Instellingsbesluit Klankbordgroep Lange Termijn Spooragenda

Geldend van 13-07-2013 t/m heden

Besluit van de Staatssecretaris van Infrastructuur en Milieu, van 8 juli 2013, nr. IENM/BSK-2013/94936, houdende instelling van de Klankbordgroep Lange Termijn Spooragenda (LTSa)

De Staatssecretaris van Infrastructuur en Milieu,

Besluit:

Artikel 1

Er is een Klankbordgroep Lange Termijn Spooragenda, hierna te noemen: de Klankbordgroep.

Artikel 2

De Klankbordgroep heeft tot taak om advies te geven over de wijze waarop en de mate waarin de belangen van de betrokken stakeholders worden betrokken bij en hun beslag krijgen in de inhoudelijke uitwerking van de Lange Termijn Spooragenda, zoals gemeld in de brief aan de Tweede Kamer inzake de Lange Termijn Spooragenda, d.d. 13 februari 2013 (Kamerstukken II, 29 984, nr. 384), met name met betrekking tot de volgende onderdelen van die uitwerking:

 • a) de herijking van programma’s en projecten, inclusief het op te stellen afwegingskader;

 • b) het uitwerken van sturingsmechanismen;

 • c) een oordeel over de ordening;

 • d) het operationeel spoorconcept en verbeteraanpak van NS en Prorail;

 • e) het verbinden van deze producten met de concessietrajecten, het PHS en ERTMS.

Artikel 3

 • 1 Tot de leden van de Klankbordgroep worden benoemd:

  • a) De heer drs. W.J. Kuijken (ABDTOPConsult), tevens voorzitter;

  • b) De heer J.G.M. Alders (voorzitter Overlegorgaan Infrastructuur & Milieu);

  • c) Mevrouw drs. J.N. Baljeu (wethouder Rotterdam);

  • d) De heer mr.drs. B.J. Bruins (directievoorzitter UWV);

  • e) De heer drs. A. Kraaijeveld (voorzitter NL Maritiem Land);

  • f) Mevrouw drs. A. Jongerius (commissaris PostNL);

  • g) De heer T. Kaper (directeur van adviesbureau De Oude Mol);

  • h) Mevrouw P.C. Krikke (voorzitter Landelijk Overleg Consumentenbelangen Openbaar Vervoer).

 • 2 De leden worden benoemd tot het moment van opheffing van de Klankbordgroep, bedoeld in artikel 5, eerste lid.

 • 3 De Staatssecretaris van Infrastructuur en Milieu kan in overleg met de voorzitter meer leden benoemen.

 • 4 De Klankbordgroep wordt bijgestaan door een secretaris. De secretaris wordt na overleg met de voorzitter van de Klankbordgroep aangewezen door de Staatssecretaris van Infrastructuur en Milieu. De secretaris is geen lid van de Klankbordgroep en is voor zijn werkzaamheden enkel verantwoording schuldig aan de Klankbordgroep.

 • 5 Op voorspraak van de voorzitter kan de Staatssecretaris van Infrastructuur en Milieu het lidmaatschap van een lid beëindigen als het betrokken lid zich niet houdt of heeft gehouden aan de gemaakte afspraken binnen de Klankbordgroep. Van de beëindiging van het lidmaatschap wordt het betrokken lid bij besluit op de hoogte gebracht.

Artikel 4

Op de Klankbordgroep is het Besluit vergoedingen adviescolleges en commissie van toepassing. De leden kunnen een vaste vergoeding ontvangen overeenkomstig schaal 18 van Bijlage B van het Bezoldigingsbesluit Burgerlijke Rijksambtenaren 1984. De deeltijdfactor voor de leden wordt vastgesteld op 0,0641.

Artikel 5

 • 1 Uiterlijk 1 juli 2014, of zoveel eerder als de Klankbordgroep over de wijze waarop en de mate waarin de belangen van de betrokken stakeholders zijn betrokken bij en hun beslag krijgen in de inhoudelijke uitwerking van de Lange Termijn Spooragenda, bedoeld in artikel 2, een eindrapportage heeft opgeleverd, is de Klankbordgroep opgeheven.

 • 2 De archiefbescheiden van de Klankbordgroep worden na opheffing van de klankbordgroep, of zo de omstandigheden daartoe eerder aanleiding geven, zoveel eerder, overgedragen aan de archieven van het ministerie van Infrastructuur en Milieu.

Artikel 6

Dit besluit treedt in werking met ingang van de dag na de dagtekening van de Staatscourant waarin het wordt geplaatst.

Artikel 7

Dit besluit wordt aangehaald als: Instellingsbesluit Klankbordgroep Lange Termijn Spooragenda.

Dit besluit zal met de toelichting in de Staatscourant worden geplaatst.

De

Staatssecretaris

van Infrastructuur en Milieu,

W.J. Mansveld

Terug naar begin van de pagina