Regeling landelijke tijdelijke geschillencommissie ontwikkelingsperspectief

[Regeling vervallen per 01-08-2014.]
Geldend van 01-08-2013 t/m 31-07-2014

Regeling van de Staatssecretaris van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap van 22 juli 2013, nr. JOZ/524032, houdende voorschriften met betrekking tot de landelijke tijdelijke geschillencommissie ontwikkelingsperspectief speciaal onderwijs (Regeling landelijke tijdelijke geschillencommissie ontwikkelingsperspectief)

De Staatssecretaris van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap,

Gelet op artikel 45, vierde lid, van de Wet op de expertisecentra en artikel 2 van de Wet vergoedingen adviescolleges en commissies;

Besluit:

Artikel 1. Begripsbepalingen

[Vervallen per 01-08-2014]

In deze regeling wordt verstaan onder:

Artikel 2. Instelling commissie

[Vervallen per 01-08-2014]

Er is een landelijke tijdelijke geschillencommissie ontwikkelingsperspectief, hierna: de commissie.

Artikel 3. Samenstelling en deskundigheid

[Vervallen per 01-08-2014]

 • 1 De commissie bestaat uit ten minste drie leden met verschillende deskundigheden. De leden worden benoemd op gezamenlijke bindende voordracht van de landelijke ouderorganisaties, de landelijke patiënten- en gehandicaptenorganisaties en de sectororganisaties.

 • 2 De commissie is zodanig samengesteld dat zij beschikt over (ortho)pedagogische, psychologische, onderwijskundige, maatschappelijke, bestuurlijke, juridische en medische deskundigheid. Voor de behandeling van ieder ingediend geschil kiest de commissie uit haar leden één voorzitter en twee leden. De commissie bepaalt welke samenstelling bij de behandeling van het geschil het meest geschikt is.

 • 3 De leden mogen geen deel uitmaken van het bevoegd gezag van een school voor speciaal onderwijs, voortgezet speciaal onderwijs of speciaal en voortgezet speciaal onderwijs en zij functioneren zonder last of ruggespraak.

Artikel 4. Benoeming en ontslag leden commissie

[Vervallen per 01-08-2014]

 • 1 De leden worden benoemd en ontslagen door de minister.

 • 2 De leden worden benoemd voor een periode van één jaar.

 • 3 De leden worden ontslagen indien zij daarom verzoeken.

Artikel 5. Afhandeling geschillen

[Vervallen per 01-08-2014]

 • 1 De commissie zendt haar oordeel aan het bevoegd gezag en een afschrift van haar oordeel aan de ouders.

 • 2 Het bevoegd gezag van de school die het oordeel van de commissie heeft ontvangen, deelt schriftelijk aan de ouders en aan de commissie mee wat er met het oordeel wordt gedaan. Indien de beslissing van het bevoegd gezag van de school afwijkt van het oordeel van de commissie, wordt in de beslissing de reden voor die afwijking vermeld.

Artikel 6. Werkwijze

[Vervallen per 01-08-2014]

De commissie bepaalt haar eigen werkwijze. De werkwijze van de commissie wordt vastgelegd in een reglement.

Artikel 7. Vergoeding

[Vervallen per 01-08-2014]

 • 3 De vergoeding per vergadering van de voorzitter van de commissie bedraagt maximaal 130% van het bedrag, bedoeld in het tweede lid.

 • 4 De leden en de plaatsvervangende leden van de commissie ontvangen een vergoeding van reis- en verblijfkosten op de voet van het Reisbesluit binnenland.

 • 5 Twee of meer vergaderingen op dezelfde dag worden als één vergadering aangemerkt.

Artikel 8. Inwerkingtreding

[Vervallen per 01-08-2014]

Deze regeling treedt in werking met ingang van 1 augustus 2013 en vervalt met ingang van 1 augustus 2014.

Artikel 9. Citeertitel

[Vervallen per 01-08-2014]

Deze regeling wordt aangehaald als: Regeling landelijke tijdelijke geschillencommissie ontwikkelingsperspectief.

Deze regeling zal met de toelichting in de Staatscourant worden geplaatst.

De

Staatssecretaris

van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap,

S. Dekker

Terug naar begin van de pagina