Aanpassingswet basisregistratie personen

Geraadpleegd op 05-06-2023.
Geldend van 06-01-2014 t/m heden

Wet van 10 juli 2013 houdende aanpassing van wetten aan de Wet basisregistratie personen (Aanpassingswet basisregistratie personen)

Wij Willem-Alexander, bij de gratie Gods, Koning der Nederlanden, Prins van Oranje-Nassau, enz. enz. enz.

Allen, die deze zullen zien of horen lezen, saluut! doen te weten:

Alzo Wij in overweging genomen hebben, dat het wenselijk is in verband met de invoering van de Wet basisregistratie personen andere wetten aan te passen;

Zo is het, dat Wij, de Afdeling advisering van de Raad van State gehoord, en met gemeen overleg der Staten-Generaal, hebben goedgevonden en verstaan, gelijk Wij goedvinden en verstaan bij deze:

Hoofdstuk 1. Ministerie van Veiligheid en Justitie

Artikel 1.4

[Red: Wijzigt het Burgerlijk Wetboek Boek 1, Burgerlijk Wetboek Boek 2 en Burgerlijk Wetboek Boek 7.]

Artikel 1.4b

[Red: Wijzigt de Wijzigingswet Burgerlijk Wetboek Boek 1, enz. (vermelding van het geslacht in de akte van geboorte) (Kst. 33351).]

Artikel 1.8

[Red: Wijzigt de Wet elektronische dienstverlening burgerlijke stand (Kst. 32444).]

Artikel 1.16

[Red: Wijzigt de Wet administratiefrechtelijke handhaving verkeersvoorschriften.]

Hoofdstuk 2. Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties

Artikel 2.5

[Red: Wijzigt de Wijzigingswet Kieswet, enz. (maatregelen om stemmen eenvoudiger te maken voor Nederlanders in het buitenland) (Stb. 2013/289).]

Artikel 2.14

[Red: Wijzigt de Wet bevordering integriteitsbeoordelingen door het openbaar bestuur.]

Hoofdstuk 3. Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap

Hoofdstuk 4. Ministerie van Financiën

Artikel 4.7

[Red: Wijzigt de Wet op de internationale bijstandsverlening bij de heffing van belastingen.]

Hoofdstuk 8. Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid

Artikel 8.9

[Red: Wijzigt de Wet inkomensvoorziening oudere en gedeeltelijk arbeidsongeschikte gewezen zelfstandigen.]

Artikel 8.10

[Red: Wijzigt de Wet inkomensvoorziening oudere en gedeeltelijk arbeidsongeschikte werkloze werknemers.]

Hoofdstuk 9. Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport

Artikel 9.13

[Red: Wijzigt de Wet zorg en dwang psychogeriatrische en verstandelijk gehandicapte cliënten (Kst. 31996).]

Lasten en bevelen dat deze in het Staatsblad zal worden geplaatst en dat alle ministeries, autoriteiten, colleges en ambtenaren die zulks aangaat, aan de nauwkeurige uitvoering de hand zullen houden.

Gegeven te

Wassenaar, 10 juli 2013

Willem-Alexander

De Minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties,

R.H.A. Plasterk

Uitgegeven de zesentwintigste juli 2013

De Staatssecretaris van Veiligheid en Justitie,

F. Teeven

Naar boven