Wet Kwaliteit in verscheidenheid hoger onderwijs

[Regeling materieel uitgewerkt per 01-09-2015.]
Geraadpleegd op 24-03-2023.
Geldend van 01-09-2013 t/m heden

Wet van 10 juli 2013 tot wijziging van de Wet op het hoger onderwijs en wetenschappelijk onderzoek en enkele andere wetten in verband met de uitvoering van diverse maatregelen, aangekondigd in de Strategische Agenda Hoger onderwijs, Onderzoek en Wetenschap (Wet Kwaliteit in verscheidenheid hoger onderwijs)

Wij Willem-Alexander, bij de gratie Gods, Koning der Nederlanden, Prins van Oranje-Nassau, enz. enz. enz.

Allen, die deze zullen zien of horen lezen, saluut! doen te weten:

Alzo Wij in overweging genomen hebben, dat het noodzakelijk is de Wet op het hoger onderwijs en wetenschappelijk onderzoek en enkele andere wetten aan te passen om een aantal beleidsvoornemens uit de Strategische Agenda Hoger Onderwijs, Onderzoek en Wetenschap 2011–2015 «Kwaliteit in verscheidenheid» te kunnen realiseren;

Zo is het, dat Wij, de Afdeling advisering van de Raad van State gehoord, en met gemeen overleg der Staten-Generaal, hebben goedgevonden en verstaan, gelijk Wij goedvinden en verstaan bij deze:

Artikel I. Wijzigingen in de WHW

[Red: Wijzigt de Wet op het hoger onderwijs en wetenschappelijk onderzoek.]

Artikel III. Wijziging Wet van 14 juni 2007

[Red: Wijzigt de Wijzigingswet Wet studiefinanciering 2000, enz. (Associate-degreeprogramma's op het gebied van het hoger onderwijs) (Stb. 2007/254).]

Artikel IV. Citeertitel

Deze wet wordt aangehaald als: Wet Kwaliteit in verscheidenheid hoger onderwijs.

Artikel V. Inwerkingtreding

Deze wet treedt in werking op een bij koninklijk besluit te bepalen tijdstip dat voor de verschillende artikelen of onderdelen daarvan verschillend kan worden vastgesteld.

Lasten en bevelen dat deze in het Staatsblad zal worden geplaatst en dat alle ministeries, autoriteiten, colleges en ambtenaren die zulks aangaat, aan de nauwkeurige uitvoering de hand zullen houden.

Gegeven te

Wassenaar, 10 juli 2013

Willem-Alexander

De Minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap,

M. Bussemaker

De Minister van Economische Zaken,

H.G.J. Kamp

Uitgegeven de achttiende juli 2013

De Minister van Veiligheid en Justitie,

I.W. Opstelten

Naar boven