Wijzigingswet Wet veiligheidsregio’s (wijziging gemeentelijke indeling deel provincie Fryslân)

[Regeling materieel uitgewerkt per 13-07-2015.]
Geldend van 13-07-2013 t/m heden

Wet van 19 juni 2013 tot wijziging van de gemeentelijke indeling in een deel van de provincie Fryslân

Wij Willem-Alexander, bij de gratie Gods, Koning der Nederlanden, Prins van Oranje-Nassau, enz. enz. enz.

Allen, die deze zullen zien of horen lezen, saluut! doen te weten:

Alzo Wij in overweging genomen hebben, dat het wenselijk is de gemeentelijke indeling in een deel van de provincie Fryslân te wijzigen;

Zo is het, dat Wij, de Afdeling advisering van de Raad van State gehoord, en met gemeen overleg der Staten-Generaal, hebben goedgevonden en verstaan, gelijk Wij goedvinden en verstaan bij deze:

§ 1. Opheffing en instelling van gemeenten

Artikel 1

Met ingang van de datum van herindeling worden opgeheven de gemeenten Boarnsterhim, Gaasterlân-Sleat, Heerenveen, Leeuwarden, Lemsterland en Skarsterlân.

Artikel 2

 • 1 Met ingang van de datum van herindeling worden de volgende nieuwe gemeenten ingesteld:

  • a. De Friese Meren;

  • b. Heerenveen;

  • c. Leeuwarden.

 • 2 De nieuwe gemeente De Friese Meren bestaat uit het grondgebied van de op te heffen gemeenten Gaasterlân-Sleat, Lemsterland en Skarsterlân en een deel van de op te heffen gemeente Boarnsterhim, waarbij de grens van de nieuwe gemeente komt te lopen zoals aangegeven op de bij deze wet behorende kaart, met dien verstande dat tevens het grensbeloop met de op te heffen gemeente Heerenveen wordt gewijzigd.

 • 3 De nieuwe gemeente Heerenveen bestaat uit het grondgebied van de op te heffen gemeente Heerenveen en een deel van de op te heffen gemeente Boarnsterhim, waarbij de grens van de nieuwe gemeente komt te lopen zoals aangegeven op de bij deze wet behorende kaart, met dien verstande dat tevens het grensbeloop met de op te heffen gemeente Skarsterlân wordt gewijzigd.

 • 4 De nieuwe gemeente Leeuwarden bestaat uit het grondgebied van de op te heffen gemeente Leeuwarden en een deel van de op te heffen gemeente Boarnsterhim, waarbij de grens van de nieuwe gemeente komt te lopen zoals aangegeven op de bij deze wet behorende kaart.

§ 2. Grenswijziging van een gemeente die niet wordt opgeheven

Artikel 3

Met ingang van de datum van herindeling wordt de grens van de gemeente Súdwest-Fryslân gewijzigd, zoals wordt aangegeven op de bij deze wet behorende kaart.

§ 3. Overige bepalingen

Artikel 4

Voor de toepassing van artikel 36 van de Wet algemene regels herindeling, in verband met de toepassing van de instructies en reglementen, bedoeld in dat artikel, wordt aangewezen de op te heffen gemeente:

 • a. Skarsterlân, voor de nieuwe gemeente De Friese Meren;

 • b. Heerenveen, voor de nieuwe gemeente Heerenveen;

 • c. Leeuwarden, voor de nieuwe gemeente Leeuwarden.

Artikel 5

In de onderstaande tabel zijn voor de op te heffen gemeenten de nieuwe gemeenten aangewezen voor de toepassing van de volgende bepalingen van de Wet algemene regels herindeling:

Tabel

Nieuwe gemeente

Op te heffen gemeente

De Friese Meren

Gaasterlân-Sleat

Lemsterland

Skarsterlân

Heerenveen

Heerenveen

Leeuwarden

Leeuwarden

Boarnsterhim

Artikel 6

 • 2 Met de voorbereiding van de tussentijdse raadsverkiezing wordt belast de op te heffen gemeente:

  • a. Skarsterlân, voor de nieuwe gemeente De Friese Meren;

  • b. Heerenveen, voor de nieuwe gemeente Heerenveen;

  • c. Leeuwarden, voor de nieuwe gemeente Leeuwarden.

 • 3 Indien de datum van herindeling valt binnen twee jaar voor de datum waarop de reguliere verkiezingen voor de leden van de gemeenteraden ingevolge de Kieswet moeten worden gehouden, vinden deze verkiezingen niet plaats in de nieuwe gemeenten genoemd in artikel 2, eerste lid.

 • 4 De zittingsperiode van de leden van de raad van de nieuwe gemeenten, genoemd in artikel 2, eerste lid, eindigt in de in het derde lid bedoelde situatie gelijk met de zittingsperiode van de leden van de raden van de overige gemeenten die volgt op de eerste verkiezingen voor de gemeenteraden na de datum van herindeling.

Artikel 8

Gedeputeerde staten kunnen bij vaststelling van de grensbeschrijving, bedoeld in artikel 2, tweede lid, van de Wet algemene regels herindeling, kennelijke onjuistheden verbeteren in de grenzen zoals die zijn aangegeven op de bij deze wet behorende kaart. Zij stellen Onze Minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties onverwijld in kennis van de aangebrachte verbeteringen.

Artikel 9

Deze wet treedt in werking met ingang van de dag na de datum van uitgifte van het Staatsblad waarin zij wordt geplaatst.

Lasten en bevelen dat deze in het Staatsblad zal worden geplaatst en dat alle ministeries, autoriteiten, colleges en ambtenaren die zulks aangaat, aan de nauwkeurige uitvoering de hand zullen houden.

Gegeven te

Wassenaar, 19 juni 2013

Willem-Alexander

De Minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties,

R.H.A. Plasterk

Uitgegeven de twaalfde juli 2013

De Minister van Veiligheid en Justitie,

I.W. Opstelten

Terug naar begin van de pagina