Besluit toepassing rijkscoördinatieregeling project Afsluitdijk

Geldend van 01-09-2013 t/m heden

Besluit tot toepassing van de rijkscoördinatieregeling ten behoeve van het project Afsluitdijk

De Minister van Infrastructuur en Milieu,

In overeenstemming met het gevoelen van de ministerraad,

Gelet op artikel 3.35, eerste tot en met derde lid, van de Wet ruimtelijke ordening;

Besluit:

Artikel 1

  • 1 Voor het versterken van het dijklichaam van de Afsluitdijk en bijbehorende civieltechnische werken en het vergroten van de afvoercapaciteit wordt een inpassingsplan als bedoeld in artikel 3.28 Wet ruimtelijke ordening vastgesteld.

  • 2 De voorbereiding en bekendmaking van het in het eerste lid bedoelde inpassingsplan wordt gecoördineerd met de voorbereiding en bekendmaking van de in bijlage 1 bij dit besluit aangeduide besluiten.

  • 3 De voorbereiding en bekendmaking van de in bijlage 2 bij dit besluit aangeduide besluiten wordt gecoördineerd.

Artikel 2

  • 2 De Minister van Infrastructuur en Milieu is, met uitsluiting van een in eerste aanleg bevoegd bestuursorgaan, bevoegd te beslissen op een aanvraag om een omgevingsvergunning die nodig is om de uitvoering van het in artikel 1, eerste lid, bedoelde inpassingsplan mogelijk te maken.

De

Minister

van Infrastructuur en Milieu,

M.H. Schultz van Haegen-Maas Geesteranus

Bijlage 1

Bijlage 2

Terug naar begin van de pagina