Wet basisregistratie personen

Geldend van 01-07-2021 t/m heden

Wetstechnische informatie

Eerstverantwoordelijke Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties
AfkortingWet BRP
Niet officiële titelGeen
Citeertitel De citeertitel is in de regeling vastgesteld.
Soort regeling Wet
IdentificatienummerBWBR0033715
RechtsgebiedOpenbare orde en veiligheidsrecht
OverheidsthemaOpenbare orde en veiligheid

Opmerking

- Geen opmerking -

Grondslagen voor deze regeling

Geen

Wetsfamilie

Regelgeving die op deze regeling is gebaseerd (gedelegeerde regelgeving)

 1. Aanpassingsbesluit Politiewet 2012
 2. Aanpassingsbesluit Wiv 2017
 3. Aanpassingsbesluit Zorgverzekeringswet
 4. Aanpassingsregeling Zorgverzekeringswet
 5. Beleidsregel UWV gebruik adresgegevens
 6. Besluit basisregistratie personen
 7. Besluit burgerservicenummer
 8. Besluit Jeugdwet
 9. Besluit uitvoering Pensioenwet en Wet verplichte beroepspensioenregeling
 10. Boetebeleidsregels Autoriteit Persoonsgegevens 2019
 11. Regeling basisregistratie personen
 12. Selectieverstrekking Sociale Verzekeringsbank
 13. Uitvoeringsbesluit Wwft 2018
 14. Verzamelbesluit VWS 2020

Beleidsregels en circulaires die betrekking hebben op deze regeling

 1. Circulaire GBA en woonfraude
 2. Circulaire gevolgen regeling afwikkeling nalatenschap Vreemdelingenwet

Artikelen of vergelijkbare tekst die verwijzen naar deze regeling

 1. Aanpassingswet Algemene verordening gegevensbescherming
  Artikel: 2.8
 2. Aanpassingswet basisregistratie personen
  Artikel: 10.2
 3. Aanwijzingen voor de regelgeving
  Artikel: 5.31
 4. Beleidsregel UWV gebruik adresgegevens
  Artikel: 1
 5. Beleidsregel artikel 13 Wet veiligheidsonderzoeken
  Artikel: 1
 6. Beleidsregels Buitengewoon Opsporingsambtenaar
  Tekst: tekst
 7. Beleidsregels openbaarmaking door de Autoriteit Persoonsgegevens
  Tekst: tekst
 8. Besluit basisregistratie personen
  Artikelen: 1, 5, 50
  Paragrafen: 3, 4
  Bijlage: 3
 9. Besluit inburgering
  Artikelen: 2.2, 4.2
 10. Besluit mandaat Registratie Niet-Ingezetenen
  Artikelen: 1, 7
 11. Besluit mandaat, volmacht en machtiging Autoriteit Persoonsgegevens
  Artikel: 3
 12. Besluit orgaandonatie
  Artikelen: 3, 11
 13. Besluit verkrijging en verlies Nederlanderschap
  Artikel: 1
 14. Circulaire Specifieke aandachtspunten Rechtspositiebesluit decentrale politieke ambtsdragers voor provincies
  Tekst: tekst
 15. Circulaire ex artikel 24, onder b, Paspoortwet betreffende signaleringsprocedure vermoeden misbruik reisdocumenten
  Tekst: tekst
 16. Circulaire toepassen Baseline Informatiebeveiliging Overheid in het digitale verkeer met het Rijk
  Bijlage: BIO
 17. Circulaire uniformering aanvraag- en uitgifteproces reisdocumenten niet-ingezetenen
  Tekst: tekst
 18. Controlevoorschriften arbeidsongeschiktheidswetten 2018
  Artikel: 1
 19. Handleiding Rijkswet op het Nederlanderschap 2003
  Teksten: tekst, tekst, tekst
 20. Handleiding Rijkswet op het Nederlanderschap 2003 toegespitst op het gebruik in Aruba
  Tekst: tekst
 21. Jeugdwet
  Artikel: 7.1.2.3
 22. Protocol Onderzoek Zvw met oplevering in 2015
  Tekst: tekst
 23. Regeling aanmelding en toelating hoger onderwijs
  Artikel: 4.1
 24. Regeling basisregistratie personen
  Artikelen: 1, 4, 37
  Paragraaf: 6
  Bijlage: 3
 25. Reparatiewet BZK 2014
  Artikel: XIV
 26. Selectieverstrekking Sociale Verzekeringsbank
  Artikel: 1
 27. Uitvoeringswet Algemene verordening gegevensbescherming
  Artikel: 2
 28. Voorschrift Vreemdelingen 2000
  Artikel: 7.1e
 29. Vreemdelingenbesluit 2000
  Artikelen: 8.1, 8.2a
 30. Wet Landelijk Bureau Inning Onderhoudsbijdragen
  Artikel: 23
 31. Wet aanvullende bepalingen verwerking persoonsgegevens in de zorg
  Artikel: 17
 32. Wet algemene regels herindeling
  Artikel: 71a
 33. Wet elektronische publicaties
  Artikel: 4.12
 34. Wet op de orgaandonatie
  Artikel: 10
 35. Wet studiefinanciering 2000
  Artikel: 9.2
 36. Wijzigingsbesluit Besluit donorregister
  Artikel: II
 37. Wijzigingsbesluit Besluit donorregister (wijziging donorformulier)
  Artikel: II
 38. Wijzigingswet Wet op de orgaandonatie (opnemen actief donorregistratiesysteem)
  Artikel: II
Terug naar begin van de pagina