of broedeieren vast aan de hand van de aanvraag en, in voorkomend geval, het in artikel 8, derde lid, bedoelde rapport van bevindingen.

 • 2 De voorzitter stelt de het subsidiebedrag vast aan de hand van de aanvraag en, in voorkomend geval, het in artikel 8, derde lid, bedoelde rapport van bevindingen en met inachtneming van de in artikel 7 genoemde subsidieplafonds.

8. Intrekking en wijziging subsidie

[Vervallen per 01-01-2015]

Artikel 11

[Vervallen per 01-01-2015]

 • 1 De subsidie wordt door de voorzitter ingetrokken of ten nadele van de ondernemer gewijzigd indien de ondernemer onjuiste of onvolledige informatie met betrekking tot het bepaalde in artikel 2, artikel 5 of artikel 6 heeft verstrekt aan aan het productschap.

 • 3 De te betalen rente is de wettelijke rente zoals deze geldt op de laatste dag van de maand waarin de betaling van de subsidie heeft plaatsgevonden.

 • 4 Geen wettelijke rente is verschuldigd indien de oorzaak van het onverschuldigd betalen bij de voorzitter is gelegen.

9. Slotbepalingen

[Vervallen per 01-01-2015]

Artikel 12

[Vervallen per 01-01-2015]

 • 1 Deze verordening wordt aangehaald als: Verordening subsidieverlening terugdringing Salmonella (PPE) 2013.

 • 2 Deze verordening treedt in werking met ingang van de tweede dag na de dag van dagtekening van het Verordeningenblad Bedrijfsorganisatie waarin zij wordt geplaatst.

Zoetermeer, 28 februari 2013

B.J. Krouwel

voorzitter

B.M. Dellaert

secretaris

Bijlage I. Waardetabel ouderdieren legrassen (januari 2013)

[Vervallen per 01-01-2015]

1 2 3

Leeftijd in weken

Waarde (€ per dier)

0

7,46

1

7,77

2

7,99

3

8,22

4

8,45

5

8,69

6

8,93

7

9,18

8

9,42

9

9,66

10

9,91

11

10,18

12

10,44

13

10,71

14

11,62

15

11,91

16

12,21

17

12,52

18

12,85 / 13,604

19

13,18 / 13,835

20

13,53 / 14,066

21

14,28

22

14,51

23

14,77

24

15,03

25

15,29

26

15,55

27

15,20

28

14,84

29

14,48

30

14,13

31

13,77

32

13,41

33

13,04

34

12,68

35

12,31

36

11,95

37

11,58

38

11,21

39

10,84

40

10,46

41

10,09

42

9,71

43

9,33

44

8,95

45

8,57

46

8,19

47

7,81

48

7,42

49

7,03

50

6,64

51

6,25

52

5,86

53

5,46

54

5,07

55

4,67

56

4,27

57

3,87

58

3,47

59

3,06

60

2,66

61

2,25

62

1,84

63

1,43

64

1,01

65

0,60

66

0,60

67

0,60

68

0,60

69

0,60

70

0,60

Bijlage II. Waardetabel ouderdieren vleesrassen (januari 2013)

[Vervallen per 01-01-2015]

7 8

Leeftijd in weken

Waarde (€ per dier)

0

3,73

1

4,38

2

4,66

3

4,96

4

5,27

5

5,60

6

5,94

7

6,22

8

6,55

9

6,86

10

7,16

11

7,49

12

7,80

13

8,13

14

8,44

15

8,80

16

9,16

17

9,55

18

9,86 / 11,349

19

10,25 / 11,3410

20

10,66 / 11,7111

21

12,24

22

13,02

23

13,66

24

14,31

25

14,83

26

15,04

27

15,14

28

14,86

29

14,57

30

14,15

31

13,72

32

13,36

33

12,88

34

12,52

35

12,16

36

11,68

37

11,32

38

10,85

39

10,49

40

10,12

41

9,75

42

9,39

43

8,93

44

8,56

45

8,11

46

7,74

47

7,30

48

6,86

49

6,42

50

6,00

51

5,63

52

5,27

53

4,90

54

4,54

55

4,21

56

3,88

57

3,53

58

3,15

59

2,85

60

2,52

61

2,52

62

2,52

63

2,52

64

2,52

65

2,52

Bijlage III. Waardetabel grootouderdieren legrassen (januari 2013)

[Vervallen per 01-01-2015]

12 13

Leeftijd in weken

Waarde (€ per dier)

0

58,16

1

58,71

2

59,20

3

59,68

4

60,18

5

60,69

6

61,21

7

61,73

8

62,26

9

62,78

10

63,31

11

63,87

12

64,42

13

64,98

14

65,55

15

66,14

16

66,75

17

67,36

18

68,00 / 70,3814

19

68,85 / 70,9215

20

69,31 / 71,4616

21

72,00

22

72,54

23

73,22

24

73,91

25

74,61

26

75,30

27

73,53

28

71,76

29

69,97

30

68,18

31

66,39

32

64,58

33

62,77

34

60,95

35

59,12

36

57,29

37

55,44

38

53,59

39

51,74

40

49,87

41

48,00

42

46,12

43

44,23

44

42,33

45

40,43

46

38,52

47

36,60

48

34,67

49

32,73

50

30,79

51

28,83

52

26,87

53

24,90

54

22,92

55

20,94

56

18,94

57

16,94

58

14,92

59

12,90

60

10,87

61

8,83

62

6,79

63

4,73

64

2,66

65

0.60

Bijlage IV. Waardetabel grootouderdieren vleesrassen (januari 2013)

[Vervallen per 01-01-2015]

17 18

Leeftijd in weken

Waarde (€ per dier)

0

34,49

1

35,10

2

35,64

3

36,21

4

36,80

5

37,42

6

38,06

7

38,69

8

39,32

9

39,96

10

40,61

11

41,29

12

41,99

13

42,69

14

43,40

15

44,15

16

44,94

17

45,74

18

46,58 / 48,4019

19

47,43 / 49,0820

20

48,32 / 49,7621

21

50,43

22

51,11

23

51,92

24

52,73

25

53,55

26

54,37

27

52,97

28

51,56

29

50,15

30

48,72

31

47,30

32

45,86

33

44,42

34

42,97

35

41,51

36

40,04

37

38,57

38

37,09

39

35,60

40

34,10

41

32,60

42

31,09

43

29,57

44

28,04

45

26,50

46

24,96

47

23,40

48

21,84

49

20,27

50

18,70

51

17,11

52

15,51

53

13,91

54

12,30

55

10,68

56

9,06

57

7,43

58

5,80

59

4,16

60

2,52

Bijlage V. Waardetabel (opfok) leghennen kooi (januari 2013)

[Vervallen per 01-01-2015]

22 23

Leeftijd in weken

Waarde (€ per dier)

0

0,73

1

0,99

2

1,14

3

1,30

4

1,48

5

1,67

6

1,88

7

2,02

8

2,17

9

2,32

10

2,47

11

2,63

12

2,79

13

2,97

14

3,13

15

3,32

16

3,51

17

3,71 / 4,0924

18

3,93 / 4,5525

19

4,15 / 4,8326

20

4,39 / 4,9727

21

4,64 / 5,0628

22

4,89 / 5,1629

23

5,30

24

5,30

25

5,30

26

5,30

27

5,28

28

5,24

29

5,19

30

5,14

31

5,07

32

4,97

33

4,87

34

4,77

35

4,67

36

4,58

37

4,48

38

4,39

39

4,28

40

4,17

41

4,06

42

3,95

43

3,84

Bijlage VI. Waardetabel (opfok) leghennen scharrel (binnen gehouden én met buitenloop) (januari 2013)

[Vervallen per 01-01-2015]

30 31

Leeftijd in weken

Waarde (€ per dier)

0

0,76

1

1,08

2

1,26

3

1,45

4

1,66

5

1,88

6

2,11

7

2,28

8

2,44

9

2,61

10

2,79

11

2,96

12

3,15

13

3,35

14

3,54

15

3,75

16

3,96

17

4,18 / 4,6132

18

4,42 / 5,0233

19

4,67 / 5,3534

20

4,93 / 5,5335

21

5,20 / 5,6236

22

5,48 / 5,7237

23

5,88

24

5,88

25

5,88

26

5,88

27

5,86

28

5,82

29

5,76

30

5,71

31

5,63

32

5,52

33

5,41

34

5,30

35

5,19

36

5,08

37

4,97

38

4,88

39

4,75

40

4,63

41

4,51

42

4,39

43

4,26

Bijlage VII. Waardetabel (opfok) leghennen biologisch (januari 2013)

[Vervallen per 01-01-2015]

38 39

Leeftijd in weken

Waarde (€ per dier)

0

0,74

1

1,45

2

1,72

3

2,00

4

2,31

5

2,63

6

2.97

7

3,27

8

3,57

9

3,89

10

4,21

11

4,54

12

4,88

13

5,24

14

5,59

15

5,97

16

6,36

17

6,76 / 7,1940

18

7,19 / 8,0541

19

7,64 / 8,6342

20

8,11 / 8,9943

21

8,59 / 9,3444

22

9,10 / 9,7045

23

9,89

24

9,89

25

9,89

26

9,89

27

9,85

28

9,78

29

9,69

30

9,60

31

9,46

32

9,28

33

9,09

34

8,91

35

8,73

36

8,54

37

8,36

38

8,20

39

7,99

40

7,79

41

7,58

42

7,38

43

7,17

 1. Bedragen zijn exclusief BTW.

  De waarde is inclusief toegediende vaccinaties.

  ^ [1]
 2. De tabel is gebaseerd op een aankoopprijs van een eendagskuiken van € 7,25 per dier (excl BTW). Is de werkelijke aankoop (volgens factuur) hoger, dan kan de waarde in de tabel (week 0 t/m week 26) met het verschil verhoogd worden. Vanaf week 26 wordt het verschil in 35 weken afgeschreven.

  ^ [2]
 3. Uitgangspunt bij de bepaling van de marktwaarde is de leeftijd van de geruimde dieren in dagen op de dag van vaststelling van de besmetting met Salmonella. In de waardetabellen is de waarde vermeld op basis van de leeftijd in hele weken. Als de leeftijd van de dieren tussen twee weken in ligt dan wordt de waarde vastgesteld naar rato van het verschil in waarden tussen de voorgaande en de volgende week. Indien de besmetting bijvoorbeeld is vastgesteld bij een koppel dieren dat op de dag van vaststelling een leeftijd van drie weken en vier dagen heeft, dan bedraagt de waarde van de vergoeding per dier het bedrag dat in de tabel bij de leeftijd van drie weken is vermeld, plus 4/7 van het verschil in waarde tussen week drie en week vier.

  ^ [3]
 4. Rond week 18 worden de dieren getransporteerd van het opfokbedrijf naar het productiebedrijf. De hogere vergoeding waarin wordt voorzien in week 18 geldt slechts wanneer de dieren reeds zijn verplaatst. Het verschil in waarde tussen reeds verplaatste stalkoppels en stalkoppels die nog aanwezig zijn op het opfokbedrijf neemt vervolgens in drie weken af tot 0.

  ^ [4]
 5. Rond week 18 worden de dieren getransporteerd van het opfokbedrijf naar het productiebedrijf. De hogere vergoeding waarin wordt voorzien in week 18 geldt slechts wanneer de dieren reeds zijn verplaatst. Het verschil in waarde tussen reeds verplaatste stalkoppels en stalkoppels die nog aanwezig zijn op het opfokbedrijf neemt vervolgens in drie weken af tot 0.

  ^ [5]
 6. Rond week 18 worden de dieren getransporteerd van het opfokbedrijf naar het productiebedrijf. De hogere vergoeding waarin wordt voorzien in week 18 geldt slechts wanneer de dieren reeds zijn verplaatst. Het verschil in waarde tussen reeds verplaatste stalkoppels en stalkoppels die nog aanwezig zijn op het opfokbedrijf neemt vervolgens in drie weken af tot 0.

  ^ [6]
 7. Bedragen zijn exclusief BTW.

  De waarde is inclusief toegediende vaccinaties.

  ^ [7]
 8. Uitgangspunt bij de bepaling van de marktwaarde is de leeftijd van de geruimde dieren in dagen op de dag van vaststelling van de besmetting met Salmonella. In de waardetabellen is de waarde vermeld op basis van de leeftijd in hele weken. Als de leeftijd van de dieren tussen twee weken in ligt dan wordt de waarde vastgesteld naar rato van het verschil in waarden tussen de voorgaande en de volgende week. Indien de besmetting bijvoorbeeld is vastgesteld bij een koppel dieren dat op de dag van vaststelling een leeftijd van drie weken en vier dagen heeft, dan bedraagt de waarde van de vergoeding per dier het bedrag dat in de tabel bij de leeftijd van drie weken is vermeld, plus 4/7 van het verschil in waarde tussen week drie en week vier.

  ^ [8]
 9. Rond week 18 worden de dieren getransporteerd van het opfokbedrijf naar het productiebedrijf. De hogere vergoeding waarin wordt voorzien in week 18 geldt slechts wanneer de dieren reeds zijn verplaatst. Het verschil in waarde tussen reeds verplaatste stalkoppels en stalkoppels die nog aanwezig zijn op het opfokbedrijf neemt vervolgens in drie weken af tot 0.

  ^ [9]
 10. Rond week 18 worden de dieren getransporteerd van het opfokbedrijf naar het productiebedrijf. De hogere vergoeding waarin wordt voorzien in week 18 geldt slechts wanneer de dieren reeds zijn verplaatst. Het verschil in waarde tussen reeds verplaatste stalkoppels en stalkoppels die nog aanwezig zijn op het opfokbedrijf neemt vervolgens in drie weken af tot 0.

  ^ [10]
 11. Rond week 18 worden de dieren getransporteerd van het opfokbedrijf naar het productiebedrijf. De hogere vergoeding waarin wordt voorzien in week 18 geldt slechts wanneer de dieren reeds zijn verplaatst. Het verschil in waarde tussen reeds verplaatste stalkoppels en stalkoppels die nog aanwezig zijn op het opfokbedrijf neemt vervolgens in drie weken af tot 0.

  ^ [11]
 12. Bedragen zijn exclusief BTW.

  De waarde is inclusief toegediende vaccinaties.

  ^ [12]
 13. Uitgangspunt bij de bepaling van de marktwaarde is de leeftijd van de geruimde dieren in dagen op de dag van vaststelling van de besmetting met Salmonella. In de waardetabellen is de waarde vermeld op basis van de leeftijd in hele weken. Als de leeftijd van de dieren tussen twee weken in ligt dan wordt de waarde vastgesteld naar rato van het verschil in waarden tussen de voorgaande en de volgende week. Indien de besmetting bijvoorbeeld is vastgesteld bij een koppel dieren dat op de dag van vaststelling een leeftijd van drie weken en vier dagen heeft, dan bedraagt de waarde van de vergoeding per dier het bedrag dat in de tabel bij de leeftijd van drie weken is vermeld, plus 4/7 van het verschil in waarde tussen week drie en week vier.

  ^ [13]
 14. Rond week 18 worden de dieren getransporteerd van het opfokbedrijf naar het productiebedrijf. De hogere vergoeding waarin wordt voorzien in week 18 geldt slechts wanneer de dieren reeds zijn verplaatst. Het verschil in waarde tussen reeds verplaatste stalkoppels en stalkoppels die nog aanwezig zijn op het opfokbedrijf neemt vervolgens in drie weken af tot 0.

  ^ [14]
 15. Rond week 18 worden de dieren getransporteerd van het opfokbedrijf naar het productiebedrijf. De hogere vergoeding waarin wordt voorzien in week 18 geldt slechts wanneer de dieren reeds zijn verplaatst. Het verschil in waarde tussen reeds verplaatste stalkoppels en stalkoppels die nog aanwezig zijn op het opfokbedrijf neemt vervolgens in drie weken af tot 0.

  ^ [15]
 16. Rond week 18 worden de dieren getransporteerd van het opfokbedrijf naar het productiebedrijf. De hogere vergoeding waarin wordt voorzien in week 18 geldt slechts wanneer de dieren reeds zijn verplaatst. Het verschil in waarde tussen reeds verplaatste stalkoppels en stalkoppels die nog aanwezig zijn op het opfokbedrijf neemt vervolgens in drie weken af tot 0.

  ^ [16]
 17. Bedragen zijn exclusief BTW.

  De waarde is inclusief toegediende vaccinaties.

  ^ [17]
 18. Uitgangspunt bij de bepaling van de marktwaarde is de leeftijd van de geruimde dieren in dagen op de dag van vaststelling van de besmetting met Salmonella. In de waardetabellen is de waarde vermeld op basis van de leeftijd in hele weken. Als de leeftijd van de dieren tussen twee weken in ligt dan wordt de waarde vastgesteld naar rato van het verschil in waarden tussen de voorgaande en de volgende week. Indien de besmetting bijvoorbeeld is vastgesteld bij een koppel dieren dat op de dag van vaststelling een leeftijd van drie weken en vier dagen heeft, dan bedraagt de waarde van de vergoeding per dier het bedrag dat in de tabel bij de leeftijd van drie weken is vermeld, plus 4/7 van het verschil in waarde tussen week drie en week vier.

  ^ [18]
 19. Rond week 18 worden de dieren getransporteerd van het opfokbedrijf naar het productiebedrijf. De hogere vergoeding waarin wordt voorzien in week 18 geldt slechts wanneer de dieren reeds zijn verplaatst. Het verschil in waarde tussen reeds verplaatste stalkoppels en stalkoppels die nog aanwezig zijn op het opfokbedrijf neemt vervolgens in drie weken af tot 0.

  ^ [19]
 20. Rond week 18 worden de dieren getransporteerd van het opfokbedrijf naar het productiebedrijf. De hogere vergoeding waarin wordt voorzien in week 18 geldt slechts wanneer de dieren reeds zijn verplaatst. Het verschil in waarde tussen reeds verplaatste stalkoppels en stalkoppels die nog aanwezig zijn op het opfokbedrijf neemt vervolgens in drie weken af tot 0.

  ^ [20]
 21. Rond week 18 worden de dieren getransporteerd van het opfokbedrijf naar het productiebedrijf. De hogere vergoeding waarin wordt voorzien in week 18 geldt slechts wanneer de dieren reeds zijn verplaatst. Het verschil in waarde tussen reeds verplaatste stalkoppels en stalkoppels die nog aanwezig zijn op het opfokbedrijf neemt vervolgens in drie weken af tot 0.

  ^ [21]
 22. Uitgangspunt bij de bepaling van de marktwaarde is de leeftijd van de geruimde dieren in dagen op de dag van vaststelling van de besmetting met Salmonella. In de waardetabellen is de waarde vermeld op basis van de leeftijd in hele weken. Als de leeftijd van de dieren tussen twee weken in ligt dan wordt de waarde vastgesteld naar rato van het verschil in waarden tussen de voorgaande en de volgende week. Indien de besmetting bijvoorbeeld is vastgesteld bij een koppel dieren dat op de dag van vaststelling een leeftijd van drie weken en vier dagen heeft, dan bedraagt de waarde van de vergoeding per dier het bedrag dat in de tabel bij de leeftijd van drie weken is vermeld, plus 4/7 van het verschil in waarde tussen week drie en week vier.

  ^ [22]
 23. Bedragen zijn exclusief BTW.

  De waarde is inclusief het basispakket vaccinaties, maar exclusief alle injectie-vaccinaties. Deze laatsten worden apart vergoed volgens de waardetabel injectie entingen (opfok)leghennen. Vanaf 23 weken leeftijd wordt de waarde van de entingen verminderd met 2% per week.

  ^ [23]
 24. Rond week 17 worden de dieren getransporteerd van het opfoklegbedrijf naar het legbedrijf. De hogere vergoeding waarin wordt voorzien in week 17 geldt slechts wanneer de dieren reeds zijn verplaatst. Het verschil in waarde tussen reeds verplaatste stalkoppels en stalkoppels die nog aanwezig zijn op het opfokbedrijf neemt vervolgens in enkele weken af tot 0.

  ^ [24]
 25. Rond week 17 worden de dieren getransporteerd van het opfoklegbedrijf naar het legbedrijf. De hogere vergoeding waarin wordt voorzien in week 17 geldt slechts wanneer de dieren reeds zijn verplaatst. Het verschil in waarde tussen reeds verplaatste stalkoppels en stalkoppels die nog aanwezig zijn op het opfokbedrijf neemt vervolgens in enkele weken af tot 0.

  ^ [25]
 26. Rond week 17 worden de dieren getransporteerd van het opfoklegbedrijf naar het legbedrijf. De hogere vergoeding waarin wordt voorzien in week 17 geldt slechts wanneer de dieren reeds zijn verplaatst. Het verschil in waarde tussen reeds verplaatste stalkoppels en stalkoppels die nog aanwezig zijn op het opfokbedrijf neemt vervolgens in enkele weken af tot 0.

  ^ [26]
 27. Rond week 17 worden de dieren getransporteerd van het opfoklegbedrijf naar het legbedrijf. De hogere vergoeding waarin wordt voorzien in week 17 geldt slechts wanneer de dieren reeds zijn verplaatst. Het verschil in waarde tussen reeds verplaatste stalkoppels en stalkoppels die nog aanwezig zijn op het opfokbedrijf neemt vervolgens in enkele weken af tot 0.

  ^ [27]
 28. Rond week 17 worden de dieren getransporteerd van het opfoklegbedrijf naar het legbedrijf. De hogere vergoeding waarin wordt voorzien in week 17 geldt slechts wanneer de dieren reeds zijn verplaatst. Het verschil in waarde tussen reeds verplaatste stalkoppels en stalkoppels die nog aanwezig zijn op het opfokbedrijf neemt vervolgens in enkele weken af tot 0.

  ^ [28]
 29. Rond week 17 worden de dieren getransporteerd van het opfoklegbedrijf naar het legbedrijf. De hogere vergoeding waarin wordt voorzien in week 17 geldt slechts wanneer de dieren reeds zijn verplaatst. Het verschil in waarde tussen reeds verplaatste stalkoppels en stalkoppels die nog aanwezig zijn op het opfokbedrijf neemt vervolgens in enkele weken af tot 0.

  ^ [29]
 30. Uitgangspunt bij de bepaling van de marktwaarde is de leeftijd van de geruimde dieren in dagen op de dag van vaststelling van de besmetting met Salmonella. In de waardetabellen is de waarde vermeld op basis van de leeftijd in hele weken. Als de leeftijd van de dieren tussen twee weken in ligt dan wordt de waarde vastgesteld naar rato van het verschil in waarden tussen de voorgaande en de volgende week. Indien de besmetting bijvoorbeeld is vastgesteld bij een koppel dieren dat op de dag van vaststelling een leeftijd van drie weken en vier dagen heeft, dan bedraagt de waarde van de vergoeding per dier het bedrag dat in de tabel bij de leeftijd van drie weken is vermeld, plus 4/7 van het verschil in waarde tussen week drie en week vier.

  ^ [30]
 31. Bedragen zijn exclusief BTW.

  De waarde is inclusief het basispakket vaccinaties, maar exclusief alle injectie-vaccinaties. Deze laatsten worden apart vergoed volgens de waardetabel injectie entingen (opfok)leghennen. Vanaf 23 weken leeftijd wordt de waarde van de entingen verminderd met 2% per week.

  ^ [31]
 32. Rond week 17 worden de dieren getransporteerd van het opfoklegbedrijf naar het legbedrijf. De hogere vergoeding waarin wordt voorzien in week 17 geldt slechts wanneer de dieren reeds zijn verplaatst. Het verschil in waarde tussen reeds verplaatste stalkoppels en stalkoppels die nog aanwezig zijn op het opfokbedrijf neemt vervolgens in enkele weken af tot 0.

  ^ [32]
 33. Rond week 17 worden de dieren getransporteerd van het opfoklegbedrijf naar het legbedrijf. De hogere vergoeding waarin wordt voorzien in week 17 geldt slechts wanneer de dieren reeds zijn verplaatst. Het verschil in waarde tussen reeds verplaatste stalkoppels en stalkoppels die nog aanwezig zijn op het opfokbedrijf neemt vervolgens in enkele weken af tot 0.

  ^ [33]
 34. Rond week 17 worden de dieren getransporteerd van het opfoklegbedrijf naar het legbedrijf. De hogere vergoeding waarin wordt voorzien in week 17 geldt slechts wanneer de dieren reeds zijn verplaatst. Het verschil in waarde tussen reeds verplaatste stalkoppels en stalkoppels die nog aanwezig zijn op het opfokbedrijf neemt vervolgens in enkele weken af tot 0.

  ^ [34]
 35. Rond week 17 worden de dieren getransporteerd van het opfoklegbedrijf naar het legbedrijf. De hogere vergoeding waarin wordt voorzien in week 17 geldt slechts wanneer de dieren reeds zijn verplaatst. Het verschil in waarde tussen reeds verplaatste stalkoppels en stalkoppels die nog aanwezig zijn op het opfokbedrijf neemt vervolgens in enkele weken af tot 0.

  ^ [35]
 36. Rond week 17 worden de dieren getransporteerd van het opfoklegbedrijf naar het legbedrijf. De hogere vergoeding waarin wordt voorzien in week 17 geldt slechts wanneer de dieren reeds zijn verplaatst. Het verschil in waarde tussen reeds verplaatste stalkoppels en stalkoppels die nog aanwezig zijn op het opfokbedrijf neemt vervolgens in enkele weken af tot 0.

  ^ [36]
 37. Rond week 17 worden de dieren getransporteerd van het opfoklegbedrijf naar het legbedrijf. De hogere vergoeding waarin wordt voorzien in week 17 geldt slechts wanneer de dieren reeds zijn verplaatst. Het verschil in waarde tussen reeds verplaatste stalkoppels en stalkoppels die nog aanwezig zijn op het opfokbedrijf neemt vervolgens in enkele weken af tot 0.

  ^ [37]
 38. Uitgangspunt bij de bepaling van de marktwaarde is de leeftijd van de geruimde dieren in dagen op de dag van vaststelling van de besmetting met Salmonella. In de waardetabellen is de waarde vermeld op basis van de leeftijd in hele weken. Als de leeftijd van de dieren tussen twee weken in ligt dan wordt de waarde vastgesteld naar rato van het verschil in waarden tussen de voorgaande en de volgende week. Indien de besmetting bijvoorbeeld is vastgesteld bij een koppel dieren dat op de dag van vaststelling een leeftijd van drie weken en vier dagen heeft, dan bedraagt de waarde van de vergoeding per dier het bedrag dat in de tabel bij de leeftijd van drie weken is vermeld, plus 4/7 van het verschil in waarde tussen week drie en week vier.

  ^ [38]
 39. Bedragen zijn exclusief BTW.

  De waarde is inclusief het basispakket vaccinaties, maar exclusief alle injectie-vaccinaties. Deze laatsten worden apart vergoed volgens de waardetabel injectie entingen (opfok)leghennen. Vanaf 23 weken leeftijd wordt de waarde van de entingen verminderd met 2% per week.

  ^ [39]
 40. Rond week 17 worden de dieren getransporteerd van het opfoklegbedrijf naar het legbedrijf. De hogere vergoeding waarin wordt voorzien in week 17 geldt slechts wanneer de dieren reeds zijn verplaatst. Het verschil in waarde tussen reeds verplaatste stalkoppels en stalkoppels die nog aanwezig zijn op het opfokbedrijf neemt vervolgens in enkele weken af tot 0.

  ^ [40]
 41. Rond week 17 worden de dieren getransporteerd van het opfoklegbedrijf naar het legbedrijf. De hogere vergoeding waarin wordt voorzien in week 17 geldt slechts wanneer de dieren reeds zijn verplaatst. Het verschil in waarde tussen reeds verplaatste stalkoppels en stalkoppels die nog aanwezig zijn op het opfokbedrijf neemt vervolgens in enkele weken af tot 0.

  ^ [41]
 42. Rond week 17 worden de dieren getransporteerd van het opfoklegbedrijf naar het legbedrijf. De hogere vergoeding waarin wordt voorzien in week 17 geldt slechts wanneer de dieren reeds zijn verplaatst. Het verschil in waarde tussen reeds verplaatste stalkoppels en stalkoppels die nog aanwezig zijn op het opfokbedrijf neemt vervolgens in enkele weken af tot 0.

  ^ [42]
 43. Rond week 17 worden de dieren getransporteerd van het opfoklegbedrijf naar het legbedrijf. De hogere vergoeding waarin wordt voorzien in week 17 geldt slechts wanneer de dieren reeds zijn verplaatst. Het verschil in waarde tussen reeds verplaatste stalkoppels en stalkoppels die nog aanwezig zijn op het opfokbedrijf neemt vervolgens in enkele weken af tot 0.

  ^ [43]
 44. Rond week 17 worden de dieren getransporteerd van het opfoklegbedrijf naar het legbedrijf. De hogere vergoeding waarin wordt voorzien in week 17 geldt slechts wanneer de dieren reeds zijn verplaatst. Het verschil in waarde tussen reeds verplaatste stalkoppels en stalkoppels die nog aanwezig zijn op het opfokbedrijf neemt vervolgens in enkele weken af tot 0.

  ^ [44]
 45. Rond week 17 worden de dieren getransporteerd van het opfoklegbedrijf naar het legbedrijf. De hogere vergoeding waarin wordt voorzien in week 17 geldt slechts wanneer de dieren reeds zijn verplaatst. Het verschil in waarde tussen reeds verplaatste stalkoppels en stalkoppels die nog aanwezig zijn op het opfokbedrijf neemt vervolgens in enkele weken af tot 0.

  ^ [45]
Terug naar begin van de pagina