Instellingsbesluit Audit Committee ministerie van Algemene Zaken 2013

[Regeling vervallen per 01-01-2018.]
Geldend van 27-11-2015 t/m 31-12-2017

Besluit van de minister van Algemene Zaken van 26 juni 2013, nr. 3705022, tot instelling van het Audit Committee van het ministerie van Algemene Zaken (Instellingsbesluit Audit Committee ministerie van Algemene Zaken 2013)

De minister van Algemene Zaken,

Gelet op de Regeling Audit Committees 2012;

Besluit:

Artikel 1. Begripsbepalingen

[Vervallen per 01-01-2018]

In dit besluit wordt verstaan onder:

 • a. Audit Committee: het Audit Committee van het ministerie van Algemene Zaken;

 • b. Minister: de minister-president, minister van Algemene Zaken.

Artikel 3. Taak

[Vervallen per 01-01-2018]

Het Audit Committee vervult een kritische regierol gericht op beheersingsaspecten van de bedrijfsvoering en het primaire proces. Het Audit Committee adviseert hiertoe het departementale management ten minste inzake het borgen van de kwaliteit van de bedrijfsvoering, inclusief de financiële vastlegging, de regie op het auditbeleid en het risicomanagementbeleid en de uitkomsten daarvan.

Artikel 4. Samenstelling

[Vervallen per 01-01-2018]

Aan het Audit Committee nemen deel:

 • a. De secretaris-generaal, tevens voorzitter;

 • b. De directeur Concerncontrol, de (directeur en/of clustermanager van de) Auditdienst Rijk, (een vertegenwoordiger van) de Algemene Rekenkamer en de door de Minister benoemde onafhankelijke externe leden;

 • c. Als agendalid: de plaatsvervangend secretaris-generaal, de directeur-generaal van de Rijksvoorlichtingsdienst, de plaatsvervangend directeur-generaal van de Rijksvoorlichtingsdienst, de directeur van de Wetenschappelijke Raad voor het Regeringsbeleid, de directeur Bedrijfsvoering, de directeur van de Dienst Publiek en Communicatie, de directeur van het Kabinet van de Koning, de voorzitter van de Commissie van Toezicht betreffende de Inlichtingen en Veiligheidsdiensten en de Chief Information Officer van het Ministerie van Algemene Zaken.

Artikel 5. Secretariaat

[Vervallen per 01-01-2018]

Het secretariaat van het Audit Committee berust bij de directie Concerncontrol.

Artikel 6. Werkwijze

[Vervallen per 01-01-2018]

 • 1 Het Audit Committee komt in beginsel drie keer per jaar bijeen in de in artikel 4 genoemde samenstelling.

 • 2 Het Audit Committee beraadslaagt jaarlijks over de inhoud van een departementaal auditplan voor de bedrijfsvoering.

 • 3 De Auditdienst Rijk coördineert de opstelling van een voorstel voor het jaarlijkse auditplan.

 • 4 De secretaris-generaal stelt het door de Auditdienst Rijk opgestelde auditplan vast.

 • 5 De (directeur van de) Auditdienst Rijk rapporteert in elke vergadering aan het Audit Committee over de voortgang van de uitvoering van het auditplan en over de tussentijdse bevindingen. Aan de hand hiervan beraadslaagt het Audit Committee en beslist de secretaris-generaal over eventuele bijstellingen van het auditplan.

Artikel 7. Onafhankelijke externe leden

[Vervallen per 01-01-2018]

 • 1 De zittingsduur van de externe leden is in beginsel drie jaren. De zittingsduur kan worden verlengd.

 • 2 De door de minister benoemde onafhankelijke externe leden van het Audit Committee, bedoeld in artikel 4, ontvangen voor het bijwonen van de door het Audit Committee georganiseerde vergaderingen en het op andere wijze invulling geven aan hun lidmaatschap van het Audit Committee, een maandelijkse vergoeding ter hoogte van 3% van het maximum van salarisschaal 18 van bijlage B van het Bezoldigingsbesluit Burgerlijke Rijksambtenaren 1984.

Artikel 8. Citeertitel

[Vervallen per 01-01-2018]

Dit besluit wordt aangehaald als: Instellingsbesluit Audit Committee ministerie van Algemene Zaken 2013.

Artikel 9. Inwerkingtreding

[Vervallen per 01-01-2018]

Dit besluit treedt in werking met ingang van de dag na de datum van uitgifte van de Staatscourant waarin het wordt geplaatst en werkt terug tot en met 1 januari 2013.

Den Haag, 26 juni 2013

De

minister-president, minister

van Algemene Zaken,

M. Rutte

Terug naar begin van de pagina