Uitvoeringsbesluit wederzijdse erkenning toezichtmaatregelen als alternatief voor voorlopige hechtenis

Geldend van 01-11-2013 t/m heden

Besluit van 19 juli 2013, houdende regels ter uitvoering van de artikelen 5:3:3, tweede lid, en 5:3:10, derde lid, van het Wetboek van Strafvordering (Uitvoeringsbesluit wederzijdse erkenning toezichtmaatregelen als alternatief voor voorlopige hechtenis)

Wij Willem-Alexander, bij de gratie Gods, Koning der Nederlanden, Prins van Oranje-Nassau, enz. enz. enz.

Op de voordracht van Onze Minister van Veiligheid en Justitie van 25 juni 2013, directie Wetgeving en Juridische Zaken, nr. 401981;

Gelet op de artikelen 5:3:3, tweede lid, en 5:3:10, derde lid, van het Wetboek van Strafvordering;

De Afdeling advisering van de Raad van State gehoord (advies van 10 juli 2013, nr. W03.13.0187/II);

Gezien het nader rapport van Onze Minister van Veiligheid en Justitie van 16 juli 2013, directie Wetgeving en Juridische Zaken, nr. 409394;

Hebben goedgevonden en verstaan:

Artikel 1

Als verplichting die op grond van artikel 5:3:3, tweede lid, van het Wetboek van Strafvordering in Nederland ten uitvoer kan worden gelegd, wordt aangewezen: de verplichting tot het ondergaan van elektronisch toezicht.

Artikel 2

De lijst met feiten of soorten van feiten, bedoeld in artikel 5:3:10, derde lid, van het Wetboek van Strafvordering, luidt als volgt:

 • 1. Deelneming aan een criminele organisatie

 • 2. Terrorisme

 • 3. Mensenhandel

 • 4. Seksuele uitbuiting van kinderen en kinderpornografie

 • 5. Illegale handel in verdovende middelen en psychotrope stoffen

 • 6. Illegale handel in wapens, munitie en explosieven

 • 7. Corruptie

 • 8. Fraude, met inbegrip van fraude waardoor de financiële belangen van de Europese Gemeenschappen worden geschaad in de zin van de Overeenkomst van 26 juli 1995 betreffende de bescherming van de financiële belangen van de Europese Gemeenschappen

 • 9. Witwassen van opbrengsten van misdrijven

 • 10. Valsemunterij, met inbegrip van namaak van de euro

 • 11. Computercriminaliteit

 • 12. Milieumisdrijven, met inbegrip van de illegale handel in bedreigde diersoorten en de illegale handel in bedreigde planten- en boomsoorten

 • 13. Hulp bij illegale binnenkomst en illegaal verblijf

 • 14. Moord en doodslag, zware mishandeling

 • 15. Illegale handel in menselijke organen en weefsels

 • 16. Ontvoering, wederrechtelijke vrijheidsberoving en gijzeling

 • 17. Racisme en vreemdelingenhaat

 • 18. Georganiseerde of gewapende diefstal

 • 19. Illegale handel in cultuurgoederen, waaronder antiquiteiten en kunstvoorwerpen

 • 20. Oplichting

 • 21. Racketeering en afpersing

 • 22. Namaak van producten en productpiraterij

 • 23. Vervalsing van administratieve documenten en handel in valse documenten

 • 24. Vervalsing van betaalmiddelen

 • 25. Illegale handel in hormonale stoffen en andere groeibevorderaars

 • 26. Illegale handel in nucleaire of radioactieve stoffen

 • 27. Handel in gestolen voertuigen

 • 28. Verkrachting

 • 29. Opzettelijke brandstichting

 • 30. Misdrijven die onder de rechtsmacht van het Internationaal Strafhof vallen

 • 31. Kaping van vliegtuigen en schepen

 • 32. Sabotage.

Artikel 3

Dit besluit treedt in werking op het tijdstip waarop de wet van 5 juni 2013 tot implementatie van kaderbesluit 2009/829/JBZ van de Raad van de Europese Unie van 23 oktober 2009 inzake de toepassing tussen de lidstaten van de Europese Unie, van het beginsel van wederzijdse erkenning op beslissingen inzake toezichtmaatregelen als alternatief voor voorlopige hechtenis (PbEU L 294) (Stb. 2013, 250) in werking treedt.

Artikel 4

Dit besluit wordt aangehaald als: Uitvoeringsbesluit wederzijdse erkenning toezichtmaatregelen als alternatief voor voorlopige hechtenis.

Lasten en bevelen dat dit besluit met de daarbij behorende nota van toelichting in het Staatsblad zal worden geplaatst.

Wassenaar, 19 juli 2013

Willem-Alexander

De Staatssecretaris van Veiligheid en Justitie,

F. Teeven

Uitgegeven de zesentwintigste juli 2013

De Staatssecretaris van Veiligheid en Justitie,

F. Teeven

Terug naar begin van de pagina