Subsidieregeling Stichting CAOP 2013

[Regeling vervallen per 01-02-2015.]
Geldend van 01-07-2013 t/m 31-01-2015

Regeling van de Minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties van 12 juli 2013, nr. 2013-0000422688, houdende regels voor de subsidiëring van de Stichting Centrum voor de Arbeidsverhoudingen Overheidspersoneel (Subsidieregeling Stichting CAOP 2013)

§ 1. Algemene bepalingen

[Vervallen per 01-02-2015]

Artikel 1

[Vervallen per 01-02-2015]

In deze regeling wordt verstaan onder:

 • a. minister: Minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties;

 • b. stichting: Stichting Centrum voor Arbeidsverhoudingen Overheidspersoneel.

Artikel 2

[Vervallen per 01-02-2015]

 • 1 De minister verstrekt aan de stichting een subsidie voor kosten die direct samenhangen met de volgende activiteiten:

  • a. de secretariële en administratieve ondersteuning van:

   • de Advies- en Arbitragecommissie Rijksdienst;

   • de Raad voor het Overheidspersoneelsbeleid en de daaronder ressorterende commissies;

   • de Bedrijfscommissie Overheid;

   • de Onderzoeksraad Integriteit Overheid;

  • b. de secretariële en administratieve ondersteuning van:

   • de Commissie van Advies Bezwaren Functiewaardering;

   • de Adviescommissie Grondrechten en Functie-uitoefening Ambtenaren;

   • de Adviescommissie Veiligheidsonderzoeken;

  • c. onderzoek en voorlichting op het terrein van de arbeidsverhoudingen bij de overheid waaronder het doen van onderzoek in het kader van de Stichting Albeda Leerstoel en de Stichting Ien Dales Leerstoel;

  • d. het verrichten van faciliterende werkzaamheden ten behoeve van de uitvoering van het overheidsbeleid inzake integriteitbevordering in de openbare sector of die dienstig zijn aan overheden die uitvoering geven aan de beleidsthema’s ‘Veilige Publieke Taak’, ‘Topinkomens’ en ‘Diversiteit’.

 • 2 De subsidie wordt per boekjaar verstrekt. Het boekjaar is gelijk aan het kalenderjaar.

Artikel 3

[Vervallen per 01-02-2015]

De subsidie, bedoeld in artikel 2, eerste lid, bedraagt ten hoogste het bedrag dat uit de begroting van het Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties blijkt.

§ 2. De subsidieverlening

[Vervallen per 01-02-2015]

Artikel 4

[Vervallen per 01-02-2015]

De stichting dient de aanvraag tot subsidieverlening in voor 1 oktober voor de aanvang van het kalenderjaar waarop de subsidie betrekking heeft.

§ 3. Voorschotverlening

[Vervallen per 01-02-2015]

Artikel 5

[Vervallen per 01-02-2015]

 • 1 De minister verstrekt op de subsidie een voorschot dat gelijk is aan de verleende subsidie.

 • 2 Het voorschot wordt binnen zes weken na de beschikking tot subsidieverlening uitbetaald.

§ 4. De verplichtingen van de subsidieontvanger

[Vervallen per 01-02-2015]

Artikel 6

[Vervallen per 01-02-2015]

 • 2 Het verschil tussen de vastgestelde subsidie en de werkelijke kosten van de activiteiten waarvoor subsidie werd verleend, komt ten gunste onderscheidenlijk ten laste van de egalisatiereserve.

 • 3 De egalisatiereserve wordt uitsluitend aangewend voor kosten die direct samenhangen met de uitvoering van het activiteitenprogramma, bedoeld in artikel 2, eerste lid.

 • 4 Op 31 december 2014 bedraagt de egalisatiereserve ten hoogste € 572.100,–. Indien op 31 december 2014 de egalisatiereserve het bedrag van € 572.100,– overschrijdt, dient het meerdere teruggestort te worden op de bankrekening van het Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties.

§ 5. Overgangs- en slotbepalingen

[Vervallen per 01-02-2015]

Artikel 7

[Vervallen per 01-02-2015]

In 2013 vindt een evaluatie plaats die inzicht biedt in de ontwikkeling en de kwaliteit van de gesubsidieerde activiteiten.

Artikel 8

[Vervallen per 01-02-2015]

Een subsidie die is verleend krachtens de Subsidieregeling Stichting CAOP wordt aangemerkt als een subsidie, verleend krachtens deze regeling.

Artikel 9

[Vervallen per 01-02-2015]

[Red: Wijzigt de Tijdelijke subsidieregeling IUCN NL ten behoeve van DCNA 2013.]

Artikel 10

[Vervallen per 01-02-2015]

Deze regeling treedt in werking met ingang van 1 juli 2013 en vervalt met ingang van 1 februari 2015.

Artikel 11

[Vervallen per 01-02-2015]

Deze regeling wordt aangehaald als: Subsidieregeling Stichting CAOP 2013.

Deze regeling zal met de toelichting in de Staatscourant worden geplaatst.

’s-Gravenhage, 12 juli 2013

De

Minister

van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties,

R.H.A. Plasterk

Terug naar begin van de pagina