Besluit buitengewoon opsporingsambtenaar bij de Directie Toezicht & Handhaving van [...] Stadsdeel Centrum van de gemeente Amsterdam 2013, domein I

[Regeling vervallen per 11-12-2015.]
Geldend van 13-08-2013 t/m 10-12-2015

Besluit van de Staatssecretaris van Veiligheid en Justitie van 26 juli 2013, nr. BOACAT2013/044, strekkende tot aanwijzing van buitengewoon opsporingsambtenaren bij de Directie Toezicht & Handhaving van het Stadsdeel Centrum van de gemeente Amsterdam, domein I.

De Staatssecretaris van Veiligheid en Justitie,

Gelezen het verzoek van de directeur van de Directie Toezicht & Handhaving van het Stadsdeel Centrum van de gemeente Amsterdam van 26 juni 2013 en de adviezen van de hoofdofficier van justitie bij het arrondissementsparket Amsterdam en de korpschef als bedoeld in artikel 27 van de Politiewet 2012;

Gelet op:

Besluit:

Artikel 1

[Vervallen per 11-12-2015]

In dit besluit wordt verstaan onder buitengewoon opsporingsambtenaar: de persoon als bedoeld in artikel 2.

Artikel 2

[Vervallen per 11-12-2015]

De personen, werkzaam in de functie van Handhaver Openbare Ruimte in dienst van de Directie Toezicht & Handhaving van het Stadsdeel Centrum van de gemeente Amsterdam, zijn aangewezen als buitengewoon opsporingsambtenaar.

Artikel 3

[Vervallen per 11-12-2015]

  • 2 De opsporingsbevoegdheid, bedoeld in het eerste lid, geldt voor het grondgebied van Nederland, voor zover noodzakelijk voor een goede vervulling van de aan de functie gerelateerde taken.

  • 3 De buitengewoon opsporingsambtenaar vermeldt in zijn processen-verbaal en schriftelijke verslagleggingen het in het eerste lid genoemde domein.

Artikel 4

[Vervallen per 11-12-2015]

Op grond van dit besluit kunnen maximaal 40 personen als buitengewoon opsporingsambtenaar worden beëdigd.

Artikel 5

[Vervallen per 11-12-2015]

Artikel 6

[Vervallen per 11-12-2015]

De buitengewoon opsporingsambtenaar kan de in artikel 7, eerste en derde lid, van de Politiewet 2012 omschreven bevoegdheden uitoefenen met gebruikmaking van handboeien.

Artikel 7

[Vervallen per 11-12-2015]

  • 1 De directeur van de Directie Toezicht & Handhaving van het Stadsdeel Centrum van de gemeente Amsterdam brengt jaarlijks, voor 1 april, verslag uit over:

    • a. het aantal buitengewoon opsporingsambtenaren werkzaam in de in artikel 2 genoemde functie;

    • b. de door die buitengewoon opsporingsambtenaren verrichte activiteiten;

    • c. de stand van zaken met betrekking tot de opleiding van die buitengewoon opsporingsambtenaren, waarbij in ieder geval wordt aangegeven hoeveel personen in het verslagjaar zijn aangemeld voor het door de Staatssecretaris van Veiligheid en Justitie goedgekeurde examen en hoeveel personen in dat jaar voor dat examen zijn geslaagd.

  • 2 Dit verslag wordt toegezonden aan de in artikel 5 bedoelde toezichthouder en direct toezichthouder en aan het Ministerie van Veiligheid en Justitie, Dienst Justis, afdeling V&T, Postbus 20300, 2500 EH Den Haag.

Artikel 9

[Vervallen per 11-12-2015]

De op naam gestelde akten van beëdiging en de overige benoemingsbescheiden, afgegeven mede op basis van het in artikel 8 genoemde besluit, worden geacht mede te zijn afgegeven op basis van dit besluit.

Artikel 10

[Vervallen per 11-12-2015]

Dit besluit treedt in werking met ingang van 13 augustus 2013 en vervalt met ingang van 13 augustus 2018.

Artikel 11

[Vervallen per 11-12-2015]

Dit besluit wordt aangehaald als: Besluit buitengewoon opsporingsambtenaar bij de Directie Toezicht & Handhaving van het Stadsdeel Centrum van de gemeente Amsterdam 2013, domein I.

Dit besluit zal met de toelichting in de Staatscourant worden geplaatst.

Den Haag, 26 juli 2013

Hoogachtend,
De

Staatssecretaris

van Veiligheid en Justitie,
namens deze,

A.A.A.M. Huldy

Afdelingsmanager V&T, wnd.

Terug naar begin van de pagina