Wijzigingswet Kieswet, enz. (maatregelen om stemmen eenvoudiger te maken voor Nederlanders in het buitenland, enz.)

Geldend van 30-01-2015 t/m heden

Wet van 3 juli 2013 tot wijziging van de Kieswet houdende maatregelen om het eenvoudiger te maken voor Nederlanders in het buitenland om hun stem uit te brengen, wijziging van de wijze van inlevering van de kandidatenlijsten, aanpassing van de datum van kandidaatstelling en stemming, alsmede regeling van andere onderwerpen

Wij Willem-Alexander, bij de gratie Gods, Koning der Nederlanden, Prins van Oranje-Nassau, enz. enz. enz.

Allen, die deze zullen zien of horen lezen, saluut! doen te weten:

Alzo Wij in overweging genomen hebben, dat het wenselijk is maatregelen te treffen om het eenvoudiger te maken voor Nederlanders in het buitenland om hun stem uit te brengen, de wijze van inlevering van de kandidatenlijsten te wijzigen, de datum van kandidaatstelling en stemming aan te passen, alsmede andere onderwerpen te regelen;

Zo is het, dat Wij, de Afdeling advisering van de Raad van State gehoord, en met gemeen overleg der Staten-Generaal, hebben goedgevonden en verstaan, gelijk Wij goedvinden en verstaan bij deze:

Artikel II

  • 1 Binnen dertig dagen nadat deze wet in werking is getreden, verstrekken burgemeester en wethouders van ’s-Gravenhage aan Onze Minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties de gegevens van het bestand, bedoeld in artikel D 3a, eerste lid, van de Kieswet, zoals dat lid luidde voordat deze wet in werking treedt, voor zover het de registratie betreft van ingezetenen van Aruba, Curaçao en Sint Maarten.

Artikel III

[Treedt in werking op een nader te bepalen tijdstip]

Dit onderdeel is (nog) niet in werking getreden; zie het overzicht van wijzigingen

Artikel VII

Deze wet treedt in werking op een bij koninklijk besluit te bepalen tijdstip, dat voor de verschillende artikelen en onderdelen daarvan verschillend kan worden vastgesteld.

Lasten en bevelen dat deze in het Staatsblad zal worden geplaatst en dat alle ministeries, autoriteiten, colleges, en ambtenaren die zulks aangaat, aan de nauwkeurige uitvoering de hand zullen houden.

Gegeven te

Wassenaar, 3 juli 2013

Willem-Alexander

De Minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties,

R.H.A. Plasterk

Uitgegeven de twaalfde juli 2013

De Minister van Veiligheid en Justitie,

I.W. Opstelten

Terug naar begin van de pagina