Besluit verevening superheffing consumentenleveringen 2012/2013

Geldend van 26-07-2013 t/m heden

Besluit van de voorzitter van het Productschap Zuivel van 18 juli 2013, houdende vaststelling van het vereveningspercentage superheffing consumentenleveringen 2012/2013 (Besluit verevening superheffing consumentenleveringen 2012/2013)

De voorzitter van het Productschap Zuivel;

Gelet op de artikelen 79 en 83, eerste lid, van Verordening (EG) nr. 1234/2007 van de Raad van de Europese Unie van 22 oktober 2007 houdende een gemeenschappelijke ordening van de landbouwmarkten en speciale bepalingen voor een aantal landbouwproducten (PbEU 2007 L299), artikel 13, tweede lid, van Verordening (EG) nr. 595/2004 van de Commissie houdende vaststelling van uitvoeringsbepalingen van Verordening (EG) nr. 1788/2003 van de Raad tot vaststelling van een heffing in de sector melk en zuivelproducten (PbEU 2004 L 94), artikel 22 van de Regeling superheffing 2008 (Stcrt. 2008, 61) en artikel 3 van Verordening PZ Delegatie en mandaat 2008 (Vbbo 11 april 2008, nr. 29);

Besluit:

Artikel 1

Dit besluit hanteert de definities van de Regeling superheffing 2008, met dien verstande dat onder quotum wordt verstaan het individuele quotum voor rechtstreekse verkoop aan het einde van de heffingsperiode, in voorkomend geval, verhoogd dan wel verlaagd op grond van tijdelijke overdracht als bedoeld in artikel 6 van de Regeling superheffing 2008.

Artikel 2

Behoudens het bepaalde in artikel 3 wordt, in geval van rechtstreekse verkoop, voor de vaststelling en oplegging van de door de producent voor de heffingsperiode 2012/2013 verschuldigde heffing als bedoeld in artikel 2 van de Regeling superheffing 2008, het quotum van de producent verhoogd met een hoeveelheid gelijk aan 16% van het quotum.

Artikel 3

Het bepaalde in artikel 2 geldt niet, indien op de producent het bepaalde in artikel 11, derde lid, tweede alinea, van Verordening (EG) nr. 595/2004 van toepassing is.

Artikel 4

Dit besluit wordt aangehaald als Besluit verevening superheffing consumentenleveringen 2012/2013.

Zoetermeer, 18 juli 2013

C.H. Wantenaar

plv. voorzitter

Terug naar begin van de pagina