Regeling voortzetting experiment regels strikt geluidspreferentieel baangebruik volgens [...] normen- en handhavingstelsel voor de luchthaven Schiphol

Geldend van 13-07-2013 t/m heden

Regeling van de Staatssecretaris van Infrastructuur en Milieu, van 9 juli 2013, nr. IenM/BSK-2013/129725, tot voortzetting van het experiment met de regels voor het strikt geluidspreferentieel baangebruik volgens het nieuwe normen- en handhavingstelsel voor de luchthaven Schiphol

De Staatssecretaris van Infrastructuur en Milieu,

Gelet op artikel 8.23a, eerste lid, 8.27, derde lid, en 8.28, vierde lid, van de Wet luchtvaart;

Besluit:

Artikel 1. Definities

In deze regeling wordt verstaan onder:

 • a. LVB: het Luchthavenverkeerbesluit Schiphol;

 • b. het experiment: het experiment met het nieuwe normen- en handhavingstelsel voor de luchthaven Schiphol;

 • c. gebruiksjaar 2013: de periode van 1 november 2012 tot en met 31 oktober 2013;

 • d. Schiphol: N.V. Luchthaven Schiphol.

Artikel 2. Doel

De regeling heeft tot doel te borgen dat het vliegen volgens de regels van het strikt geluidspreferentieel baangebruik voortgang kan vinden en niet leidt tot ongewenste stuurmaatregelen in de operatie van Schiphol om de kans op overschrijdingen van de grenswaarden voor de geluidbelasting in handhavingspunten te minimaliseren.

Artikel 3. Grenswaarden

 • 1 In plaats van de grenswaarden genoemd in bijlage 2 van het LVB gelden tijdens dit experiment voor het gebruiksjaar 2013 vanaf 15 juli 2013 voor de in de onderstaande tabel genoemde handhavingspunten de volgende grenswaarden:

  Grenswaarden handhavingspunten etmaal Lden [dB(A)]

  Puntnummer

  X-coörd

  Y-coörd

  Grenswaarde

  Maximum grenswaarde in geval van buitengewone weersomstandigheden

  1

  97.325

  470.400

  55,85

  (56,85)

  2

  100.475

  472.525

  57,56

  (58,56)

  3

  104.150

  474.925

  58,64

  (59,64)

  4

  106.325

  477.125

  58,24

  (59,24)

  5

  108.875

  478.725

  58,01

  (59,01)

  6

  109.675

  481.125

  58,10

  (59,10)

  7

  107.625

  486.025

  57,68

  (58,68)

  8

  107.725

  489.075

  58,65

  (59,65)

  9

  107.725

  492.100

  57,09

  (58,09)

  10

  108.525

  495.350

  59,27

  (60,27)

  11

  109.175

  498.100

  58,82

  (59,82)

  12

  109.550

  500.725

  58,51

  (59,51)

  13

  110.250

  503.025

  57,55

  (58,55)

  14

  110.775

  500.550

  56,89

  (57,89)

  15

  110.575

  496.725

  58,00

  (59,00)

  16

  111.750

  491.425

  56,85

  (57,85)

  17

  111.825

  487.425

  56,89

  (57,89)

  18

  111.950

  485.275

  60,91

  (61,91)

  19

  113.625

  482.275

  54,13

  (55,13)

  20

  116.175

  481.925

  58,90

  (59,90)

  21

  119.050

  481.900

  57,69

  (58,69)

  22

  122.025

  481.450

  57,67

  (58,67)

  23

  118.800

  481.050

  56,95

  (57,95)

  24

  114.525

  476.925

  57,59

  (58,59)

  25

  116.100

  474.050

  57,92

  (58,92)

  26

  113.575

  472.550

  55,56

  (56,56)

  27

  112.500

  468.500

  56,34

  (57,34)

  28

  112.600

  472.325

  55,72

  (56,72)

  29

  112.525

  475.400

  57,11

  (58,11)

  30

  110.475

  475.250

  58,71

  (59,71)

  31

  108.600

  475.075

  58,83

  (59,83)

  32

  110.150

  471.075

  57,70

  (58,70)

  33

  106.800

  471.150

  56,87

  (57,87)

  34

  103.400

  472.225

  57,23

  (58,23)

  35

  98.400

  470.300

  57,06

  (58,06)

 • 2 In plaats van de grenswaarden genoemd in bijlage 3 van het LVB gelden tijdens dit experiment voor het gebruiksjaar 2013 vanaf 15 juli 2013 voor de in de onderstaande tabel genoemde handhavingspunten de volgende grenswaarden:

  Grenswaarden handhavingspunten nacht Lnight [dB(A)]

  Puntnummer

  X-coörd

  Y-coörd

  Grenswaarde

  Maximum grenswaarde in geval van buitengewone weersomstandigheden

  1

  102.750

  473.250

  52,78

  (53,78)

  2

  104.150

  474.925

  50,22

  (51,22)

  3

  105.750

  476.600

  47,71

  (48,71)

  4

  108.875

  478.725

  47,65

  (48,65)

  5

  108.025

  485.875

  52,19

  (53,19)

  6

  108.350

  492.100

  51,90

  (52,90)

  7

  108.525

  495.350

  49,96

  (50,96)

  8

  109.275

  501.750

  48,50

  (49,50)

  9

  109.675

  504.850

  46,82

  (47,82)

  10

  110.825

  504.425

  47,44

  (48,44)

  11

  110.775

  500.550

  48,54

  (49,54)

  12

  110.575

  496.725

  49,87

  (50,87)

  13

  110.600

  494.400

  50,54

  (51,54)

  14

  110.175

  488.550

  52,45

  (53,45)

  15

  118.825

  481.650

  52,38

  (53,38)

  16

  120.250

  481.500

  51,29

  (52,29)

  17

  118.825

  481.350

  52,35

  (53,35)

  18

  111.000

  476.350

  48,44

  (49,44)

  19

  109.175

  474.600

  46,34

  (47,34)

  20

  110.750

  471.600

  46,87

  (47,87)

  21

  115.875

  468.125

  43,75

  (44,75)

  22

  111.800

  467.525

  44,47

  (45,47)

  23

  109.500

  468.025

  46,46

  (47,46)

  24

  106.000

  471.050

  46,02

  (47,02)

  25

  100.475

  472.525

  48,64

  (49,64)

Artikel 4. Uitvoering

In het gebruiksjaar 2013 wordt het vliegen volgens de regels voor het strikt geluidsprefentieel baangebruik voortgezet. Dit houdt in dat bij voorkeur de voor de omgeving minst overlastgevende start- en landingsbanen (Polderbaan en Kaagbaan) worden ingezet.

Artikel 5. Gevolgen

De gevolgen van het experiment met het nieuwe normen- en handhavingstelsel staan beschreven in het Tussentijdse evaluatierapport van de Tafel van Alders (Kamerstukken II 2011/2012, 29 665, nr. 175) en de monitoringsrapportages over het gebruiksjaar 2011 en 2012 (Kamerstukken II 2011/2012, 29 665, nrs. 162, 165, 168, 171, 175, 176, 179 en 185).

Artikel 6. Criteria

De criteria die onderdeel vormen van de afweging en de beoordeling of het experiment met het nieuwe normen- en handhavingstelsel zal worden omgezet in een wijziging van de Wet luchtvaart en van het LVB staan beschreven in de brief van Hans Alders van 19 augustus 2010 aan de Minister van Verkeer en Waterstaat en de Minister van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer (Kamerstukken II 2009/2010, 29 665, nr. 152), en zijn op hoofdlijnen:

 • bescherming omgeving

 • operationeel uitvoerbaar

 • handhaafbaar

 • begrijpelijkheid

 • transparant, minder complex, navolgbaar, uitlegbaar

 • robuuste ruimtelijk ordening.

Deze criteria zijn nader uitgewerkt in de brief van de Staatssecretaris van Infrastructuur en Milieu aan de Tweede Kamer van 28 oktober 2010 (Kamerstukken II 2009/2010, 29 665, nr. 158).

Artikel 7. Onvoorziene gevallen

In onvoorziene gevallen kan op advies van belanghebbenden de Staatssecretaris van Infrastructuur en Milieu overgaan tot bijsturen, opschorten of vroegtijdig stopzetten van het experiment.

Artikel 8. Termijn experiment

De termijn van het experiment betreft de periode van 15 juli 2013 tot en met 31 oktober 2013.

Artikel 10. Inwerkingtreding

Deze regeling treedt in werking met ingang van de dag na de datum van uitgifte van de Staatscourant waarin zij wordt geplaatst.

Deze regeling zal met de toelichting in de Staatscourant worden geplaatst.

De

Staatssecretaris

van Infrastructuur en Milieu,

W.J. Mansveld

Terug naar begin van de pagina