Instellingsbesluit Critical Review Team Lange Termijn Spooragenda

Geldend van 13-07-2013 t/m heden

Besluit van de Staatssecretaris van Infrastructuur en Milieu, van 8 juli 2013, nr. IENM/BSK-2013/94942, houdende instelling van het Critical Review Team Lange Termijn Spooragenda

De Staatssecretaris van Infrastructuur en Milieu,

Besluit:

Artikel 1

Er is een Critical Review Team Lange Termijn Spooragenda, hierna te noemen: het Critical Review Team.

Artikel 2

Het Critical Review Team heeft tot taak om advies te geven over de kwaliteit van het besluitvormingsproces en de inhoudelijke uitwerking van de Lange Termijn Spooragenda, zoals gemeld in de brief aan de Tweede Kamer, d.d. 13 februari 2013 (Kamerstukken II, 29 984, nr. 384), met name met betrekking tot de volgende onderdelen van die uitwerking:

 • a) de herijking van programma’s en projecten, inclusief het op te stellen afwegingskader;

 • b) het uitwerken van sturingsmechanismen;

 • c) een oordeel over de ordening;

 • d) het operationeel spoorconcept en verbeteraanpak van NS en Prorail;

 • e) het verbinden van deze producten met de concessietrajecten, het PHS en ERTMS.

Artikel 3

 • 1 Tot de leden van het Critical Review Team worden benoemd:

  • a) De heer drs. W.J. Kuijken (ABDTOPConsult), tevens voorzitter;

  • b) De heer drs. Ing. P.J.Th. Elbers (Chief Operating Officer KLM);

  • c) De heer J.C. de Pagter (directeur Kompas Beheer);

  • d) Mevrouw ir. M. van Lier Lels (onafhankelijk consultant Lels & KO B.V);

  • e) Mevrouw ir. A. van der Rest (manager Health, Safety and Environmental Affairs Shell);

  • f) De heer ir. E.D. Wiebes (wethouder Amsterdam);

  • g) de heer dr.ir. A.W. Veenman (Veenman Management & Consultancy);

  • h) De heer prof. E.T. Verhoef (verkeerseconoom Vrije Universiteit);

  • i) De heer prof.dr. M.J.W. van Twist (decaan en bestuurder van de Nederlandse School voor Openbaar Bestuur).

 • 2 De leden worden benoemd tot het moment van opheffing van het Critical Review Team, bedoeld in artikel 5, eerste lid.

 • 3 De Staatssecretaris van Infrastructuur en Milieu kan in overleg met de voorzitter meer leden benoemen.

 • 4 Het Critical Review Team wordt bijgestaan door een secretaris. De secretaris wordt na overleg met de voorzitter van het Critical Review Team aangewezen door de Staatssecretaris van Infrastructuur en Milieu. De secretaris is geen lid van het Critical Review Team en is voor zijn werkzaamheden enkel verantwoording schuldig aan de het Critical Review Team.

 • 5 Op voorspraak van de voorzitter kan de Staatssecretaris van Infrastructuur en Milieu het lidmaatschap van een lid beëindigen als het betrokken lid zich niet houdt of heeft gehouden aan de gemaakte afspraken binnen het Critical Review Team. Van de beëindiging van het lidmaatschap wordt het betrokken lid bij besluit op de hoogte gebracht.

Artikel 4

Op het Critical Review Team is het Besluit vergoedingen adviescolleges en commissie van toepassing. De leden kunnen een vaste vergoeding ontvangen overeenkomstig schaal 18 van Bijlage B van het Bezoldigingsbesluit Burgerlijke Rijksambtenaren 1984. De deeltijdfactor voor de leden wordt vastgesteld op 0,0641.

Artikel 5

 • 1 Uiterlijk 1 juli 2014, of zoveel eerder als het Critical Review Team over de kwaliteit van het besluitvormingsproces en de inhoudelijke uitwerking van de Lange Termijn Spooragenda, bedoeld in artikel 2, een eindrapportage heeft opgeleverd, is het Critical Review Team opgeheven.

 • 2 De archiefbescheiden van het Critical Review Team worden na opheffing van de klankbordgroep, of zo de omstandigheden daartoe eerder aanleiding geven, zoveel eerder, overgedragen aan de archieven van het ministerie van Infrastructuur en Milieu.

Artikel 6

Dit besluit treedt in werking met ingang van de dag na de dagtekening van de Staatscourant waarin het wordt geplaatst.

Artikel 7

Dit besluit wordt aangehaald als: Instellingsbesluit Critical Review Team Lange Termijn Spooragenda.

Deze regeling zal met de toelichting in de Staatscourant worden geplaatst.

De

Staatssecretaris

van Infrastructuur en Milieu,

W.J. Mansveld

Terug naar begin van de pagina