Erkenningsregeling Beroepservaringperiode

Geraadpleegd op 18-04-2024.
Geldend van 01-09-2013 t/m heden

Erkenningsregeling Beroepservaringperiode

Het bestuur van het bureau architectenregister,

Gelet op artikel 30 van de Regeling Beroepservaringperiode;

Gezien de goedkeuring van de Minister voor Wonen en Rijksdienst d.d. 16 juli 2013, de Staatssecretaris van Economische Zaken d.d. 5 juli 2013 en de Minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap d.d. 21 juni 2013;

Besluit:

Hoofdstuk I. Definities

Artikel 1

In deze regeling wordt verstaan onder:

 • a. aanbieder: instelling of organisatie die zich bezighoudt met het verzorgen van een geïntegreerd beroepservaringprogramma of van beroepservaringmodules;

 • b. commissie beroepservaringperiode: commissie beroepservaringperiode als bedoeld in artikel 4, eerste lid, van de Regeling Beroepservaringperiode;

 • c. programmacommissie: commissie van de aanbieder, die zich bezighoudt met de ontwikkeling en kwaliteitsbewaking van een geïntegreerd beroepservaringprogramma of van beroepservaringmodules.

Hoofdstuk II. Erkenning van een aanbieder

Artikel 2

 • 1 Erkenning van een aanbieder van een geïntegreerd beroepservaringprogramma of van beroepservaringmodules geschiedt, op schriftelijk verzoek van de aanbieder, door het bureau architectenregister, gehoord de commissie beroepservaringperiode.

 • 2 Het verzoek wordt vergezeld van een door de aanbieder opgesteld kwaliteitsplan als bedoeld in artikel 4.

 • 3 Op het verzoek wordt door het bureau architectenregister binnen acht weken beslist.

Artikel 3

Erkenning van een aanbieder vindt slechts plaats indien aan de volgende voorwaarden is voldaan:

 • a. de aanbieder beschikt over een kwaliteitsplan als bedoeld in artikel 4, dat is goedgekeurd door het bureau architectenregister, gehoord de commissie beroepservaringperiode;

 • b. de aanbieder beschikt over een programmacommissie van ten minste drie leden, waarvan ten minste twee leden niet aan de aanbieder zijn gelieerd.

Artikel 4

Het kwaliteitsplan van de aanbieder bevat ten minste:

 • a. een gedetailleerde beschrijving van de organisatie;

 • b. een opgave van de samenstelling van de programmacommissie;

 • c. een beschrijving van het aanbod van een geïntegreerd beroepservaringprogramma of beroepservaringmodules en van de wijze waarop dit aanbod bijdraagt aan de ontwikkeling van de kennis, het inzicht en de vaardigheden die staan beschreven in de eindtermen voor de disciplines architectuur, stedenbouw, tuin- en landschapsarchitectuur of interieurarchitectuur in de bijlage bij de Regeling Beroepservaringperiode;

 • d. een verklaring van de aanbieder dat per jaar ten minste één geïntegreerd beroepservaringprogramma of ten minste twee beroepservaringmodules worden aangeboden;

 • e. een beschrijving van de wijze waarop de kwaliteit en het niveau van het geïntegreerd beroepservaringprogramma of van de beroepservaringmodules is gewaarborgd;

 • f. een beschrijving van de wijze waarop de continuïteit van de aanbieder, zijn geïntegreerd beroepservaringprogramma of zijn beroepservaringmodules is gewaarborgd;

 • g. een beschrijving van de wijze waarop de aanbieder zich verzekert van de medewerking van deskundige docenten, sprekers en trainers en de wijze waarop deze worden geselecteerd, begeleid en beoordeeld;

 • h. een opgave van de aan de aanbieder verbonden docenten, sprekers en trainers;

 • i. een verklaring dat de aanbieder het geïntegreerde beroepservaringprogramma of elke beroepservaringmodule laat evalueren door de kandidaten die daaraan hebben deelgenomen;

 • j. een beschrijving van de wijze waarop de input vanuit het beroepsveld en de ontvangen evaluaties van kandidaten door de aanbieder worden gebruikt bij de totstandkoming van nieuwe en de ontwikkeling van bestaande geïntegreerde beroepservaringprogramma’s of beroepservaringmodules;

 • k. een verklaring dat de aanbieder beschikt over een klachtenregeling die voorziet in vertrouwelijkheid, termijnen voor klachtenbehandeling en een onafhankelijke klachtencommissie;

 • l. een beschrijving van de wijze waarop aan- en afwezigheid van kandidaten wordt geregistreerd;

 • m. een verklaring dat de aanbieder aan iedere kandidaat een certificaat verstrekt indien een geïntegreerd beroepservaringprogramma met goed gevolg is doorlopen of een beroepservaringmodule met goed gevolg is bijgewoond.

Artikel 5

 • 1 Door of namens het bureau architectenregister kan eenmaal per drie jaar worden gecontroleerd of de aanbieder voldoet aan zijn kwaliteitsplan.

 • 2 Indien uit de in het eerste lid bedoelde controle naar het oordeel van het bureau architectenregister blijkt dat de aanbieder niet meer voldoet aan het kwaliteitsplan, wordt de aanbieder in de gelegenheid gesteld bij het bureau architectenregister een verbeterplan in te dienen.

 • 3 Indien bij een hernieuwde controle door of namens het bureau architectenregister binnen zes maanden na indiening van het in het tweede lid bedoelde verbeterplan blijkt dat de aanbieder nog niet voldoet aan het kwaliteitsplan, kan het bureau architectenregister de erkenning van de aanbieder intrekken.

Hoofdstuk III. Erkenning van beroepservaringprogramma’s en modules

Artikel 6

 • 1 Erkenning van een geïntegreerd beroepservaringprogramma of van beroeps-ervaringmodules geschiedt door het bureau architectenregister op schriftelijk verzoek van de krachtens hoofdstuk II erkende aanbieder.

 • 2 Het verzoek als bedoeld in het eerste lid wordt vergezeld van een door de programmacommissie van de aanbieder opgestelde verklaring, waaruit blijkt of en op welke wijze een kandidaat met het volgen van het desbetreffende programma of de desbetreffende modules de kennis, het inzicht en de vaardigheden vergaart die staan beschreven in de eindtermen voor de disciplines architectuur, stedenbouw, tuin- en landschapsarchitectuur of interieurarchitectuur in de bijlage bij de Regeling Beroepservaringperiode.

 • 3 Op het verzoek wordt door het bureau architectenregister, met inachtneming van de verklaring van de in het tweede lid bedoelde programmacommissie, binnen vier weken beslist.

 • 4 De erkende aanbieder gebruikt het logo van het bureau architectenregister bij alle publicaties met betrekking tot het erkende geïntegreerde beroepservaringprogramma of de erkende beroepservaringmodule.

 • 5 Indien niet wordt voldaan aan de verplichting, bedoeld in het vierde lid, kan het bureau architectenregister de erkenning intrekken.

Artikel 7

 • 1 In afwijking van artikel 6, eerste lid, kunnen bureaus, instellingen en organisaties die niet krachtens hoofdstuk II zijn erkend, erkenning verzoeken voor binnen die bureaus, instellingen of organisaties incidenteel gegeven beroepservaringmodules die om niet aan medewerkers worden aangeboden.

 • 2 Het verzoek wordt vergezeld van een verklaring van het bureau, de instelling of de organisatie:

  • a. omtrent de inhoud van de beroepservaringmodule;

  • b. omtrent de duur van de beroepservaringmodule;

  • c. waaruit blijkt of en op welke wijze een kandidaat met het volgen van de desbetreffende module de kennis, het inzicht en de vaardigheden vergaart die staan beschreven in de eindtermen voor de disciplines architectuur, stedenbouw, tuin- en landschapsarchitectuur of interieurarchitectuur in de bijlage bij de Regeling Beroepservaringperiode;

  • d. dat kandidaten een certificaat van deelname ontvangen;

  • e. dat het bureau, de instelling of de organisatie het bureau architectenregister in de gelegenheid zal stellen de module te controleren.

 • 3 Op het verzoek als bedoeld in het eerste lid wordt door het bureau architectenregister binnen vier weken beslist.

 • 4 Het bureau, de instelling of de organisatie gebruikt het logo van het bureau architectenregister bij alle publicaties met betrekking tot de erkende beroeps-ervaringmodule.

 • 5 Een erkenning kan door het bureau architectenregister worden ingetrokken indien:

  • a. uit de in het tweede lid, onderdeel e, bedoelde controle naar het oordeel van het bureau architectenregister blijkt dat de aanbieder niet meer voldoet aan de verklaring bedoeld in dat lid;

  • b. niet is voldaan aan de voorwaarde in het vierde lid.

Den Haag, 17 juli 2013

De voorzitter van het bestuur van het bureau architectenregister,

A. Rijckenberg

Naar boven