Besluit vaststelling tijdstip aanvang centrale examinering beroepsopleidingen WEB

Geldend van 20-07-2013 t/m heden

Besluit van 12 juli 2013 tot vaststelling van het tijdstip van aanvang van de centrale examinering bij beroepsopleidingen WEB

Wij Willem-Alexander, bij de gratie Gods, Koning der Nederlanden, Prins van Oranje-Nassau, enz. enz. enz.

Op de voordracht van Onze Minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap van 10 juli 2013, nr. WJZ/527700(10375), directie Wetgeving en Juridische Zaken, in overeenstemming met de Staatssecretaris van Economische Zaken;

Gelet op artikel 18, tweede lid, van het Examen- en kwalificatiebesluit beroepsopleidingen WEB;

Hebben goedgevonden en verstaan:

Artikel 1

  • 1 Centrale examinering voor het onderdeel rekenen als bedoeld in artikel 4 van het Examen- en kwalificatiebesluit beroepsopleidingen WEB vindt voor de eerste maal plaats:

    • a. in het studiejaar 2015–2016 bij de middenkaderopleiding en de specialistenopleiding waarmee een aanvang is gemaakt op of na 1 augustus 2010;

    • b. in het studiejaar 2016–2017 bij de basisberoepsopleiding en de vakopleiding waarmee een aanvang is gemaakt op of na 1 augustus 2012.

  • 2 Centrale examinering voor het onderdeel Nederlandse taal als bedoeld in artikel 5 van het Examen- en kwalificatiebesluit beroepsopleidingen WEB vindt voor de eerste maal plaats:

    • a. in het studiejaar 2014–2015 bij de middenkaderopleiding en de specialistenopleiding waarmee een aanvang is gemaakt op of na 1 augustus 2010;

    • b. in het studiejaar 2015–2016 bij de basisberoepsopleiding en de vakopleiding waarmee een aanvang is gemaakt op of na 1 augustus 2012.

Artikel 2

Dit besluit treedt in werking met ingang van de dag na de datum van uitgifte van het Staatsblad waarin het wordt geplaatst.

Onze Minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap is belast met de uitvoering van dit besluit dat met de daarbij behorende nota van toelichting in het Staatsblad zal worden geplaatst.

Wassenaar, 12 juli 2013

Willem-Alexander

De Minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap,

M. Bussemaker

Uitgegeven de negentiende juli 2013

De Minister van Veiligheid en Justitie,

I.W. Opstelten

Terug naar begin van de pagina