Aanwijzing invoering prestatiebekostiging eerstelijnsdiagnostiek

Geldend van 01-09-2013 t/m heden

Aanwijzing van de Minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport van 16 juli 2013, kenmerk 128996-106225-MC, op grond van artikel 7 van de Wet marktordening gezondheidszorg, inzake invoering prestatiebekostiging eerstelijnsdiagnostiek

De Minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport;

Gelet op artikel 7 van de Wet marktordening gezondheidszorg;

Na op 11 maart 2013 schriftelijk mededeling te hebben gedaan aan de Eerste en Tweede Kamer der Staten-Generaal (Kamerstukken II 2012/13, 33 578, nr. 1) als bedoeld in artikel 8 van de Wet marktordening gezondheidszorg;

Gezien het verslag van een schriftelijk overleg van de vaste commissie voor Volksgezondheid, Welzijn en Sport van de Tweede Kamer der Staten-Generaal (Kamerstukken II 2012/13, 33 578, nr. 3) van 30 mei 2013;

Besluit:

Artikel 1. definities

In deze aanwijzing wordt verstaan onder:

Artikel 2. werkingssfeer

Deze aanwijzing is van toepassing op eerstelijnsdiagnostiek voor zover geleverd door EDC’s of zelfstandige trombosediensten.

Artikel 3. uitvoering aanwijzing

Ter uitvoering van deze aanwijzing stelt de zorgautoriteit tijdig vóór 1 januari 2014 (beleids)regels vast.

Artikel 4. maximumtarieven

De zorgautoriteit stelt met ingang van 1 januari 2014 voor eerstelijnsdiagnostiek maximumtarieven als bedoeld in artikel 50, eerste lid, aanhef en onder c, van de wet vast.

Artikel 5. transitiemodel en afwikkeling oude jaren

  • 1 De zorgautoriteit stelt voor de overgang van begrotingsbekostiging naar prestatiebekostiging voor EDC’s en zelfstandige trombosediensten met ingang van 1 januari 2014 een transitiemodel vast.

  • 2 Bij de vaststelling van het transitiemodel voorziet de zorgautoriteit erin dat de instellingen eigen vermogen kunnen opbouwen.

  • 3 Het transitiemodel heeft een looptijd van één jaar, waarbij geldt dat de zorgautoriteit op verzoek van de minister de looptijd kan verlengen.

  • 4 Indien de toepassing van het transitiemodel leidt tot een negatief bedrag voor de desbetreffende EDC of zelfstandige trombosedienst, stelt de zorgautoriteit een vereffeningbedrag als bedoeld in artikel 56b van de wet vast.

Artikel 6. citeertitel

Deze aanwijzing wordt aangehaald als: Aanwijzing invoering prestatiebekostiging eerstelijnsdiagnostiek.

Van deze aanwijzing wordt mededeling gedaan door plaatsing met de toelichting in de Staatscourant.

De

Minister

van Volksgezondheid, Welzijn en Sport,

E.I. Schippers

Terug naar begin van de pagina